Assessment of the efficiency of cognitive function of people over 65

Katarzyna Tomaszewska, Bożena Majchrowicz, Alicja Kłos

Abstract


Demographic estimates for Poland indicate that the average life expectancy of the population will increase further over the next decades. Weakness of memory is a physiological phenomenon affecting about 60% of people over 65, whereas the prevalence of dementia in the population is estimated at 10-11%. Identification of people at high risk of developing dementia is becoming a significant medical and social problem. Cognitive impairment is one of the first symptoms of dementia. The Mini-Mental State Examination (MMSE) is a screening method that allows initial assessment of cognitive performance. Correct diagnosis of symptoms, determining the health needs of seniors in all dimensions sets its further paths and optimal medical treatment.
Aim of the paper: The aim of this paper is to assess the efficiency of cognitive function of people over 65.
Material and methods: The analysis included 135 questionnaires of the Mini-Mental State Examination (MMSE) and respondents’ particulars. Additionally, the functional efficiency of the subjects was assessed using the Barthel scale. The research was conducted among people over 65 in the Podkarpackie Voivodeship in 2017. For the purpose of this work, especially for verification of hypotheses, the following tests were used for questions on nominal scales: V Kramer (2x3, 4x5 tables etc.), Phi (2x2 tables). Tb-Kendall or Tc tests were used for questions on ordinal scales. The statistical analysis was carried out using the SPSS program and all relationships were statistically significant when p <0.05.
Results and conclusions: The number of co-occurring chronic diseases increases with age. In the study population of people over 65, the percentage of responders with mild cognitive impairment according to the MMSE score was 12.4%. The problem of dementia of a significant severity according to this scale concerned 26.1% of respondents. Sex of the subjects did not have a statistically significant effect on the degree of development of dementia. There is a weak statistically significant correlation, which informs that the older patients are, the more often they have a higher degree of dementia. Moreover, the higher the level of education respondents have, the more often they are characterized by a lower level of dementia.

Keywords


old age; MMSE scale; Barthel scale; cognitive impairment; functional fitness

Full Text:

PDF

References


Adelman AM. Initial evaluation of the patient with suspected dementia. Am Fam Physician 2005;71: pp. 1745-1750.

Barcikowska M., Bilikiewicz A.: Choroba Alzheimera w teorii i praktyce klinicznej. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

Bujanowska –Fedak M. M., Grata – Borkowska U., Sapilak B. J.: Otępienie i depresja u pacjentów w podeszłym wieku w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Family Medicine & Primary Care Review 2012, 14, 3: pp. 349–353.

Freyberger H.J., Schneider W., Stieglitz R.D (red.): Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Kubis A.M., Janusz M.: Choroba Alzheimera - nowe możliwości terapeutyczne oraz stosowane modele eksperymentalne. Post Hig Med Dośw. 2008; 62: pp. 372–392.

Kostka T. Całościowa ocena geriatryczna. W: Kostka T, Koziarska-Rościszewska M, red. Choroby wieku podeszłego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009: pp. 17−37.

Kot-Bryćko K., Pietraszkiewicz F., Piotrowska U.: Aktywność fizyczna a łagodne zaburzenia poznawcze. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2017, Tom 23, Nr 2, pp. 129–133.

Kowalska J., Szczepańska-Gieracha J.,, Piątek J.: Zaburzenia poznawcze i emocjonalne a długość pobytu osób starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym. Psychogeriatria Polska 2010;7(2): pp. 61-70.

Rajtar-Zembaty J., Rajtar-Zembaty A., Starowicz-Filip A.: Poziom wykształcenia oraz depresji w łagodnych zaburzeniach funkcji poznawczych – badanie pilotażowe. Geriatria 2017; 11: pp. 15-21.

Sadowska A.: Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Warszawa 2001.

Talarowska M., Florkowski A., Zboralski K., Gałecki P.: Skala MOCA oraz MMSE w diagnozie łagodnych zaburzeń poznawczych. Psychiatria i Psychoterapia 2011, Tom 7, Nr 1: pp. 13-20.

Tobis S., Jakrzewska-Sawińska A., Talarska D., Wieczorkowska –Tobis K.: Wieloprofesjonalność opieki w geriatrii. Nowiny Lekarskie 2013, 82, 1, pp. 51–55.

Tomaszewska K. Kłos A: Problemy rodzin w opiece nad osobą z demencją. (in) Rejman K., Rudzki S., Noworól J., Cebulak M., Stawarz B.: Interdyscyplinarność współczesnej medycyny, Wyd. PWSTE Jarosław 2017, pp. 147-156.

Tomaszewska K.: Chronic diseases and the quality of life of seniors. (in) Hvizdová E., Mokrišová V., Ambrozy M.(red.) „Sociálne, Ekonomické A Etické Aspekty Súčasnej Spoločnosti“ (národný aj medzinárodný kontext). Medzinárodna konferencia Kvalita żivota VI v sociálnych, etických a estetických dimenziách. Zborník Vedeckých Štúdií Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Presov 2017r., pp. 111-122.

Wieczorowska-Tobis K., Talarska D.: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Wilmańska J., Gułaj E.: Ocena zaburzeń funkcji poznawczych osób starszych — próba porównania poszczególnych metod przesiewowych. Gerontol. Pol. 2008; 16, 2: pp. 111–118.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1246825

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)