Physical activity of pregnant and postpartum women

Tomasz Łosień, Anna Mędrak, Paweł Plaskacz, Izabela Bajerska, Magdalena Reut, Emilia Dragon, Martyna Polko, Aleksandra Cebula

Abstract


Introduction: One of the basic elements of a healthy lifestyle is regular physical activity. Nowadays, more and more women during pregnancy take up the topic of the impact of physical activity and diet on the child developing in the womb. The existence of birth schools allows you to prepare for delivery, obtain information on acceptable safe activity adapted to the health of the future mother and ways of rational nutrition. The silhouette of women during pregnancyis constantly changing. Literature often shows the subject of a decrease in self-esteem during this period, associated with hormonal changes, appearance, fatigue and limitation of time for self-development. In the literature, we find two different positions of women about the subject of physical activity during pregnancy. The first position speaks of virtually complete limitation of activity, the second is about taking minimal activity such as before pregnancy. The aim of the study: 1) What impact on physical well-being in pregnant women and postpartum is having, 2) Is there a relationship between physical activity and pregnancy? 3) Is there a relationship between physical activity and postpartum period?, 4) What is the most common motivation to undertake physical activity after delivery? Material and methods:57 women aged 18 to 47 participated in the study. The study used an original anonymous survey of 28 questions. The questions concerned, among others: pregnancy, postnatal period, physical activity during pregnancy and after delivery. Conclusions: Taking physical activity during pregnancy and after childbirth influences the increase of self-esteem and well-being of women. About 25% of women surveyed did not return to physical activity a year after delivery. The basic factors influencing the activity after childbirth are the desire to improve the appearance, well-being and return to fitness which they presented before delivery.

Keywords


pregnancy, physical activity, healthy lifestyle

Full Text:

PDF

References


Banaszak-Żak B, Dobrzyń D. Czynniki warunkujące zdrowie kobiety ciężarnej. Ann UMCS 59 (suppl. 14): 56-60. 2004.

Buraczyk M., Kinalski M., Kinalska I.: Występowanie zaburzeń tolerancji glukozy u kobiet po przebyciu cukrzycy ciążowej. Przegl. Kardiodiabetol., 2007, 2, 3, 163-167.

Ćwiek D., Szczęsna M., Malinowski W., Fryc D., Daszkiewicz A., Augustyniuk K. Analiza aktywności fizycznej podejmowanej przez kobiety w ciąży. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 1, 51-54. 2012.

Difiore J. Gimnastyka dla kobiet w ciąży. Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2003.

Evenson K., Avitz D., Huston S.L. Leisure-time activity among pregnant women in the US. Peadiatr. Perinat. Epidemio. 18(2): 401. 2004.

Gacek M. Niektóre zachowania zdrowotne oraz wybrane wskaźniki stanu zdrowia grupy kobiet ciężarnych. Probl. Hig. Epidemiol. 91(1): s. 49. 2010.

Mizgier M., Jarząbek-Bielecka G., Durkalec-Michalski K. Rola aktywności fizycznej oraz masy ciała w etiopatogenezie oraz profilaktyce występowania ciąży obciążonej cukrzycą. Nowiny Lekarskie 2009, 78, 5–6, 349–352.

Piziak W. Wpływ przygotowania psychofizycznego w szkole rodzenia na przebieg ciąży i porodu. Prz Med Uniw Rzesz 2009, 7(3): 282-292.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Ćwiczenia fizyczne kobiet w ciąży. Aktualne stanowisko Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Med. Prakt. Gin. Poł. 5: 13-18. 2007.

Skoczylas M., Suzin J., Laudański T. Ocena wpływu ćwiczeń wykonywanych w szkole rodzenia na jakościowe wskaźniki przepływu krwi w tętnicy pępowinowej. 1996.

Stangret A, Cendrowska A, Gawryluk A. Ćwiczenia fizyczne prowadzone w szkole rodzenia. Położ Nauk Prakt 2008, 2:42-51.

Wójtowicz K i wsp. Wpływ aktywności fizycznej ciężarnych na przebieg porodu. Kwart Ortop 2011, 2: 188-196.

Vladutiu CJ, Evenson KR, Marshall SW. Physical activity and injuries during pregnancy. J Phys Act Health 2010, 7(6): 761-769.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1256454

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)