Influence of work environment on the quality of benefits provided by primary health care nurses

Katarzyna Tomaszewska, Alicja Kłos, Bożena Majchrowicz

Abstract


The work of a nurse plays a significant role in the treatment, rehabilitation and promotion of patient health. It is particularly important in the patient's home environment. The variety of benefits provided requires specific skills, abilities as well as the need for constant updating of knowledge. What is more, an environmental nurse working alone in the patient's home for his or her patients is often an authority. The quality of nursing is considered from the very beginning of its professional development. It is one of the elements of health care but no less important than others. It refers to the direct relationship between the patient and the nurse. It is dependent on many factors, primarily from the working environment.

Purpose of research

The aim of the study was to find nurses' opinions about the impact of the working environment on the quality of services provided within the primary care

Material and methods

For the purposes of this paper, a questionnaire consisting of 20 questions was used. The study was conducted among 128 family nurses of the Podkarpackie Voivodeship from January to April 2017. All persons were informed about the purpose of the study. They were voluntary and anonymous. For the purpose of this paper, hypotheses were used for questions on nominal scales: V Kramer (2x3, 4x5, etc.), Phi (2x2). Tb - Kendall or Tc tests were used for the order scales. Statistical analysis was performed using the SPSS program and all compounds were statistically significant when p <0.05.

Results and conclusions: 128 nurses participated in the study. The average age of the respondents was nearly 41 years +/- 9 years. 15.6% of the respondents provided individual nursing care, 21.1% as part of a group nursing practice, and 30.5% were employed in non-public health care facilities. The remaining 25.8% in public outpatient clinics of primary care. The results of the research indicate significant variation in the working conditions of nurses in the family environment. Most often they provide benefits to the elderly and chronically ill, resulting in high physical stress resulting from hygienic activities. Nurses still have too little time for benefits including health promotion and disease prevention. Caring for a good quality of services is an important goal for a nurse in primary health care.


Keywords


nurse, work environment, quality of services in the primary care

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bedyńska S., Brzezicka A., Statystyczny drogowskaz, Warszawa 2007, s. 181.

Brodzińska M., Modzelewska K., Stachowska M., Talarska D.: Stratyfikacja czynników determinujących opinię o jakości świadczeń w zakresie kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Doniesienia wstępne. Probl Hig Epidemiol 2010, 91(2): 303-307

Ciechaniewicz W. (red.): Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2006, 44.

Czerw A., Religioniu U., Olejniczak D.: Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2) s.269-273

Dębska G., Wilczek-Rużyczka E., Foryś Z.,Pasek M.: Ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji kwestionariusza Meistera do oceny obciążenia psychicznego w pracy pielęgniarki. Medycyna Pracy 2013;64(3) s.349–358

Frąckowiak A.: Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Nr 1(6)/2010, s. 53-70

Kawczyńska-Butrym Z.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. T. 1. Wyd. Makmed, Lublin 2010, s. 46–47.

Kliszcz J., Nowicka-Sauer K.: Kontrola gniewu, lęku i depresji u pielęgniarek nefrologicznych a satysfakcja z życiai z pracy zawodowej. Pielęg. Pol. 2003, 1 (15),s. 88–91.

Kułagowska E.: Warunki pracy na salach operacyjnych. Med. Pr. 2007, 58 (1), 1–5.

Kułagowska E., Kosińska M.: Warunki pracy pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych. Medycyna Pracy 2010;61(6), s.641–647

Majchrowska G., Tomkiewicz K.: Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki – wyniki badań pielęgniarek Z SOR ZZOZ Cieszyn. Pielęgniarstwo Polskie Nr 3 (57) 2015 s. 267-272.

Marcinowicz L.: Rola pielęgniarki i położnej w sprawowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2014; 12 (4): 352–357

Misiak K.: Zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ujęciu gerontologicznym. Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 4, 359–366

Nawojczyk M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2002, s. 223.

Pałyska M., Janczewska M., Raduj J.: Znaczenie zmiennych społecznych dla różnicowania ocen jakości usług medycznych przez pacjentów. Postępy w Psychiatrii i Neurologii 2007, 16, s.309-314

Pluta A., Basińska-Drozd H., Budnik-Szymoniuk M., Humańska M., Faleńczyk K.: Zagrożenia w pracy pielęgniarek rodzinnych. Probl Hig Epidemiol 2015, 96(1) s. 115-119

Rysiak E., Donejko M., Galicka E., Prokop I., Drągowski P., Cekała E, Dawidziuk G.: Zarządzanie przez jakość w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2 (39) 2014 s. 148-148.

Skorupska-Król A., Szabla A., Bodys-Cupak I.: Opinie pielęgniarek na temat czynników stresogennych związanych z ich środowiskiem pracy. Pielęgniarstwo XXI wieku Nr 1 (46)/2014 s. 23-26

Szetela A.: Zewnętrzne metody oceny jakości w ochronie zdrowia – akredytacja i system zarządzania jakością według normy ISO 9001:2008. Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 2 (37) 2012, s. 211 – 228

Tomaszewska K.; Kłos A: Wpływ poziomu satysfakcji pacjentów z opieki długoterminowej na zarządzanie jakością. Międzynarodowa Konferencja: Rużomberskie Zdravotnickie Dni Rocznik VIII 7-8.11.2013r. Wydawnictwo VERBUM Rużomberok 2013 s. 596- 607
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1039369

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Katarzyna Tomaszewska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)