Pregnancy after the age of 35 as a pregnancy of high obstetric risk – the demand for education

Dominika Stobnicka, Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus, Magdalena Korżyńska-Piętas, Katarzyna Dziaduszek, Dorota Świst

Abstract


Abstract

The age is the basic factor influencing the woman's fertility. The older woman is, the biological fertility is reduced. A  woman reaches the maximum fertility at the age of 20-25 years, after which fertility gradually decreases, until the age of 35, when it drastically decreases.

Late motherhood is associated with an increased risk of complications for woman and developing fetus’s health. Pregnancy after the age of 35 is considered a high-risk pregnancy since the possibility of the development of abnormalities in the functioning of the woman's body and the course of pregnancy and childbirth.

The phenomenon of postponing motherhood for a time when a woman acquires a good education and a stable financial situation requires undertaking educational and information activities about the biological, psychological and social consequences of late motherhood. It is definitely better to plan maternity at the most optimal age to minimize the risk of pregnancy and health of the child complications.


Keywords


pregnancy, high-risk pregnancy, advanced maternal age, late maternity

Full Text:

PDF

References


Pryszmont-Ciesielska M. Macierzyństwo w perspektywie kobiet. Edukacja Dorosłych 2011; 2, 163-179.

Wojaczek M. Kształtowanie się zmian i percepcja poczętego dziecka w poszczególnych etapach ciąży. Piel. Zdr. Publ. 2012; 2(1): 73-77.

Szukalski P. Późne macierzyństwo – nowe zjawisko demograficzne w Polsce? Demografia i Gerontologia Społeczna 2017, 1, 1-6.

Major K, Byś M, Baumert M, Surmiak P, Walencka Z. Ciąża po 30. roku życia – norma XXI wieku. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2013; 6(2): 88-92.

Lesińska – Sawicka M:.Wybrane elementy biografii zdrowotnej późnych pierwiastek jako wskazówki dla personelu medycznego do planowania działań edukacyjnych. Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo 2010; 2(1): 17-27.

Lesińska-Sawicka M. Późne macierzyństwo. Studium socjomedyczne. Zakład Wydawniczy Nomos; Kraków 2008.

Rządowa Rada Ludnościowa. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2010-2015. Warszawa 2015.

Kulma B. Późne macierzyństwo – norma we współczesnym położnictwie. Ad vocem 2012; 104: 13-14.

Kubiak-Fortecka A, Wilczyński J. Ciąża i poród u kobiet w wieku dojrzałym. Przegląd Menopauzalny 2009; 2: 67-71.

Pisarski T. Położnictwo i ginekologia. Warszawa: PZWL; 1997.

Olszak – Wąsik K, Rozmus-Warcholińska W, Włoch A, Czuba B. i wsp. Późne macierzyństwo. Gin. Pol. Med. Project 2012; 1(23): 34-42.

Tymicki K. Zamierzenia prokreacyjne a możliwość ich realizacji w kontekście czynników biologicznych. Zeszyty naukowe – Instytut Statystyki i Demografii SGH. Warszawa 2013; 32: 8-13.

Skrzypulec-Plinta V. Stres jako jedna z przyczyn niepłodności. W: Wspieramy płodność. Raport Koalicji na rzecz Kompleksowej Terapii Niepłodności. Warszawa 2015; 19-26.

Gregory KD, Niebyl JR, Johson TRB. Ciągłość opieki przedkoncepcyjnej i prenatalnej. W: Oszukowski P, Dębski R, (red.). Położnictwo. Tom 1. Ciąża prawidłowa i powikłana. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner; 2014: 107-133.

Mark V, Sauer MD. Reproduction at an advanced maternal age and maternal health. Fertility and Sterility 2015; 5(105): 1136-1143.

Gadomska H, Głuszak M, Wielgoś M. Prokreacja w wieku przedmenopauzalnym. Przegląd Menopauzalny 2010; 2: 84-86.

Laopaiboon M, Lumbiganon P, Mori R, Ganchimeg T, Vogel JP. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. BJOG International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2014; 121: 49-56.

Lamminpaa R, Vehvilainen –Julkunen K, Gissler M, Selander T, Heinonen S. Pregnancy outcomes of overweight and obese women aged 35 years or older. Obesity Research & Clinical Practice 2015; 5: 126-133.

Hincz P, Wojciechowska , Podciechowski L, Kubiak A, Wilczyński J. Późne macierzyństwo – przebieg ciąży i porodu powyżej 35. roku życia. Przegląd Menopauzalny 2010; 2: 80-84.

Simpson JL, Holzgreve , Driscoll DA. Poradnictwo genetyczne oraz przesiewowe testy genetyczne. W: Oszukowski P, Dębski R, (red.) Położnictwo. Tom 1. Ciąża prawidłowa i powikłana. Wrocław: Wydawnictwo Urban&Partner; 2014: 207-229.

Lautenbach D, Domaracka K, Socha P, Brzeziński R, Bartosek M, Preis K. Pregnancy and labour in women aged 35 and over. Health and Wellness 2013; 4: 101-111.

Rocznik Demograficzny 2014. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2014.

Kowalczyk D, Więcek J, Guzikowski W, Ośko A. Analiza przebiegu ciąży i porodu po amniopunkcji genetycznej u kobiet po 35. roku życia. Ginekologia Polska 2011; 10: 738-742.

Machaj-Szczerek A, Stankowska I. Przekonania dotyczące macierzyństwa-badania własne. Pielęgniarstwo Polskie 2013; 3(49): 176-186.

Carolan M, Nelson S. First mothering over 35 years: questioning the association of maternal age and pregnancy risk. Health Care Women Int. 2011; 28: 534-555.

Mills TA, Lavender R, Lavender T. Forty is the new twenty? Sexual &Reproductive Healthcare 2015; 6: 88-94.

Simpson JL, Richards DS, Otano L, Driscoll DA. Diagnostyka prenatalna chorób uwarunkowanych genetycznie. W: Oszukowski P, Dębski R, (red.). Położnictwo. Tom 1. Ciąża prawidłowa i powikłana. Wrocław: Wydawnictwo Urban&Partner; 2014: 230-266.

Widomska-Czekajska T, Górajek-Jóźwik J. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Tom I. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2010: 136.

Lewicka M, Wójcik M. Charakterystyka negatywnych emocji występujących u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka. EJMT 2013; 1(1): 60-67.

Semczuk M, Steuden S, Szymona K: Ocena nasilenia i struktury stresu u rodziców w przypadkach ciąży wysokiego ryzyka. Ginekol. Pol. 2004; 75(6), 417-424.

Rutkowska A, Rolińska A, Kwaśniewski , Makara-Studzińska M., Kwaśniewska A. Style radzenia sobie ze stresem u kobiet w ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Curr. Prob. Psychiatry 2010; 11(4): 328-333.

Jagielska I, Kazdepka – Ziemińska A, Janicki R, Żołnieżewicz K, Grabiec M. Ciąża po 35. roku życia – wyniki położnicze w materiale własnym Kliniki Położnictwa Collegium Medicum w Bydgoszczy. Przegląd Menopoauzalny 2012; 1: 45-50.

Koss J, Rudnik A, Bidzan M. Doświadczenie stresu a uzyskane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienia wstępne. Family Forum. Problemy współczesnej rodziny 2014; 4: 183-202.

Tałataj A, Fischer B, Kupcewicz E. Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologii ciąży. Problemy Piel. 2012; 20(2): 228-232.

Hoffman MC, Jeffers S, Carter J. Pregnancy at or beyond age 40 years is associate with an increased risk of fetal death and other adverse outcomes. Am J Obstet Gynecol 2007; 196: 11-13.

Walker KF, Bradshaw L, Bugg GJ, Thornton JG. Causes of antepartum stillbirth in women of advanced maternal age. European Journal of Obstetrics & gynecology and Reproductive Biology 2016; 197: 86-90.

Fretts RC. Etiology and prevention of stillbirth. Am J Obstet Gynecol 2015; 193(6): 1923-1935.

Bręborowicz GH. (red.). Położnictwo. Tom 2. Medycyna matczyno-płodowa. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 2012: 545-551.

Trolice MP. Metody rozrodu wspomaganego medycznie. Ginekologia po Dyplomie 2011; 1: 12-17.

Bień A, Rzońca E, Krysa J, Iwanowicz-Palus G, Turkosz A. Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowotnych kobiet w okresie prokreacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2016; 22 (3): 189-194.

Iwanowicz-Palus G, Golonka E, Bień A, Stadnicka G. Przygotowanie położnej do realizowania edukacji na temat zdrowego stylu życia kobiety ciężarnej w opinii społeczeństwa. Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20 (3): 289-299.

Kawałek K, Korda A, Klimek W, Kupińska J, Ślusarska B, Iwanowicz-Palus G, Bień A. Zadania położnej w promocji zdrowia i profilaktyce chorób. Journal of Education, Health and Sport 2017; 7 (8): 1159-1172.

Iwanowicz-Palus G, Rzońca E, Bień A, Włoszczak-Szubzda A. Self-reported preparation of Polish midwives for independet performance of health edukaction activites. Jaurnal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2014; 2: 39-47.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1214251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)