The impact of excessive body weight on postural balance

Ewelina Stefania Pankanin

Abstract


Body balance is the determinant of efficient human functioning in daily activities. The equilibrium system is a complex system that draws information about the position of the body in space and the relative position of the body parts relative to one another from the balance organ, proprioceptors and the visual system. Due to the multidimensionality of the balance system, many factors can affect its operation and disrupt the efficiency of work. Excessive weight due to the different distribution of excess body fat may disturb balance control. In addition, in the states of overweight and obesity, the muscles that are responsible for maintaining the vertical posture are very often weakened.

Keywords


postural balance; excessive body weight; obesity

Full Text:

PDF

References


Błach, W., Pujszo, R., Pyskir, M., Migasiewicz, J., Skorupa, H., Szymański, T. Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka. Medycyna Sportowa. 2006, 22 (1):17-22

Cruz Gomez NS, Plascencia G, Villanueva-Padron LA, Jauregui-Renaud K: Influence of obesity and gender on the postural stability during upright stance. Obes Facts. 2011, 4: 212-217.

Paszko- Patej G., Terlikowski R., Kułak W. i in., Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny, Neurologia Dziecięca 2011, 41:121-127

Błaszczyk J.W., Czerwisz L., Stabilność posturalna w procesie starzenia, Gerontologia Polska 2005, 13(1): 25-36

Opara J., Błaszczyk J., Dyszkiewicz A., Zapobieganie upadkom w chorobie Parkinsona Rehabilitacja Medyczna 2005, 9(1): 31-34

Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P.: Otyłość nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health 2012, 47(1): 28-35

Must A, Spadano J, Coakley EH, Field AE, Colditz G, Dietz WH. The disease burden associated with overweight and obesity.  JAMA.1999,282:1523-1529

Wąsowski M, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E. Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Post Nauk Med. 2013, 4: 301-306.

 Pietrzykowska E, Wierusz-Wysocka B: Psychologiczne aspekty nadwagi, otyłości i odchudzania się. Pol Merk Lek 2008, 24(143): 472.

Szatkowska A, BodalskiJ. Otyłość u dzieci i młodzieży. Przew Lek 2003, 6, 9: 54-58

Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Anna Dittfeld, Joanna Bieniek. Epidemiology of obesity in the world and in Poland. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2014, 5, 1: 1–5

Menegoni F, Galli M, Tacchini E, Vismara L, Cavigioli M, Capodaglio P. Gender-specific effect of obesity on balance. Obesity (Silver Spring). 2009,17(10):1951–6

Greve, J, Alonso, A, Bordini AC, Camanh GL. Correlation between body mass index and postural balance. Clinics. 2007,62:717-20

Fjeldstad C, Fjeldstad AS, Acree LS, Nickel KJ, Gardner AW. The influence of obesity on falls and quality of life. Dyn Med 2008,7:4

Barańska E., Gajewska E., Sobieska M.: Otyłość i wynikające z niej problemy narządu ruchu, a sprawność motoryczna dziewcząt i chłopców z nadwagą i otyłością prostą; Nowiny Lekarskie 2012, 81,4:337-341

Hue O, Simoneau M, Marcotte J, Berrigan F, Dore J, Marceau P, Marceau S, Tremblay A, Teasdale N. Body weight is a strong predictor of postural stability. Gait Posture 2007, 26:32–38
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1317568

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)