Prechtl’s diagnostics as a valuable research tool applied before implementation of NDT Bobath therapy

Monika Joanna Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Topczewska, Anna Stangret, Agnieszka Kordek, Katarzyna Weber-Nowakowska, Katarzyna Korabiusz

Abstract


Early Prechtl’s diagnostics applied before implementation of NDT Bobath therapy was described in this article. Prechtl’s diagnostics allows therapist to determine whether child development will be disturbed at psychomotor level and whether rehabilitation with the use of NDT Bobath method should be implemented. Quick implementation of the therapy allows to suppress improper motor patterns and develop proper distribution of muscle tone and change the repertoire of the movements in children.
Key words: NDT-bobath, Prechtl’s diagnostics, neurodevelopmental therapy.

Keywords


NDT-Bobath; Prechtl’s diagnostics; neurodevelopmental therapy.

Full Text:

PDF

References


Schleichkorn J. The Bobaths: A Biography of Berta and Karel Bobath, Tucson, Therapy Skill Builders, 1992; J. Schleichkorn, A tribute to the Bobaths, „Pediatric Physical Therapy” 1991, Nr 3(3), s. 123-124.

Schleichkorn J. The Bobaths: A Biography of Berta and Karel Bobath, Tucson, Therapy Skill Builders, 1992; J. Schleichkorn, A tribute to the Bobaths, „Pediatric Physical Therapy” 1991, Nr 3(3), s. 123-124.

Domagalska M., Matyja M.: „Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobath „. ŚAM, Katowice 1998.15-16, 128-130.

Aly M.: „Dziecko specjalnej troski”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, 118-120.

Mikołajewska E., Mikołajewski D.: „Metoda Bobath w rehabilitacji dorosłych i dzieci”. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr 1/2016(18): 7¬24.

Wysoczańska E., Skrzek A., Pyzio-Kowalik M.: ’’Możliwości zastosowania metody NDT-Bobath w rehabilitacji pediatrycznej”. Fizjoterapia, 2013, 1, 26-34.

Klinika Neonatologii UMP w Poznaniu [online][dostęp: 04.04.2016]. Dostępny w Internecie: < http://www.neonatologia.ump.edu.pl/pliki/Rekomendacje-Dzieci-z-grup- ryzyka.pdf>.

Enspieler Ch., Prechtl H.F.R.: „ Prechtl Assesment of General Movements: A Diagnostic Tool for The Functional Assesment of The Young Nervous System”. MRDD Research Revievs 11: 61-67.

Klimont L., Szot Z.: „Obserwacja rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie na podstawie badania ruchów spontanicznych wg Prechtla”. Fizjoterapia Polska, 2006; 2(4); Vol. 6, 157-162.

Prechtl HFR, Fargel JW, Weinmann HM, Bakker HH. Postures motility and respiration of low-risk pre-term infants. Dev Med Child Neurol 1997; 21: 3-27.

Aly M.: „Dziecko specjalnej troski”. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002, 118-120.

Czupryna K ., Domagalska M., Nowotny J.: „Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Neurologia Dziecieca Vo l . 1 8 /20 0 9 , n r 35, 53-60.

Cybula K., Kułak W., Wiśniewska E.: „Badania skuteczności metody NDT u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”. Neurologia Dziecięca Vo l . 1 8 /20 0 9 , n r 35, 49-52.

Klimont L.: Principles of Bobath neurodevelopmental therapy in cerebral palsy. Ortop. Traumatol. Rehabil., 2001:3, 527-530.

Nowotny J., Krauze M.: „Rehabilitacja lecznicza dzieci z chorobami układu nerwowego”.PZWL, Warszawa 1981.

Stoińska B., Gajewska E., Pusz B., „Ocena rozwoju psychoruchowego noworodków z grup ryzyka”. Ginekologia Praktyczna, 2000, 4, 37- 41.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1286491

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)