Knowledge influence on the adaptation to pharmacological recommendations of patients with arterial hypertension

Agnieszka Ilko, Beata Wudarczyk, Rafał Czyż, Beata Jankowska-Polańska

Abstract


Arterial hypertension is a chronic condition that currently affects about 32% of Poles and increases annually. The main factors conditioning the success of treatment is patient-doctor cooperation and adaptation to therapeutic recommendations.
Aim of the study was to assess the impact of knowledge on the adaptation to pharmacological recommendations of patients with hypertension.
The study involved 102 patients with hypertension. Survey consisted of 38 self-prepared questions and Morisky Medication Adherence Scale (MMAS) and Hypertension Knowledge - Level Scale (HKLS).
The group of patient was dominated by people with low levels of adherence. The average level of adherence was reached by 34% of respondents, and the high level was 30%. Women showed a higher level of adherence than men. Patients with low levels of adherence were significantly less likely to have a self-control diary than patients with medium and high levels (p=0.040). The higher level of adherence is, the more participants agrees to the dates of medical appointments. Patients with a high level of adherence never gave up on any of the hypertension drugs. Weakness, as a symptom of too low pressure, was more often mentioned by patients with a high level of adherence than patients with a low level. Patients with medium-level adherence mentioned stroke as a complication of hypertension significantly less frequently than others.
The influence of adherence level on hypertensive patients has: gender, keeping a self-control diary, compliance appointments, weakness as a symptom of too low pressure, stroke as a complication of hypertension. There was no significant difference in the level of knowledge of arterial hypertension in groups of patients with different levels of adherence.

Keywords


arterial hypertension; adherence; compliance

Full Text:

PDF

References


Dziwura-Ogonowska J, Hajduk A, Miazgowski T, Tykarski A, Widecka K.: Wpływ edukacji na poprawę skuteczności terapeutycznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym stosujących złożone preparaty hipotensyjne. Nadciśnienie tętnicze 2013; 17 (4): 314-321 (in Polish).

Rycombel A, Lomper K, Uchmanowicz I.: Adherence i compliance w leczeniu

nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze 2014; 18 (3):151-158 (in Polish).

Kardas P.: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce. http://www.polpharma.pl/gfx/polpharma/pl/polpharmakatalogfleshowy/334/2/1/raport_z_badania_screen.pdf (accessed: 2018.07.18).

Morga J.: Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,66506,nadcisnienie-tetnicze-ma-ponad-8-mln-polakow-co-trzeci-z-nich-o-tym-nie-wie.html, (accessed: 2018.07.18).

Gąsiorowski J, Kotkowiak L, Sałacka A.: Postrzegane wsparcie lekarza rodzinnego i jego zespołu a efekty leczenia i jakość życia pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Problemy Medycyny Rodzinnej 2009; 11 (3): 33-38 (in Polish).

Pudło H, Gabłońska A, Respondek M.: Stosowanie się do zaleceń lekarskich wśród pacjentów dotkniętych chorobami układu krążenia. Pielęgniasrwo i Zdrowie Publiczne 2012; 2 (3): 193-200 (in Polish).

Basińska M, Andruszkiewicz A.: Poglądy na farmakoterapię a tendencja do podejmowania zachowań zdrowotnych przez pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze 2013; 17 (4): 332-342 (in Polish).

Kurowska K, Lewandowska A.: Zachowania zdrowotne a umiejscowienie kontroli zdrowia u pacjentów z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Nadciśnienie tętnicze 2012; 16 (5): 296-304 (in Polish).

Kuźba M, Kurowska K.: Wsparcie a radzenie sobie w chorobie przewlekłej na przykładzie nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze 2011; 15 (3): 177-183 (in Polish).

Suligowska K, Gajewska M, Stokwiszewski J, Gaciong Z, Bandosz P, Wojtyniak B, et all.: Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań- wyniki badania NATPOL2011. Nadciśnienie tętnicze 2014; 18 (1): 9-17 (in Polish).

Prejbisz A, Januszewicz A.: Antagoniści aldosteronu w terapii opornego nadciśnienia tętniczego. Terapia 2014; 7(8): 43-50 (in Polish).

Lawson B, Van Aarsen K, Latter C, Putnam W, Natarajan N, Burge F.: Self –Reported Health Beliefs, Lifestyle and Health Behaviors in Community-Based Patients with Diabetes and Hypertension. Canada Journal of Diabetes 2011; 35 (3): 490-496.

Ślusarska B, Lalik S, Kulina D, Zarzycka D.: Nasilenie odczuwanego stresu w grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz jego związek z samokontrolą leczenia choroby. Nadciśnienie tętnicze 2013; 17 (5): 369-376 (in Polish).

Kocowska M, Stolarz-Skrzypek K, Denderska H, Szczudrawa K, Czarnecka D.: Czynniki determinujące stosowanie się pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do zaleceń lekarskich w zakresie aktywności fizycznej oraz innych niefarmakologicznych metod. Nadciśnienie tętnicze 2012; 16 (6): 374-382 (in Polish).

Hender T, Kjeldsen S, Narkiewicz K.: Nadciśnienie tętnicze 2009. Wydawnicto Via Medica. Gdańsk 2009 (in Polish).

Januszewicz A, Sieradzki J, Więcek A.: Nadciśnienie tętnicze i diabetologia w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Kraków 2009 (in Polish).

Matschay A, Turostowska R.: Ocena jakości współpracy lekarza i pacjenta w leczeniu nadciśnienia tętniczego wśród populacji kobiet i mężczyzn. Nowiny Lekarskie 2013; 82 (4): 294-302 (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1319019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)