The influence of Academic Sports Associations on the development of a sports career

Tomasz Łosień, Anna Mędrak, Paweł Plaskacz, Izabela Bajerska, Magdalena Reut, Emilia Dragon, Martyna Polko, Aleksandra Cebula

Abstract


Introduction: Young people who continue their education at universities do not have to give up their physical activity. The existence of Academic Sports Unions allows you to continue and develop your sporting career.
A significant number of students regularly participating in AZS classes have a chance to develop their sporting career. The possibility of obtaining a sports scholarship is an additional motivation for students to pursue their own scientific and sporting goals. Sport through the process of self-improvement introduces a specific discipline to everyday life, teaches regularity, diligence and good organization of time.The aim of the study: 1) Did you start your education at a university by limiting or giving up sports?, 2) Do universities and AZS help develop a sports career? 3) Did the students of AZS influence the development of their sports career? Material and methods: 204 students participated in the study, an original questionnaire consisting of 26 questions was used. The questions concerned, among others: forms of physical activity and training experience, the impact of undertaking education at a university on the development of a sports career. Results and conclusions: Over 80% of respondents did not give up their sport before starting their studies. Over 50% of respondents believe that AZS and universities support the development of young athletes, giving the opportunity to get better and better results.

Keywords


AZS, sport, students

Full Text:

PDF

References


Bajerska-Jarzębowska J., Jeszka J., Człapka-Matyasik M., Zielke M., Sposób żywienia, parametry antropometryczne stanu odżywienia i wydolność fizyczna wybranej grupy studentów, Żywność: nauka - technologia - jakość, 2004 R. 11, nr 3 (40), 9-17

Drozdek-Małolepsza T., Sport kobiet w działalności Akademickiego Związku Sportowego w okresie II Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Pedagogika 2014, t. XXIII, s. 485–497

Gulak-Lipka P., Rola menedżera sportowego w dwutorowej karierze sportowca, Quality in sport (2) 2016, s. 43-57,

Janowska P., Wojdat M., Antkowiak M., Stępniak R., Adam M., Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków, Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):664-673.

Kochanowicz B., Hansdorfer-Korzon R., Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej, Ann. Acad. Med. Gedan, 2013( 43), 19-28

Kostyra A., Kariera dwutorowa: sportowiec-student i sportowiec-pracownik, Journal of Education, Health and Sport, 2015;5(7):11-25.

Owsiany M., Student-sportowiec w amerykańskim modelu sportu- charakterystyka sportu, Journal of Education, Health and Sport, 2016;6(8):815-822.

Sochocka L., Wojtyłko A., Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych, Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2013, Vol. 16, No. 2, 53-59

Zaniewska K., Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 2012 (3), 123-144
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1256539

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)