Assessing fatigue among ICU nurses using the Yoshitake fatigue questionnaire — a pilot study

Sylwia Anna Krzemińska, Natalia Guzik, Adriana Milena Borodzicz, Ewelina Bąk, Marta Arendarcyk

Abstract


Nurses’ fatigue has a substantial impact on patient health, and even survival. Since early detection of risks through observation is essential to preventing health complications in patients, insufficient numbers of nursing staff and their excessive workload contribute to higher patient treatment costs. The above considerations were the motivation for the present study, which attempts to assess fatigue among nurses in intensive care units (ICUs).
The purpose of the study was to determine the severity of fatigue in anesthesiology and intensive care nurses, and to investigate the relationship between nurses’ workload and fatigue, which comprised reduced activity, reduced motivation, and physical fatigue symptoms.
Material and methods: The study included 54 anesthesiology nurses working in an intensive care unit. The research instrument used was the Yoshitake fatigue questionnaire.
Conclusions: Nurses working in intensive care units experience high levels of fatigue. Fatigue was most severe with regard to motivation, followed by physical fatigue, and then activity. As for specific symptoms, the most significant included: “heaviness in the legs”, “wanting to lie down”, “becoming nervous”, “back pain”, and “feeling thirsty”. Large-scale research on nurse fatigue is warranted.

Keywords


fatigue; nurse; ICU

Full Text:

PDF

References


Rogula E.: Błędy popełniane przez pielęgniarki anestezjologiczne; Piel. Specjalistyczne2013; Nr. 2 (21-35).

Tarnow – Mordi W.O., Hau C., Warden A.: Hospital morality in relation to staff workload: a 4-year study in an adult intensive caer unit. The Lancet 2000; 15:185-189.

Paluch R.: Ocena zmęczenia na podstawie subiektywnego odczucia – Kwestionariusz Japoński; Bezpieczeństwo Pracy 1985, 7-8: 3-6.

Yoshitake H.: Three Characteristic Patterns of Subjective Fatique Symtomps, Ergonomics 1978, T. 21. Nr 3. s. 231-233.

Wyderka M., Niedzielska T.: Ergonomia w pracy pielęgniarki”; Pielęgniarstwo Polskie Nr 2 (60) 2016.

E. Kuriata, A. Felińczak, J. Grzebieluch, M. Szachniewicz: Czynniki szkodliwe oraz obciążenie pracą pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu. Część II. Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 3, 269-273

g. Dębska, E. Wilczek-Rużyczka, Z. Foryś, M. Pasek: Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki. „Medycyna Pracy 2013, 64 (3), 349-358;

Ksykiewicz-Dorota A: Analiza obciążenia psychicznego na pielęgniarskich stanowiskach pracy. W: Ksykiewicz- Dorota A. [red.]. Zarządzanie w pielęgniarstwie. Czelej, Lublin 2005, s. 434-438

Domagał P., Kretowicz K., Żuralska K.: Percepcja mężczyzn wykonujących zawód pielęgniarza w społeczeństwie; Via Medica 2013, s.462-470.

Kwiecień-Jaguś K., Wujtewicz M.: Analiza obciążenia pracą personelu pielęgniarskiego oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii na podstawie polskojęzycznej wersji kwestionariusza japońskiego. Probl.Hig.Epidemiol. 2015, 96(1): 128-137.

K. Kulczycka, E.Stychno: Analiza obciążenia psychicznego na stanowisku pracy pielęgniarki. „Pielęgniarstwo XXI wieku”, nr 3 (40), 2012

L. Ścisło, E. Walewska, M. Kózką, A. Spychała: Obciążenia psychofizyczne w pracy pielęgniarki anestezjologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio D, Vol. 60, Supl. 16, 554, 2005, str. 460-463]

[http://ozzpip.pl/raport-ogolnopolskiego-zwiazku-zawodowego-pielegniarek-i-poloznych/ dostęp: 21.04.17 g. 18:11]

Gaweł G.: Poczucie zmęczenia pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym 12-godzinnym a sprawność działania; Pielęgniarstwo XXI wieku 2003, 2: 73-79.

Cudak E., Dyk D.: Obciążenie pracą pielęgniarek i jego wpływ na wyniki pacjentów leczonych na oddziale intensywnej terapii ; Anestezjologia i Ratownictwo 2008: 1: 70-75.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1252500

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)