Prevention of breast cancer - the importance of screening tests

Elżbieta Cipora

Abstract


Abstract

 

Introduction. Breast cancer is the most common malignancy in women. It is one of the leading causes of death in the population of women in Poland.

Purpose of the paper. Presentation of the desired behaviors and activities in the field of breast cancer prevention.

Material and method. There has been carried out an analysis of the current scientific literature and reports available on the websites of the Ministry of Health concerning the recommendations and effects of breast cancer prevention among women in Poland.

Results. A pro-health lifestyle conducive to reducing or eliminating the occurrence of disease factors is an important element of primary prevention of breast cancer. In secondary prevention, regular breast self-examination, medical examination and screening tests are important, with mammography being the most important factor in early diagnosis of breast cancer.

Conclusions. Prevention of breast cancer should focus on the education of women of all ages on the need for regular breast self-examination, the use of medical examinations and, above all, participation in screening tests.


Keywords


breast cancer, prevention, education, early diagnosis, mammography

Full Text:

PDF

References


Tuchowska P., Worach-Kardas H., Marcinkowski J.T. Najczęstsze no¬wotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(2): 166–171.

Screening for breast cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2009; 151: 716-726.

Tkaczuk-Włach J., Sobstyl M., Jakiel G. Rak piersi – znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Przegląd Menopauzalny 2012; 4: 343–347.

Szewczyk K. Epidemiologia i profilaktyka raka piersi. W: Kornafel J. (red.). Rak piersi. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 5-13.

http://www.profilaktykapiersi.coi.waw.pl - dostęp z dnia 01.07.2017 r.

Bednarczyk A., Lewicka S., Czeczelewska E. Nowotwór piersi u kobiet. Opieka onkologiczna 2014, 3; 2015, 1 (4): 13-18.

Murawa D., Dyzman - Sroka A., Kycler W., Lamch K., Kubiak A., Jędrzejczak A.,

Trojanowski M., Szczepański Ł. ABC Raka Piersi. Wielkopolskie Centrum Onkologii; Poznań, 2010.

Smith RA., Cokkinides V., Eyre HJ., American Cancer Society Guidelines for the Early Detection of Cancer, 2006. CA Cancer J Clin 2006; 56 (1): 11-25.

Smith RA., Saslow D., Sawyer KA., Burke W., Costanza ME., Evans WP 3rd, et al. American Cancer Society Guidelines for Breast Cancer Screening: Update 2003. CA Cancer J Clin 2003; 53(3): 141–169.

Hoffman B., Koper K. Profilaktyka chorób nowotworowych. W: Koper A. (red.). Pielęgniarstwo onkologiczne. PZWL, Warszawa 2011: 64-75.

McDonald S., Saslow D., Alciati MH. Performance and Reporting of Clinical Breast Examination: A Review of the Literature CA Cancer J Clin 2004; 54 (6): 345–361.

Kerlikowske K., Smith-Bindman R., Ljung B.M., Grady D. Evaluation of abnormal mammography results and palpable breast abnormalities. Ann Intern Med. 2003; 139(4): 274-284.

Szkiela M., Worach-Kardas H., Marcinkowski JT. Nowotwór złośliwy piersi – epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej, Probl Hig Epidemiol 2014, 95(2): 292-302.

Jassem J., Krzakowski M. (red.). Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy, wydanie 2. Via Medica, Gdańsk, 2013.

Flippo-Morton T, Walsh K, Chambers K, Amacker-North L, White B, Sarantou T, et al. Surgical Decision Making in the BRCA-Positive Population: Institutional Experience and Comparison with Recent Literature. Breast J. 2016 Jan-Feb; 22(1): 35-44.

http://www.nfz.gov.pl - dostęp z dnia 09.07.2017 r.

Jakubowska-Najnigier M., Najnigeir B. Rola badań przesiewowych w profilaktyce nowotworów. Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 2014, 2: 55-66.

Meder J. Rak głównym zabójcą ludzi w XXI wieku; Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych. W: Potrykowska A., Strzelecki Z., Szymborski J., Witkowski, J. (red.). Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski, Warszawa 2014: 50-101.

Wesołowska E. Badania przesiewowe w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. W: Meder J. (red.). Podstawy onkologii klinicznej. CMKP, Warszawa 2011: 17-20.

Kołłątaj W., Karwat I.D., Kołłataj B., Piecewicz-Szczęsna H., Sowa M. Profilaktyka nowotworów u kobiet w Polsce. Sukces czy niepowodzenie? Opinie pacjentów, lekarzy i instytucji odpowiedzialnych za stan zdrowia – metaanaliza. Journal of Education, Health and Sport 2016, Vol 6, No 6 : 318-328.

Kubiak A., Jędrzejczak A., Trojanowski M., Dyzmann-Sroka A. Źródła informacji o mammografii profilaktycznej, Probl Hig Epidemiol 2010, 91 (supl. 1): k-53.

Parkin DM, Fernández LM. Use of statistics to assess the global burden of breast cancer. Breast J 2006; 12 (Suppl.1): S70-S80.

El Saghir NS, Anderson BO. Breast cancer early detection and resources: Where in the world do we start? The Breast 2012; 21: 423-425.

Zadarko-Domadzka M., Tlałka E., Sobolewski M. Realizacja zaleceń profilaktyki nowotworowej przez kobiety aktywne zawodowo, Zdrowie Publiczne 2011, 121 (3): 267-271.

Bul P., Kurpas D. Profilaktyka nowotworów piersi i szyjki macicy u kobiet. Puls Uczelni 2015, (9) 3: 23-25.

Najdyhor E., Krajewska-Kułak E., Krajewska-Ferishah K. Wiedza kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi. Ginekol Pol. 2013, 84 (2): 116-125.

Dziubak M., Morawska S., Kolarczyk Z., Madetko R. Znajomość profilaktyki kobiecych chorób nowotworowych a zachowania prozdrowotne kobiet. W: Cipora E., Bednarek A. (red.). Profilaktyka, epidemiologia i opieka w chorobach nowotworowych. PWSZ im. J. Grodka w Sanoku, Sanok 2010: 15-26.

Koper A., Kalisz Z., Mierzwa T., Kuczyńska L. Znaczenie profilaktyki raka piersi w opinii kobiet wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim. Probl Hig Epidemiol 2010, 91 (supl. 1): k-54-55.

htpp://stat.gov.pl - dostęp z dnia 09.07.2017 r.

Bojakowska U., Kalinowski P., Kowalska M.E. Ocena skuteczności Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród kobiet w Polsce. Pielęgniarstwo Polskie 2013, 1(47): 18-22.

Khakbazan Z., Taghipour A., Latifnejad Roudsari R., Mohammadi E. Help seeking behavior of women with self-discovered breast cancer symptoms: a meta-ethnographic synthesis of patient delay. PLoS One. 2014; 9 (12), e110262.

Adamowicz K., Zaucha J.M., Majkowicz M. Ocena wiedzy pacjentek Poradni Profilaktyki Chorób Piersi w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Nowotwory. Journal of Oncology 2011; 61 (5): 449-456.

Karczmarek-Borowska B., Stryjkowska A., Grądalska-Lampart M., Grybel M. Poziom wiedzy kobiet z terenów wiejskich na temat raka piersi. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2013, 3: 298-310.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024. Monitor Polski, 2015 poz. 1165. Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1202415

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)