Factors determining the style of adaptation to the disease in patients treated oncologically

Ewa Smoleń, Magdalena Słysz, Magdalena Jarema, Karolina Hombek, Krzysztof Kalita

Abstract


Introduction. Cancer diseases still have the strongest impact on the human psyche, leading to the overwhelming life crisis. Each person, depending on personality traits and well-developed defense mechanisms, reacts individually to the diagnosis of the disease. Attitude towards the disease affects the quality of life and the outcome of treatment.

Aim. Determination of factors determining the style of adaptation to cancer in patients during oncological treatment.

Materials and methods. The research was conducted in a group of 229 randomly selected patients in Fr.. B. Markiewicz Specialist Hospital of the Podkarpacki Oncological Center. in Brzozów. The method used was a diagnostic survey and a survey technique. Research tools were the author's questionnaire, „The scale of mental adaptation to cancer” - Mini-MAC (Mental Adjustment to Cancer) in the adaptation of Z. Juczyński and the numerical scale of pain assessment NRS (Numeric Rating Scale). In the statistical analysis, the following tests were used: Kruskal Wallis and the symmetric measure V Kramer based on the chi-square test. The statistical significance level p≤0.05 was assumed.

Results. The level of adaptation to the disease in the studied group of oncological patients was on an average level, which indicates good adaptation to cancer. The dominant style of struggling with cancer was the construction style with the intensity of a fighting spirit and positive re-evaluation. The destructive style had a low intensity in the studied group, especially for a low level strategy of helplessness / hopelessness. Better adaptation has been demonstrated in individuals who do not experience pain and assess their health well.

Conclusions. Factors not related to the style of coping with cancer were sociodemographic variables. Feeling of pain, self-esteem of health and applied methods of treatment influenced the style of coping with cancer in oncologically treated patients. The constructive style prevailing in the studied group in the struggle with cancer may positively affect the prognosis, duration of the survival, lack of remission of the disease and a better quality of life of patients treated oncologically.


Keywords


neoplastic disease, Mini-MAC scale, treatment, sociodemographic factors

Full Text:

PDF

References


Didkowska J., Wojciechowska U.: Nowotwory złośliwe w Polsce. w 2013 roku. Wyd. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2015.

Kosowicz M.: Psychoonkologia – Wybrane aspekty psychologiczne funkcjonowania w chorobie nowotworowej. W: Meder J. (red.). Podstawy onkologii klinicznej. Wyd. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2011: 238-244.

Juczyński Z.: Psychologiczne wyznaczniki przystosowania się do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 1997; 2(1): 3-10.

Ziarko M.: Zmaganie się ze stresem choroby przewlekłej. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.

Religioni U., Czerw A., Deptała A.: Przystosowanie psychiczne pacjentów do wybranych chorób nowotworowych. Psychiatr. Pol. 2015; 30: 1-13. DOI: http://dx.doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/44732.

Olszewski J.K., Szczukiewicz P.: Osobowościowe korelaty radzenia sobie ze stresem u osób dotkniętych chorobą nowotworową na tle grupy porównawczej. Psychiatr. Psychol. Klin. 2014; 14(3): 188-195.

Żukowska Ż.E.: Strategie radzenia sobie z znajdowanie korzyści w chorobie nowotworowej. Psychologia Jakości Życia 2011; 10(1): 39-56.

de Walden-Głauszko K.: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wyd. PZWL, Warszawa 2011.

Kaźmierczak M., Kubiak I., Gebuza G., Gierszewska M., Mieczkowska E.: Czynniki determinujące akceptację choroby przez kobiety leczone z powodu zmian patologicznych szyjki macicy. Med. Og Nauk Zdr. 2015; 21(2): 181-186.

Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia. Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.

Rogala D., Mazur A., Maślińska M. i wsp.: Przystosowanie do choroby nowotworowej u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Pielęgn Pol 2016; 2(60): 170-174. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2016.6.

Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa: 2001.

Mazurek J., Lurbiecki J.: Skala Akceptacji Choroby i jje znaczenie w prkatyce klinicznej. Pol. Merk. Lek. 2014; 36(212): 106-108.

Wewers M.E., Lowe N.K.: A critical review of visual analogue scales in the measurement of clinical phenomena. Res Nurs Health 1990; 13: 227-236.

Kapela I., Bąk E., Krzemińska S.A., Foltyń A.: Ocena poziomu akceptacji choroby i satysfakcji z życia u chorych na raka jelita grubego leczonych chemioterapią. Piel Zdr Publ. 2017; 26(1): 53-61.

Woodard T.D., Oplatek A., Petruzzelli G.J.: Life after total laryngectomy: a measure of long-term survival. function. and quality of life. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133(6): 526-32.

Baczewska B., Kropornicka B., Mazurek P. i wsp.: Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(11): 205-220. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16623.

Malicka I., Szczepańska J., Anioł K. i wsp.: Zaburzenia nastroju i strategie przystosowania do choroby u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi i narządów rodnych. Współczesna Onkologia 2009; 13(1): 41-46.

Kozak G.: Zróżnicowanie strategii radzenia sobie z nowotworem chorych w przebiegu wybranych nowotworów złośliwych. Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 162-170.

Humeniuk E., Wolańska K., Trakowski Z.: Czynniki wpływające na przystosowanie psychiczne do choroby pacjentów po laryngektomii. Otorynolaryngologia 2016; 15(3): 117-123.

Boryczko-Pater B, Baron A, Szaleniec J, Gierowski JK., Składzień J.: Dynamika przystosowania do choroby i jej akceptacji u pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Otolaryngol Pol 2011, 65(3): 48-53.

Paul-Kańska J.: Choroba nowotworowa : w obliczu zagrożenia życia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica 2008; 11: 37-45.

Kozaka J.: Kliniczny przebieg choroby nowotworowej a przystosowanie psychiczne Curr Gynecol Oncol 2015; 13(1): 27-43DOI: 10.15557/CGO.2015.0004.

Tobiasz-Adamczyk B.: Życie w ramach wyznaczonych chorobą nowotworową – rola socjologii medycyny. Life in the framework of cancer – the role of medical sociology. Przegląd Socjologiczny 2012, 61 (2): 81-118.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1170844

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)