A nursing care of patients after cardiac arrest in the course of myocardial infarction

Martyna Kamińska, Sylwia Krzemińska

Abstract


Introduction: A sudden cardiac arrest is a condition, which directly threatens life, and there is a cessation of cardiac mechanical activity. This Life-threatening condition occurs when one ceases to function properly with the systems responsible for maintaining vital functions.
Purpose .: Presenting the role of nurses in the care of patients after cardiac arrest in the course of myocardial infarction.
Material and method: The method applied was that case study.
Conclusions: The main problem of the patient after cardiac arrest were as follows- the possibility of re-cardiac arrest, shortness of breath, discomfort due to immobilization, depressed mood. During the nursing actions should eliminate the factors influencing the development of complications that can lead to death. The role of nurses is patient education aimed at improving the quality of life and reduce the risk of recurrence of cardiac arrest. Nursing care of the patient after cardiac arrest requires nurses to constantly extend knowledge, excellence and knowledge of the latest guidelines. Sudden cardiac arrest is a major challenge for modern medicine and should increase the scope of research on this issue.

Keywords


Sudden cardiac arrest; Nursing care; Myocardial infarction

Full Text:

PDF

References


Andres J. Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2015.

Sielski J, Kryczka K, Janion M. Analiza fazy szpitalnej nagłego zatrzymania krążenia na podstawie danych chorych leczony szpitalnie w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w latach 2003-2005. Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5(3);103-108.

Kosiora DA, Łazowski T, Pruszczyk P. Podstawy resuscytacji

oddechowo-krążeniowej- aktualny stan wiedzy. Termedica. Poznań 2016.

Skonieczny G, Marciniak M, Jaworska K. Nagłe zatrzymanie krążenia- możliwości zastosowania defibrylacji w prewencji pierwotnej i wtórnej. Forum Medycyny Rodzinnej 2012;6(6);283-290.

Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K. Podstawy Pielęgniarstwa – Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom 1. Założenia teoretyczne. PZWL, Warszawa 2014.

Zielińska-Borkowska U. Rola pielęgniarki w procesie terapeutycznym pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2015;1(2):69-72.

Malinowska K. Program pregresywnej mobilizacji pacjenta przebywającego w oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2016;2(3):53-56.

Salik K. Higiena ciała pacjenta-punkty krytyczne. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2016; 2(3); 83-86.

Kozera G, Nyka WM, Siebert J. Aktualne zasady terapii ostrej fazy udaru mózgu. Forum Medycyny Rodzinnej. 2011,5(2);146-155.

Reczek A, Czech A, Kawalec-Kajstura E. (i wsp.). Opieka pielęgniarska nad pacjentką z ostrym zespołem wieńcowym po przezskórnej interwencji wieńcowej. Problemy Pielęgniarstwa. 2016; 24 (3-4): 265-272.

Piegza M, Jaszke M, Ścisło P. (i wsp.). Objawy depresji i lęku po nagłym zatrzymaniu krążenia. Psychiatria Polska. 2015; 49(3): 465-476.

Emory-Campbell J, Lee-Alson R. International Trauma Life Support- ratownictwo przedszpitalne w urazach. Medycyna Praktyczna. Kraków 2017.

Young Bryan G. Neurologic Prognosis after Cardiac Arrest. The New Engl Journal of Medicine. 2009; 361:605-611.

Krzemińska S, Borodzicz-Cedro A, Arendarczyk M. Wpływ edukacji na jakość życia i ponowne hospitalizacje u chorych z niewydolnością serca. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1(1); 57–64.

Piejko L, Nowak Z, Nawrat-Szołtasik A. (i wsp.). Wybrane zachowania zdrowotne a jakość diety pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca i po przebytym zawale serca. Rozprawy naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 2017:59;30-37.

Rząca M, Charzyńska-Gula M, Stanisławek A. Zadania pielęgniarki rodzinnej wobec osób zagrożonych chorobą niedokrwienną serca w świetle diagnozy zachowań zdrowotnych wybranej grupy osób. Problemy Pielęgniarstwa. 2011;19(4):515-519.

Salik K. Higiena ciała pacjenta-punkty krytyczne. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2016; 2(3); 83-86.

Szkiler E. Profilaktyka przeciwodleżynowa i pielęgnacja skóry u chorego przebywającego na oddziale intensywnej terapii. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2017; 3(4):193-197.

Mędrzycka-Dąbrowska W. Program higieny jamy ustnej jako profilaktyka zapalenia płuc u chorych wentylowanych mechanicznie. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece. 2016;2(2);57-60.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1319010

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)