Arterial hypertension - definition, epidemiology, etiology, complications and treatment

Agnieszka Ilko, Beata Wudarczyk, Rafał Czyż, Beata Jankowska-Polańska

Abstract


Arterial hypertension is classified as a chronic disease. It belongs to the group of disease that increase the risk of occurrence of cardiovascular complications, which if left untreated can lead to sudden death. It is estimated that in Poland currently 32% of the population suffers from arterial hypertension. Despite great progress in the diagnosis and treatment of hypertension, it is still a huge medical-socio-economic problem. Increasing the emphasis on patient education can significantly affect self-control, adaptation to recommendations and, consequently, in the future perspective will reduce the mortality rate among patients with this disease. The aim of this work is to draw attention to the still present problems of patients with hypertension by presenting the currently valid definition, epidemiology, etiology of the disease, complications and methods of treatment.

Keywords


arterial hypertension; definition; epidemiology; etiology, complications; treatment

Full Text:

PDF

References


Dziwura-Ogonowska J, Hajduk A, Miazgowski T, Tykarski A, Widecka K.: Wpływ edukacji na poprawę skuteczności terapeutycznej u chorych z nadciśnieniem tętniczym stosujących złożone preparaty hipotensyjne. Nadciśnienie tętnicze. 2013; 17 (4): 314-321 (in Polish).

Kardas P.: Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych na świecie i w Polsce. http://www.polpharma.pl/gfx/polpharma/pl/polpharmakatalogfleshowy/334/2/1/raport_z_badania_screen.pdf (access: 2018.06.20).

Rewiuk K, Gąsowski J.: Co to jest nadciśnienie tętnicze krwi?

http://nadcisnienie.mp.pl/informacje/cisnienie_nadcisnienie/show.html?id=58697, (access: 2018.06.20).

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

https://nadcisnienietetnicze.pl/ukryte/zalecenia_esh_stare/definicja_i_klasyfikacja (access: 2018.06.20).

Głuszka J.: Współczesna terapia nadciśnienia tętniczego. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2008 (in Polish).

Hender T, Kjeldsen S, Narkiewicz K.: Nadciśnienie tętnicze 2009. Wydawnicto Via Medica. Gdańsk 2009 (in Polish).

Morga J.: Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,66506,nadcisnienie-tetnicze-ma-ponad-8-mln-polakow-co-trzeci-z-nich-o-tym-nie-wie.html (access: 2018.06.20)

Baszczak A. Kopczyński Z. Musłafik K.: Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego na świecie i w Polsce. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2014, 4(5): 142-146.

Kaplan N. Nadciśnienie tętnicze- aspekty kliniczne. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2006 (in Polish).

Wolf-Maier K, Cooper RS, Kramer H, Banegas JR, Giampaoli S, Joffres MR et all.: Hypertension treatment and control in five European countries, Canada, and the United States. Hypertension 2006; 43:10-17.

Grodzicki T, Gryglewska B, Tomasik T.: Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym.

https://journals.viamedica.pl/medycyna_wieku_podeszlego/article/view/36594 (access: 2018.06.20)

Suligowska K, Gajewska M, Stokwiszewski J, Gaciong Z, Bandosz P, Wojtyniak B, et all.: Niedostateczna wiedza Polaków na temat kryteriów nadciśnienia tętniczego i jego powikłań- wyniki badania NATPOL2011. Nadciśnienie tętnicze 2014; 18 (1): 9-17.

Narkiewicz K.: Nadciśnienie tętnicze 2013 - Polska na tle świata. www.who.un.org.pl/common/files_download.php?fid=27 (access: 2018.06.20).

Paczkowska A.: Badania farmakoekonomiczne- subiektywna ocena jakości życia oraz analiza kosztów leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce. http://www.wbc.poznan.pl/Content/316839/index.pdf (access: 2018.06.20)

Januszewicz A.: Nadciśnienie tętnicze- zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia. Medycyna Praktyczna. Kraków 2007 (in Polish).

Szymański F.: Nadciśnienie tętnicze.

http://www.acard.pl/choroby-serca/lepiej-zapobiegac-niz-leczyc/nadcisnienie-tetnicze (access: 2018.06.20)

Gorczyca-Michta I, Wożakowska-Kapłon B.: Perindopril z amlodipiną w terapii hipotensyjnej. Folia Cardiologica 2015; 10(3): 190-199 (in Polish).

Bednarski A, Czakon A, Stolarz-Skrzypek K, Czarnecka D.: Wiedza żywieniowa i praktyczne stosowanie się pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do zaleceń ograniczenia spożycia soli kuchennej. Nadciśnienie tętnicze 2013; 17 (6): 422-429 (in Polish).

Kucharska W, Wilczewska L, Skrzypek-Czerko M.: Rola pielęgniarki w ograniczaniu czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego na podstawie doświadczeń Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego w Gdańsku. Problemy Pielęgniarstwa 2009;17(4): 339-345 (in Polish).

Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym Wytyczne PTNT 2015 (in Polish).

https://nadcisnienietetnicze.pl/ptnt/wytyczne_ptnt (access: 2018.06.20).

Rycombel A, Lomper K, Uchmanowicz I.: Adherence i compliance w leczeniu

nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze 2014; 18 (3):151-158 (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1319007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)