Health behaviors of people over the age of 65 residing in the home environment

Agnieszka Bartoszek, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska, Adrian Bartoszek, Marta Łuczyk, Alina Deluga, Edyta Zielonka

Abstract


Admission. Lifestyle elements favorably affect health in old age include proper diet and eating habits, the optimal level of physical activity, adequate sleep, satisfying social relationships, skillful use of free time and knowledge of health prevention.

Aim of the study. Assessment of health-related behaviors in a group of people over the age of 65 living in the home environment in selected socio-demographic conditions.

Material and methods. The study was conducted in February and March 2014. The material consisted of 110 people over 65 years of age. The research method was used in the job diagnostic survey. It was used as a research tool original questionnaire assessing the behavior of seniors in the area: diet, physical activity, sleep and rest, the use of stimulants and sources of stress and ways of coping with stress.

Results. The study results, that the majority of respondents eat 4-5 meals a day (50.9%; n = 43). Daily activity declares 29.1% (n = 32) tested. The most popular form of physical activity among respondents over 65 years of age are walking (75.4%; n = 83). Smoke 28.2% (n = 32) tested. In most of the subjects they consume alcohol occasionally (83.6%, n = 92) or several times per week (16.4%, n = 18). Sources of stress in the population of seniors are primarily conflicts in the family (24.5%; n = 27), loneliness (21.8%; n = 24) and financial problems (20%; n = 22).

Conclusions. Studies have shown that socio-demographic factors significantly influence health-related behaviors presented by seniors. Assessment of the level and quality of health behavior allows you to make educational activities, care and treatment for people in aging and old age.


Keywords


health behaviors, people over 65 years of age, lifestyle

Full Text:

PDF

References


Samoliński B, Raciborski F. (red.). Zdrowe Starzenie się: Biała Księga. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Laskowska – Szcześniak M, Kozak – Szkopek E. Uwarunkowania pomyślnego starzenia. Forum Medycyny Rodzinnej 2013,7(6): 287–294.

Muszalik M, Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, Kornatowski T. Ocena wybranych zachowań sprzyjających zdrowiu wśród osób starszych w oparciu o Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Juczyńskiego w aspekcie czynników socjo-demograficznych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2013,94(3):509-513.

Smoleń E, Gazdowicz L, Żyłka-Reut A. Zachowania zdrowotne osób starszych. Pielęgniarstwo XXI wieku 2011, 3(36):5-9.

Mazurek J, Szczygieł J, Blaszkowska A, Zgajewska K, Richter W, Opara J. Aktualne zalecenia dotyczące aktywności ruchowej osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska 2014, 2: 70-75.

Harris NG. Nutritionin aging. W: Krause’s Food, Nutrition and Diet Therapy. Mahan KL, Escott-Stump E (ed). WB Saunders, Philadelphia 2003: 318-337.

Suliga E. Zachowania zdrowotne związane z żywieniem osób dorosłych i starszych, Hygeia Public Health 2010, 45(1): 44-48.

Sadowska J, Śliwińska U. Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku starszym, zamieszkałych na terenach wiejskich. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2005, 32(4):187-202.

Gacek M. Zachowania żywieniowe grupy osób starszych zamieszkałych w Polsce i Niemczech. ProblHigEpidemiol 2008, 3: 401-406.

Pietruszka B, Kałuża J, Pawlińsaka-Chmara R, Kołajtis-Dołowy A. Sposób żywienia i stan odżywienia. W: Broczek K., Mossakowska M., Witt M., Skazani na długowieczność. W poszukiwaniu czynników pomyślnego starzenia. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2007, 97-102.

Kołłajtis-Dołowy A, Tyska M. Świadomość żywieniowa ludzi starszych w relacji do ich postaw i zachowań żywieniowych. Żywienie Człowieka i Metabolizm 2004,1:3-16.

Bielecki., Bryła M, Drygas W, Kaczmarczyk-Chałas K, Stelmach W. Wpływ czynników socjoekonomicznych, stylu życia i odczuwania stresu na występowanie otyłości u ludzi w wieku poprodukcyjnym. Wiadomości Lekarskie 2005, 9-10: 481-490.

Gębska-KuczerowskaA. Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegląd Epidemiologiczny 2002, 3:471-477.

Rowiński R., Dąbrowski A. Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym, [W:] Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2012, 531- 548.

Karakiewicz B, Mroczek B, Myszke A, Rotter I, Żułtak-Bączkowska K, Żyżniewska-Banaszak E. Aktywność psychofizyczna osób w wieku starszym. Family Medicine&Primary Care Review 2010, 3:741-743.

Duda B. Aktywność i sprawność fizyczna osób w wieku 60-69 lat. Medycyna Sportowa 2008, 6:379-384.

Nawrocka B, Waszkiewicz L, Zatońska K, Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Wrocławia w wieku 60-70 lat. W: Kowaleski J, Szukalski P. Pomyślne starzenie się w świetle nauk o zdrowiu. Łódź 2008, 40-45.

Borowiak E, Kostka T. Aktywność ruchowa starszych mieszkańców Łodzi. Medycyna Sportowa 2003, 4:139-146.

Dmowska I, Kozak-Szkopek E, Znajomość roli aktywności fizycznej w etiologii chorób cywilizacyjnych u osób w starszym wieku. Problemy Pielęgniarstwa 2010,3:272-278.

Kozdroń E, Leś A. Physical activity and successful ageing. Advances in Rehabilitation 2010,24: 49–57.

Karakiewicz B, Kozielec T, Późniak J, Sałacka A. Wybrane zachowania zdrowotne pacjentów wieku starszym będących pod opieką lekarzy rodzinnych a choroby układu krążenia. Polska Medycyna Rodzinna 2000, 2:159-161.

Gerstenkorn A, Suwała M. Wykrywanie problemów alkoholowych u osób w starszym wieku. Psychiatria Polska 2007, 5:703-713.

Bryła M, Maniecka-Bryła I, Szymocha M. Palenie tytoniu a rodzaj wykonywanej pracy – badanie populacji osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego. Przegląd Lekarski 2010,10: 1004-1007.

Drygas W, Gwizdała K, Suwała M. Palenie tytoniu w małych gminach województwa łódzkiego. Przegląd Lekarski 2009, 10:760-765.

Jachimowicz V, Kostka T. Stan funkcjonalny i zdrowotny osób palących tytoń w starszym wieku. Przegląd Lekarski 2009,10:584-589.

Łobożewicz T. Samopoczucie psychospołeczne ludzi starszych a ich aktywność ruchowa. Gerontologia Polska 1995, 1/2: 25-36.

Allen S.C, Brocklehurst J.C. Zarys medycyny geriatrycznej. PZWL, Warszawa 1991.

Makara-Studzińska M, Zaborska A. Samotność wśród osób starszych. Porównanie międzykulturowe. Zdrowie Publiczne 2006, 4: 619-622.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1044038

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06