Physical education and sport in pedagogical concepts - historical context

Arkadiusz Kaźmierczak

Abstract


The postulates of outstanding representatives of pedagogical thought presented since the time of the Hellenic pedagogy on physical education and sport have contributed to the inclusion of their content in the education system, and have become a source of creative inspiration in building the theory and practice of physical education and sporting activity. Remarkable thinkers of their eras; Plato, Aristotle, Plutarch, Saint Thomas Aquinas, J.Locke, J.J.Rousseau, T.Arnold, P.Coubertin, W.F.Froebel, H.Spencer, M.Montessori, C.Freinet and J.Dewey, in an exceptionally mature way emphasized the universal values of physical education and sport in the process of education and training of the young generation.

Keywords


historical context; theory of physical education and sport; pedagogical values, physical activity

Full Text:

PDF

References


Chrzanowski B., Formy edukacji sportowej w kontekście pedagogiki klasycznego liberalizmu we współczesnym świecie, Studies in Sport Humanities 2014, nr 16, University of Physical Education in Kraków, s.102.

Dz. cyt. Platon, Państwo, przełożył, wstępem i komentarzami opatrzył: W. Witwicki, , Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, s.110.

Bittner I., Filozofia człowieka – zarys dziejów i przegląd stanowisk, Wydawnictwo AWF Warszawa 1993, s.50.

Litak S., Historia wychowania. Do wielkiej rewolucji francuskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 32.

Kurdybacha Ł., Historia wychowania, t. 1, Wyd.PWN, Warszawa 1967, s. 91.

Dz. cyt.Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo PWN, tom I, Warszawa 1965, s.101;

Kunicki B.J., Kultura fizyczna antycznej Grecji (ideologia, filozofia, nauka), http://www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html#IDAABMBF; dostęp 11.2017].

Pańpuch Z., Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych, „Człowiek w Kulturze” 1999 nr 12, s.164

Kunicki B.J, Kultura fizyczna… [http://www.wbc.poznan.pl/Content/1490/M-317.html#IDAABMBF; [dostęp 11.2017]

Bieniek M., Ideał chrześcijanina w świetle pism Tertuliana, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 86-88.

Polak R., Kultura fizyczna i sport w cywilizacji łacińskiej, „Człowiek w Kulturze” 2000, nr13, s.245-266.

Dz. cyt.Kiereś H., Źródła i skutki ideologizacji sportu, „Człowiek w Kulturze” 1999, nr 12, s.171;

Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wydawnictwo BK, Wrocław 2003, s.60.

B.Grabowska, Ideał człowieka według Johna Locke’a, [w:] Filozofia XVII w. Twórcy problemy, kontynuacje, red. J. Żelazna, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011, s. 235-248.

Locke J.: Myśli o wychowaniu, Ossolineum, Wrocław-Kraków 1959, s.5.

Androne M., Notes on John Locke's Views on Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, volume 137, pp. 74-79.

Dz. cyt. Wołoszyn S., Pedagogika wychowania fizycznego i sportu. [W:] Wychowawcze aspekty sportu, (red.) Z.Dziubiński, Wyd.SOS, Warszawa 1993, s.20.

Poznański K., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Wyd. APS, Warszawa 2006, s.117.

Rousseau J.J., Uwagi nad rządem Polski, przed. i oprac. M. Starzewski, Krakowska Spólka Wydawnicza 1924, s.14.

Ordyłowski M., Historia kultiry fizycznej. Starożytność – Oświecenie, Wyd. AWF Wrocław 1997, s. 129.

Hądzelek K., Aktualność postulatów Komisji edukacji Narodowej w dziedzinie wychowania fizycznego, „Wychowanie fizyczne i zdrowotne” 2005, nr 10, s. 4-7.

Hądzelek K., Walory sportowe i wychowawcze zespołowych gier sportowych, „Sport wyczynowy” 1987, nr 8-9, s.81.

Markowa M., Miejsce sportu w pedagogicznej koncepcji Thomasa Arnolda z Rugby, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1983, s.3.

Dz. cyt. R.Wroczyński, Powszechne dzieje …,s.176.

S.Wołoszyn, O wychowaniu w sporcie dyskusyjnie, Centrum metodyczno-szkoleniowe kultury fizycznej i sportu, Warszawa 1988, s.4.

Dz. cyt. Lipoński W., Historia sportu, PWN, 2012, s.444.

Rudziński S., Wychowanie fizyczne w poglądach Spencera, „Wychowanie fizyczne i zdrowotne” 1997, nr 4, s.143-145.

Wroczyński R., Powszechne dzieje …,s.229.

Kot S., Historia wychowania t.2, Wychowanie nowoczesne. Od połowy wieku XVIII do współczesnej doby, Wydawnictwo Akademickie Żak, s.336-338.

Montessori M., Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005, s. 77.

Wroczyński R., Powszechne dzieje …,s.228.

Mazur P., Sport i wychowanie fizyczne w myśli pedagogicznej, [w:] (red.), P.Mazur, Wychowanie przez sport. Wielość spojrzeń i doświadczeń, PWSZ w Chełmie 2014, s.29.

Sulisz S., Elementy koncepcji pedagogicznej Freineta w wychowaniu fizycznym, „Życie Szkoły” 1996, nr 8, s. 460-463; Prekiel B., Elementy koncepcji Freineta w rozwijaniu świadomego stosunku dzieci do własnego ciała, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 1996, nr 4, s. 79 -80.

Chudoba E., Estetyczny wymiar życia w filozofii Johna Deweya, Praca doktorska, Kraków 2015, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/42586/ [dostęp; 01.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1307521

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)