Rehabilitation treatment in multiple sclerosis

Katarzyna Ciechanowska, Alicja Roeske

Abstract


Multiple sclerosis (Latin: sclerosis multiplex, SM) it is a chronic demyelinating disease, which requires a comprehensive and continuous physiotherapy By improving the complexity of therapy, the lifespan of patients with multiple sclerosis has been equal to the average life expectancy of a healthy individual. Rehabilitation in patients with multiple sclerosis must be a process in which there is collaboration between a physician, a nurse, and a physiotherapist and a psychologist. You should plan your treatment and prepare your treatment plan accordingly, taking into account your goals closer and further. In addition to pharmacotherapy (eg interferon treatment), many physical exercises and physical methods are employed that seek the patient's independence. Significant influence on the effectiveness of therapy is also its systematic and involvement of relatives.

Keywords


multiple sclerosis; physiotherapy; kinesiotherapy; physical therapy

Full Text:

PDF

References


Selmaj K., "Stwardnienie rozsiane". Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2006, s.6-22, 23-42, 84-105.

Jasińska J., "Stwardnienie rozsiane (SM) Poradnik chorego i terapeuty". Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2008 s. 17-23, 28- 86.

Potemkowski A., "Stwardnienie rozsiane w świecie i w Polsce - ocena epidemiologiczna", Aktualn Neurol 2009, 9 (2), s. 91-97.

Forsythe E., "Jak żyć ze stwardnieniem rozsianym" Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1986, s. 5-109.

Kotowicz J., "Stwardnienie rozsiane", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 1-4, 67-121.

Kiwerski J., Chydziński W. "Rehabilitacja medyczna", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 2006, 2007, s. 26-27, 70- 93.

Opara J., "Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym". Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 15-88.

Olszewski J. "Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny Kompendium", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 106-116.

Allen C. Bowling "Medycyna niekonwencjonalna w stwardnieniu rozsianym", "Neurologia po Dyplomie", tom 6, nr. 6, 2011, s.34.

Kinalski R., "Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii dla studentów oddziałów fizjoterapii akademii medycznych", Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 114-115, 139-154.

Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., "Fizjoterapia", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003, 2004, 2006, s. 663-675.

Zborowski A., "Masaż klasyczny TOM, I", Wydawnictwo A-Z, Kraków 2008, s. 23-133

Mika T., Kasprzak W., "Fizykoterapia", Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001, 2003, 2004, 2006, s. 54-64, 159-172, 223-349.

Miller E., "Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym", Pol Mer Lek 2009, 26, s. 153-205.

Miller E., "Kriostymulacja czynnikiem wspomagającym rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane z zespołem zmęczenia", Wiadomości lekarskie, 2010, 63, 2, s. 41-45.

Opara J., Szwejkowski W., Brola W., "Aktualne kierunki rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym", Aktualn Neurol 2009, 9 (2), s. 140-146.

Pasek J., Opara J., Pasek T., Manierak-Pasek A., Sieroń A., "Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym - wyzwanie współczesnej medycyny", Aktualn Neurol 2009, 9(4), s. 272-276.

Banaś A., Trzaskowska M., Stryła W., Szklarczyk A., Kruszyński M., Piotrowska S., "Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym", Diagnostyka i usprawnianie pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchów, 2013, s. 102-110.

Legwant Z.: Rehabilitacja w uzdrowisku chorych na stwardnienie rozsiane. Postępy Rehabil. 1997; 11: 113-117.

Opara J.: Kompleksowa rehabilitacja chorych ze stwardnieniem rozsianym. Neurol. Neurochir. Pol. 1998; 32: 623-632.

Kwolek A., Wieliczko E., Szydełko M. i wsp.: Zasady rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Postępy Rehab. 2004; 18: 19-21.

Pasek J., Wołyńska-Ślężyńska A., Ślężyński J. i wsp.: Znaczenie pływania korekcyjnego i ćwiczeń w wodzie w fizjoterapii. Fizjoterapia 2009; 17: 53-59.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1317893

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)