Individualization of work of a student with vision impairment and his psychosocial functioning

Agnieszka Dębska, Agnieszka Zawadzka

Abstract


Introduction. The sight is of inestimable importance in every child’s process of learning. Lack of eyesight hinders both learning about reality and developing practical skills. Overcoming difficulties and limitations resulting from the loss of vision or serious vision defect requires knowledge about the possibilities of supporting individuals with total vision loss and visual impairment. This requires learning about limitations and physical, psychosocial, orientation and cognitive consequences.
Aim. This article deals with theoretical issues related to the individualization of work of a student with vision disability. The aim of the work is to get acquainted with the model of work with a blind student and determine ways to support his education. Presentation of the consequences of visual disability taking into account the psychosocial functioning of people with damaged eyesight has made it possible to approximate the phenomenon of perceptual compensation. The limitations and difficulties of blind or visually impaired students in spatial orientation emphasised the importance of technical support necessary for safe mobility of the blind in both the educational institution and daily situations.
Summary. Teachers, vision therapists and tyflopedagogy educators play a special role in developing proper practical skills of the visually impaired. It is extremely important that not only the core curriculum, the curriculum, the assessment principles should be adapted to the student's individual abilities, but also the psychosocial conditions should allow the student to feel accepted in a peer environment. It is also important to provide appropriate assistance to a visually impaired student in the initial period of his education, because it is of great importance for further efficiency of his work and development.

Keywords


student with visual impairment; the blind; Individualized Education and Therapeutic Program

Full Text:

PDF

References


Błaziak M., Kałkus A. Adaptacja klasy pod kątem potrzeb i możliwości ucznia z dysfunkcją wzroku w nauczaniu włączającym. W: Paplińska M. (red.) Edukacja równych szans, Warszawa: Uniwersytet Warszawski; 2008.

Dopierała M. Wykorzystanie pomocy optycznych, nieoptycznych i optyczno-elektronicznych przez uczniów słabowidzących. Nieopublikowana praca licencjacka. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej; 2011.

Dziubińska R. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Ministestwo Edukacji Narodowej; 2010.

Jakubowski S. Uczeń niewidomy i słabowidzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu; 2005.

Jakubowski S. Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej; 2001.

Janeczek K. Psychologiczna charakterystyka dziecka niewidomego i słabo widzącego. W: Tomaszewska A. (red.) Łódzki informator dla rodziców i opiekunów dzieci słabowidzących i niewidomych. Łódź; 2010.

Kirenko J., Gindrich P. Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej

w nauczaniu włączającym. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSS; 2007.

Konturek S. Fizjologia człowieka. Tom IV. Neurofizjologia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1998.

Majewski T. Psychologia niewidomych i niedowidzących. Warszawa: PWN; 1983.

Majewski T. Tyflopsychologia rozwojowa. Warszawa: PWN; 2002.

Ossowski R. Pedagogika niewidomych i słabowidzących. W: Dykcik W. (red.),Pedagogika specjalna. Poznań: UAM; 2001.

Ossowski R. Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy; 1999.

Paplińska M. Konsekwencje wynikające z braku wzroku. W: Paplińska M. (red.) Edukacja równych szans. Warszawa: Uniwersytet Warszawski; 2008.

Przedecka I. Anatomia i fizjologia narządu wzroku. Choroby oczu powodujące uszkodzenie funkcji wzrokowych. W: Tomaszewska A. (red.) Łódzki informator dla rodziców i opiekunów dzieci słabowidzących i niewidomych. Łódź; 2010

Sękowska Z. Tyflopedagogika. Warszawa: WSiP; 1981

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej; 2001

Słownik Języka Polskiego. PWN; 1996.

Sowa J., Wojciechowski F. Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów: Wyd. Oświatowe FOSZE; 2001.

Walthes R. Tyflopedagogika. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1278652

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)