Doctor-patient confidentiality - right and duty of a doctor in law regulations

Janusz Jaroszyński, Renata Husarz, Anna Jurek, Aneta Mela

Abstract


Physician’s professional secrecy is one of the most important duties of a doctor and should be provided with confidentiality regarding his or her health. Generally speaking, there is no legal definition of "physician’s professional secrecy" in Poland, although this concept already appears in the oath of Hippocrates: I will keep secret anything I see or hear professionally which ought not to be told’. The issue of medical confidentiality (physician’s professional secrecy) has been regulated in several legal acts such as: The Patient Rights and Patients Ombudsman Act, The Constitution of the Republic of Poland, The Medical Profession Act, The Civil Code Act, The Criminal Code Act and Code of Medical Ethics which is not considered as a legal act. The patient has the right to require confidentiality of the information concerning him and the obligation to keep medical confidentiality will apply to every representative of the medical profession, who obtained certain information by various professional activities.


Keywords


patient, physician, medical law, physician’s professional secrecy

Full Text:

PDF

References


Kubiak R. , Prawo medyczne, CH Beck

Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 z późn. zm.

Huk A., Tajemnica zawodowa lekarza w polskim procesie karnym, Warszawa 2006

Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer Polska 2007

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Nestorowicz M., Prawo medyczne, Toruń 1998

Materiały Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 1994, nr 20

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483

Safjan M., Prawo do ochrony życia prywatnego (w:) Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Warszawa 1996

Ustawa z 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, Dz. U. z 1991 r., nr 41, poz. 179 z późn. zm.

Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Kodeksu Etyki Lekarskiej

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2011 r., nr 277, poz. 1634

Zdun – Załęska K. – Glosa do wyroku NSA z dnia 4 marca 2016 r., II FSK 1452/14

Ustawa z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2005 r., nr 169, poz. 1411

Filar M., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, LexisNexis 2004

Safjan M., Problemy prawne tajemnicy lekarskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” nr 1/1995

Filar M., Lekarskie prawo karne, Kraków 2000

Karkowska D. Prawa pacjenta, Oficyna 2009, s. 362 oraz G.B. Szczygieł, K. Bagan-Kurluta, Zasada respektowania tajemnicy lekarskiej a ochrona interesów osób trzecich w związku z zagrożeniem ich zdrowia lub życia AIDS/HIV, PiM nr 3/2004

Wyrok SA w Poznaniu z 9 maja 2002 r., sygn. akt ACa 221/02, LEX nr 84450

Ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 849 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Dz.U.2017.1904

Wyrok SA w Katowicach z 21 grudnia 2016 r. II AKz 688/16, LEX nr 2309507

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U.2018.168
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1207230

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)