Using the benefits of primary health care (PHC) through women cured for breast cancer

Anna Irzmanska-Hudziak, Joanna Gajur, Dorota Weber, Zdzisława Szadowska-Szlachetka, Katarzyna Piasecka, Andrzej Stanisławek

Abstract


Admission. The treatment of patients with breast cancer over the years has changed significantly. In view of the above, these patients are more and more often long-term patients, not only oncological but also PHC.
Aim: To present opinions of women being treated for breast cancer on the use of PHC services.
Material and methods: The study was conducted on a group of 95 patients of oncological counseling. The research tool was the original questionnaire, GSES - Scale of Generalized Own Efficiency. The results from the obtained data were subjected to statistical analysis.
Results: Older patients treated more often with PHC are treated for additional disease, apart from cancer, with a low level of their own effectiveness, with basic or vocational education. However, the services of PHC nurses are more often used by people with higher education. Patients of the oncological counseling center assess lowly the healthcare providers for oncology education.
Conclusions: A small share of PHC employees in education of patients treated for breast cancer causes that oncologic outpatient clinic patients for PHC apply mainly for: obtaining a prescription, ruling or performing diagnostic tests.

Keywords


Primary Health Care (PHC); breast cancer

Full Text:

PDF

References


Juczyński Z. Narzędzia Pomiaru w Promocji i Psychologii Zdrowia. Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych. Warszawa 2009, 89-94.

Irzmańska – Hudziak A., Małek B.M., Szadowska – Szlachetka Z., Stasiak E., Muzyczka K.K., Stanisławek A. Kobieta po mastektomii w małżeństwie i rodzinie na podstawie badań empirycznych. Zdrowie Publiczne 2011, 121(4): 365-368.

Miller M., Supranowicz P., Gębska-Kuczerowska A., Car J. Ocena poziomu satysfakcji pacjentów jako element jakości pracy podstawowej opieki zdrowotnej. Pol Merk Lek 2007,XXIII, 137: 367-371

Kowalczyk E., Trafalska E., Grzybowski A. Czynniki wpływające na ocenę przez pacjentów dostępu do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Hygeia Public Health 2014, 49(1): 166-172

Cianciara D., Miller M. Postawy lekarzy wobec edukacji pacjenta. Przegląd epidemiologiczny 2003, 57(3): 531–540

Rozporządzenie ministra zdrowia z dn. 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Humeniuk E., Pawlikowska-Łagód K., Dąbska O., Mazurek P. OCZEKIWANIA PACJENTÓW Z TERENU POLSKI WSCHODNIEJ WOBEC LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ. https://doi.org/10.20883/pielpol.2018.19

Nita R., Leśniak B., Słomska B., Dominowaska J., Krasomski G. Wiedza i zachowania zdrowotne kobiet województwa łódzkiego w zakresie profilaktyki raka piersi. Pielęgniarstwo XXI wieku, Nr 1 – 2 (30 – 31)/2010.

Krischner H. Lekarz rodzinny a promocja zdrowia. Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna. 1997; 12-13;7-21.

Dolińska C., Ziętkowski Z., Bodzenia-Łukaszyk A., Ziętkowska E. Edukacja pacjenta zasadniczy element we współczesnym podejściu do leczenia chorych na astmę. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2005; 4(13): 99-102.

Garman A. THE LAST WORD Seven Sins in Modern Medicine. Fam Pract Manag. 2014 May-June;21(3):36. https://www.aafp.org/fpm/2014/0500/p36.html
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1318452

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)