Health behaviors of people over 65 in the region of the Lublin Province

Ewa Rudnicka-Drożak, Jakub Olszowy, Paula Jankowska, Krzysztof Jankowski

Abstract


Introduction
The Polish population is systematically aging. Health behaviors have a significant impact on the health and quality of life of seniors.
Objective of the work
The aim of this study was to assess the level of health behaviors among people over 65 living in the Lublin province.
Material and methods
The study was conducted from February 2014 to May 2014, among 80 people over 65, members of Senior Clubs, Universities of the Third Age and patients of the Institute of Rural Medicine in Lublin, living in the Lublin city and rural areas of the Lublin province. The research was conducted using a diagnostic survey - the Inventory of Health Behavior of IZZ Juczyński and a questionnaire constructed by the authors. The obtained results were subjected to statistical analysis using the STATISTICA 13.0 program. Significance of intergroup differences was verified using the Pearson Chi-square test.
Results
The index of health behaviors for all respondents was on average 83.65, including 87.10 for women and 78.19 for men. Most of the respondents assessed their health condition as good or average, they also undertook physical activity, usually walking. Nearly three quarters of patients complained of circulatory system diseases.
Conclusions
The examined elderly people were characterized by a high level of health behaviors. Women and younger people show more intense health behaviors than men and people from the older age group. Women and people with higher education levels, in the past, statistically more often observed the principles of rational nutrition and lead a healthy lifestyle. Among men, proper eating habits are rated worst, and in the more advanced age category - the positive psychical approach. Most of the respondents take physical activity, commonly walks and bike riding.

Keywords


Health Behavior; Aged; Life Style

Full Text:

PDF

References


https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html /accessed 30.05.2018/

Wei JY. Understanding the aging cardiovascular system. Ger Gerontol Int. 2004, 4 (Suppl1): S298¬ S303.

Yavuz BB, Yavuz B, Sener DD, et al. Advanced age is associated with 19 endothelial dysfunction in healthy elderly subjects. Gerontology. 2008; 54: 153¬ 156.

Simoons ML, Windecker S: Chronic stable coronary artery disease: drugs vs. revascularization. European Heart Journal 2010; 31: 530-41.

Lakatta EG. Diminished beta‑adrenergic modulation of cardiovascular function in advanced age. Cardiol Clin. 1986; 4: 185‑200.

Martin J.A., Buckwalter J.A. Roles of articular cartilage aging and chondrocyte senescence in the pathogenesis of osteoarthritis. Iowa Orthop J 2001; 21: 1-7

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001: 121.

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012.pdf /accessed 20.06.2018/

Hjaltadóttir I, Hallberg IR, Ekwall AK, Nyberg P: Predicting mortality of residents at admission to nursing home: a longitudinal cohort study. BMC Health Serv Res. 2011, 11: 86.

Świtała M. The self-assessment of health condition and its effect upon the behaviour of senior consumers. Gerontol. Pol. 2009; 17, 3: 129–136.

Wizner B, Skalska A, Klich-Rączka A, Piotrowicz K, Grodzicki T. Ocena stanu funkcjonalnego u osób w starszym wieku. W: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P. (red.) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012. s. 81 – 94.

Hagerman FC, Walsh SJ, Staron RS, Hikida RS, Gilders RM, Murray TF, Toma K, Ragg KE Effects of high-intensity resistance training on untrained older men. I. Strength, cardiovascular, and metabolic responses. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2000 Jul;55(7):B336-46.

Rowiński R, Dąbrowski A. Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. W: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P. (red.) Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań:Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012. s. 531 – 548.

https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en /accesed 20.06.2018/

Dziedzic B, Sienkiewicz Z, Imiela J. Analysis of selected health behaviors of people over 65 years of age with diagnosed coronary heart disease GERONTOLOGIA POLSKA 2015, 3, 89-00.

Badanie WOBASZ Senior – ocena epidemiologii czynników ryzyka chorób serca i naczyń u starszych Polaków. [W:] : Kopeć G, Jankowski P, Pająk A, Drygas W. red. Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia.Kraków Wyd. Medycyna Praktyczna, 2015.

http://www.kodekswalkizrakiem.pl/download/pdf/Venulet_XIV_prezentacje/104.pdf (accessed 20.06.2018)

Zdrojewski T i inni. Rozpowszechnienie, świadomość i skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego u osób powyżej 65. roku życia w Polsce. W: Mossakowska M, Więcek A, Błędowski P. (red.) PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne; 2012. s. 155-168.

Kurowska K, Szomszor M. Wpływ zachowań zdrowotnych na jakość życia u osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. Diabetol Prakt 2011, 12(4): 142-150.

Dębska G, Korbel-Pawlas M, Zięba M i wsp. Jakość życia a zachowania zdrowotne w grupie uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – badania wstępne. Zdr Publ 2012, 122(1):48-54.

Smoleń E, Gazdowicz L, Żyłka-Reut A. Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęgniarstwo XXI Wieku 2011,3(36): 5-9.

Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym – rola optymizmu. Psychogeriatr Pol 2013, 10(4): 145-156.

Nowicki G J, Młynarska M, Ślusarska B, Rzońca P , Kotus M, Zagaja A. Selected determinants of health behaviour of people aged over 65. JPHNMR 2016;3:20-26.

Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Warszawa: Difin; 2011.

Muszalik M, Zielińska-Więczkowska H, KędzioraKornatowska K i wsp. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Probl Hig Epidemiol 2013, 94(3): 509-513.

Frąckowiak-Sochańska M.: Rodzinne i społeczno-kulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych – analiza z perspektywy płci społeczno-kulturowej. Rocz. Socjol. Rodz., 2010, tom XX, s. 153-185.

Kołłajtis-Dołowy A., Boniecka I.: The basic nutritional knowledge of chosen group of respondents and the nutritional information on food labels and food advertising as the sources og nutritional information. W: Health promotion. Theoretical and Practical Aspects. Wyd. Werset, Lublin, 2005, 457-463.

Ounpuu, S, Negassa, A, Yusuf, S. INTER-HEART (a global study of risk factors for acute myocardial infarction) . Am Heart J. 2001;141:711–721.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1318526

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)