Parents' knowledge and attitudes of children treated at the University Children's Hospital in Lublin towards influenza vaccinationw

Paula Katarzyna Jankowska, Krzysztof Jacek Jankowski, Luiza Nowakowska

Abstract


Introduction: In recent times, there is an  intense debate on the the merits of the use of vaccination and post-vaccination complications among Poles. Vaccination against influenza is recommended in Poland. Many of the opponents use arguments which are not scientifically substantiated but widely widespread. Statistics show that the percentage of Poles who decide on vaccination, continues to decline.

Aim: The aim of this work is to evaluate level of knowledge about influenza vaccinations among parents of children treated in University Children’s Hospital of Lublin.

Material and methods: There were 90 participants who filled surveys prepared by the authors of the study. Data analysis was performed using STATISTICA 12.5.

Results: The observed percentage of parents who do vaccinate their children was low - only 17.8% The main reasons for the resignation are: fear of adverse side effects (53.3%) and financial reasons (15.6%). Nearly half of parents believe that a healthy diet and daily doses of vitamin C to prevent flu and points to the effectiveness of antibiotics in the treatment of influenza. 14.4% believe that the influenza is the same as cold Over 30% say that regular vaccination weakens our immune system. Most frequently chosen sources of knowledge, from which parents derive knowledge about influenza vaccination, are: Internet (64.4%), doctor (42.2%) and TV (32.2%).

Conclusions: Most participants in the study presents a relatively low level of knowledge about influenza vaccination, and most of them are aware of the seriousness of this disease. Lack of knowledge about the basic facts about vaccination, may be the cause of the low percentage of vaccinated children. A large part of the parents renounces vaccination due to financial problems.


Keywords


Influenza, Human; Vaccination; Attitude

Full Text:

PDF

References


Information on the influenza season 2015/2016 - http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/301-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczaca-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-grypy (accesed 2016.07.23)

Brydak LB. Jak można się ustrzec grypy w XXI wieku. [How can we protect ourselves from influenza in the 21 century.] Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(2): 216–219. (in Polish)

Pomian-Osiak A., Owłasiuk A., Gryko A., Bielska D., Chlabicz S. Szczepienia dzieci w wieku 0–2 lat szczepionkami skojarzonymi i zalecanymi – ocena częstości stosowania i wiedzy rodziców. [Vaccination of children aged 0-2 years with combined and recommended vaccines - assessment of the frequency of use and knowledge of parents.] Probl Med Rodz 2014;3(43):18–27. (in Polish)

Szynczewska E i wsp. Realizacja szczepień ochronnych u dzieci pozostających pod opieką Poradni Neurologicznej. [Implementation of immunization in children under the care of the Neurological Clinic.] Przegląd Pediatryczny 2009;118–119. (in Polish)

Kalinowski P., Piechnik B., Pocińska K., Szarek K., Karwat I. D., Wiedza na temat metod zapobiegania i leczenia grypy oraz powikłań pogrypowych wśród studentów pierwszego roku. [Knowledge on methods of prophylaxis and treatment of inluenza and its compications among first yer students.] Przegl. Epidemiol. 2005;59:69-74. (in Polish)

Woźniak-Kosek A., Kosek J., Chrząstek L., Empiryczna analiza zachowań i wiedzy dotyczącej szczepień przeciwko grypie wśród słuchaczy Częstochowskiego Uniwersytetu III Wieku na podstawie badań ankietowych. [Empirical analysis of behaviour and knowledge on the vaccination against influenza among students of Czestochowa University of the Third Age basing on survey results.] Geriatria 2014;8:221-231. (in Polish)

Kochman D., Rudzińska T. Znaczenie edukacji rodziców w kontekście szczepień obowiązkowych i zalecanych u dzieci w wieku 0–2 lat. [Importance of the parents’ education in context of obligatory and recommended vaccinations at children in age 0–2 years.] Problemy Pielęgniarstwa. 2008;16(1,2):163–172. (in Polish)

Gyrczuk E., Waszczuk A., Długoń I., Topczewska-Cabanek A., Życińska K., Wardyn KA., et al. Wysoki stan zaszczepienia przeciw grypie pensjonariuszy wybranego Domu Pomocy Społecznej. [High influenza vaccine coverage among residents of a single nursing home.] Family Medicine & Primary Care Review 2014;16,2:103–105. (in Polish)

Rekomendacje polskich Ekspertów dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2013/2014, Flu Forum 2013 – Doroczna Debata Ekspertów. [Recommendations of Polish Experts regarding prophylaxis of influenza in the 2013/2014 epidemic season, Flu Forum 2013 - Annual Experts' Debate] https://pssepolice.pis.gov.pl/plikijednostki/wsseszczecin/pssepolice/userfiles/file/OZiPZ/Profilaktyka%20grypy%202013_2014/Rekomendacje_ekspertow_sezon_epidemiczny_grypy_2013-2014-6.pdf (in Polish) (accesed 2016.07.23)

Couch RB. Prevention and treatment of Influenza. N Engl J Med 2000;343(24):1778-87.

Brydak LB. Neurologiczne powikłania zakażeń wywołanych przez wirus grypy. [Neurological complications of infections caused by the influenza virus.] Przegl. Epidemiol. 2002;56, supl. 1:16-30. (in Polish)

Laver G., Garman E. The origin and control of pandemic Influenza. Science 2001;293(5536):1776-77.

Grzesiowski P. Strategie kontroli grypy. [Influenza control strategies.] Medycyna Rodzinna 1999;3:21-23. (in Polish)

Brydak LB. Grypa chorobą rodziny. [Influenza, a disease of the family.] Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 281–286. (in Polish)

Brydak LB. Grypa – pandemia grypy – mit czy realne zagrożenie? [Influenza - a pandemic influenza - a myth or a real threat?] Warszawa: Rytm; 2008. (in Polish)

Brydak LB. Monitoring szczepień przeciw grypie w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [Monitoring influenza vaccination in Poland and the European Union] Przegl. Epidemiol. 2003;57, supl. 1:69-79. (in Polish)

Tarczoń I, Domaradzka E, Czajka H. Co na temat szczepień ochronnych wiedzą rodzice i pracownicy ochrony zdrowia. [What is parents' and Medical Health Care specialists knowledge about vaccinations?] Przegl. Lek. 2009;66:27-33. (in Polish)

Hak E, Schönbeck Y, De Melker H, i in. Negative attitude of highly educated parents and health care workers towards future vaccinations in the Dutch childhood vaccination program. Vaccine 2005;23:3103-3107.

Rogalska J., Augustynowicz E., Gzyl A., Stefanoff P. Źrodła informacji oraz wiedza rodziców na temat szczepień ochronnych w Polsce. [Sources of information and knowledge on childhood immunisations among Polish parents] Przegl. Epidemiol. 2010;64:83-90. (in Polish)

Martinez-Mora M, Alvarez-Pasquin MJ, Rodriguez-Salvanes F. Vaccines and Internet: Characteristics of the Vaccine Safety Net Web sites and suggested improvements. Vaccine 2008;26:6950-6955.

Zimmerman RK, Wolfe RM, Fox DE, i in. Vaccine Criticism on the World Wide Web. J Med Internet Res 2005;7:e17.

Kuchar E., Szenborn L. Postawy antyszczepionkowe i możliwości polemiki. [Anti-vaccine attitudes and possibilities of polemics] Przewodnik Lekarza [Guide for GPs]. 2010;5:43–46. (in Polish)

Szenborn L., Czajka H., Wysocki J. Kontrowersje wokoł szczepień. [Controversies around Vaccinations.] Przeg. Lek. 2009;1–2:65–70. (in Polish)

Wysocki J. Postępy w dziedzinie szczepień ochronnych w 2008 roku. [Progress in the field of preventive vaccination in 2008.] Medycyna Praktyczna Pediatria. 2009;2:45–52. (in Polish)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1156289

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Authors

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)