The phenomenon of self-healing among people over 65 in the Lublin region

Ewa Rudnicka-Drożak, Magdalena Szymuś, Paula Jankowska, Krzysztof Jankowski

Abstract


Introduction
Self-medication is a phenomenon that has been accompanying people for centuries. Nowadays, it is gaining strength due to increasing health awareness and greater availability of medicines. Self-medication significantly relieves the public health care system and can be considered as a positive phenomenon of public health. However, it involves threats such as polypharmacy, drug interactions or delayed diagnosis of serious diseases, especially dangerous for the elderly.
Objective
The aim of this study was to assess the occurrence of self-healing among patients of one of Lublin's hospitals and their determinants.
Material and methods
The research was carried out between May and August 2014 among 140 aged over 65 years patients of Hospital of Jan of God in Lublin and members of their families. The study used methods s diagnostic survey and a questionnaire constructed by the authors. The obtained results were subjected to statistical analysis using the STATISTICA 13.0 program. Significance of intergroup differences was verified using the Pearson Chi-square test.
Results
79.29% of respondents admitted that they buy over-the-counter drugs. The ailments that were the cause of self-medication were the common cold (32.14%), pain (29.29%), weakness of the body (19.29%), gastrointestinal complaints (12.14%) and inflammation of the upper respiratory tract ( 9.29%).
Conclusions
Self-medication among seniors is a very common phenomenon. Nearly half of the seniors surveyed change their medical recommendations, most often shortening the time of using drugs only to relieve symptoms or taking medications selectively. Therefore, there is a need for intensive education of patients regarding self-medication with the use of over-the-counter drugs.

Keywords


Self Medication; Aged; Nonprescription Drugs

Full Text:

PDF

References


Prasad SB. Self medication and their consequences: a challenge to health professional. Asian J Pharm Clini Res. 2016;9(2):314–7.

da Silva MGC, Soares MCF, Muccillo-Baisch AL. Self-medication in university students from the city of Rio Grande, Brazil. BMC Public Health. 2012;12(1):1.

Guidelines for the Regulatory Assessment of Medicinal Products for Use in Self-Medication, WHO/EDM/QSM/00.1, World Health Organization, Geneva 2000, http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2218e/s2218e.pdf. /accessed 06.06.2018/

Self-care – a real choice. Department of Health 2005.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130124065355/http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4101702.pdf /accessed 06.06.2018/

The Economic and Public Health Value of Self-medication AESGP 2004.http://www.aesgp.eu/media/cms_page_media/68/2004study.pdf /accessed 06.06.2018/

Rybus-Potęba E, Marczewski K. Samoleczenie – stare zagrożenia czy nowy świat pomocy dla pacjenta. Zdr Publ 2001;111(1):31-36.

Kostka-Trąbka E, Woroń J. Interakcje leków w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków, CBOS, Komunikat z badań nr 138/2016, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16.PDF /accessed 07.06.2018/

Lalonde M. A New Perspective on the Health of Canadians; A Working Document; Information Canada, Ottawa, 1974.

http://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2018/01/IQVIA_Rynek_farmaceutyczny_2017_RAPORT.pdf /accessed 07.06.2018/

Pączkowska M. Korzystanie z leków i ich dostępność. Raport z badań. Wydział Badań i Analiz Socjologicznych CSIOZ. 2008.

Misztal-Okońska P, Młynarska M, Goniewicz M, Ceglińska D. Polipragmazja wśród osób po 65 roku życia. Journal of Education, Health and Sport 2017 vol. 7 nr 8, s. 267-279.

Leki dostępne bez recepty i suplementy diety. Komunikat z badań nr 158/2016, CBOS, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_158_16.PDF /accessed 07.06.2018/

Lisowska B, Rell-Bakalarska M, Rutkowska-Sak L. Niesteroidowe leki przeciwzapalne – blaski i cienie. Reumatologia 2006, 44, 106.

Rajska-Neumann A, Wieczorowska-Tobis K, Mossakowska M. i wsp. Farmakoterapia u osób starszych w Polsce. W: Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (red.) Aspekty medyczne, psycho¬logiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Termedia, Poznań, 2012.

Lai SW, Liao KF, Liao CC. et al. Polypharmacy correlates with increased risk for hip fracture in the elderly: a population-based study. Medicine (Balti¬more) 2010, 89, 295.

Liu CP, Leung DS, Chi I. Social functioning, po¬lypharmacy and depression in older Chinese primary care patients. Aging Ment. Health 2011, 15, 732.

Boyle N, Naganathan V, Cumming RG. Medi¬cation and falls: risk and optimization. Clin. Geriatr. Med. 2010, 26, 583

Hammann F, Drewe J. Drug-based delirium treat¬ment approaches. Ther. Umsch. 2010, 67, 91.

Drozd M, Jaremek- Kudła J, Kijewska A. Farmaceuta w procesie samoleczenia (W:) Samoleczenie. K. Krajewski-Siuda (red.) Wyd. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2012.

Düsing R, Lottermoser K, Mengden T. Complian¬ce with drug therapy—new answers to an old question Nephrol. Dial. Transplant. 2001, 16, 1317.

Kardas P. Rozpowszechnienie nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych wśród pacjentów leczonych z powodu wybranych schorzeń przewlekłych. Pol. Merk. Lek., 2011; XXXI(184): 215-220.

Neumann-Podczaska A, Wawszczyk K, Wieczorowska-Tobis K. Zagrożenia sprawności funkcjonalnej osób starszych wynikające z samoleczenia lekami przeciwbólowymi. Przegląd Lekarski 2012/69/10 .

Rochon PA, Gurwitz JH. Optimising drug treat¬ment for elderly people: the prescribing cascade. BMJ 1997, 315, 1096.

Lesińska-Sawicka M, Waśkow M. Medycyna ludowa, gusła i zabobony jako metody lecznicze praktykowane w XXI wieku. Med. Rodz. 2012, 1, 10–14.

Mirowska-Guzel D, Głuszkiewicz M, Członkowski A, Członkowska A. Metody niekonwencjonalne stosowane u chorych ze stwardnieniem rozsianym. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2005, 1, 43–50.

Woźniak-Holecka J, Zborowska K, Holecki T. Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych. Psychoonkologia 2010, 1, 21–28.

Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej A.D. 2014, Komunikat z badań NR 107/2014 CBOS, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_107_14.PDF /accessed 08.06.2018/
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1318623

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)