Water immersion

Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz, Anna Fabian-Danielewska, Paweł Wawryków

Abstract


Water immersion is one of the methods of birth used since antiquity. Although it requires adequate facilities and trained medical personnel, it is an increasingly popular alternative to the classical form of labor. It brings many benefits for both emerging and newborn. However, proper examination is necessary in order to qualify to water birth taking into account  any contraindications.


Keywords


water immersion, natural delivery

Full Text:

PDF

References


Guzikowski W.: Immersja wodna w czasie porodu i poród w wodzie. Family Medicine & Primary Care Review 2009, 11, 2: 163–167

Daniels K. Water baby: experiences of water birth. Birtlf 1988; 15: 106–107

Odent M. Birth underwater. Lancet 1983; II: 1476–1477

Laudański T. Poród w wodzie. Materiały Konferencji Naukowo−Szkoleniowej „Postępy w perinatologii i ginekologii”. Łódź 1997: 31–34

Straburzynska-Lupa A, Straburzyński G. Fizjoterapia. Wydanie III rozszerzone i uzupełnione. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003

Simkin P., Klein M.C. Nonpharmacological approaches to management of labor pain. Journal of Midwifery and Women’s Health 2004; 49, 489

Simkin P., O’Hara M. Nonpharmacologic relief of pain during labor: Systematic reviews of five methods. Am J Obstet Gynecol 2002; 186, 131

Kosińska K., Krychowska A., Wielgoś M. i wsp. Postawy ciężarnych wobec porodu – analiza form przygotowania i preferencji. Gin Pol 2005, 76(12), 973

Ćwiek D. Ocena wpływu edukacji w szkołach rodzenia na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz opiekę nad noworodkiem. Ann Acad Med Stetinesis 2006; 52(1),79

Davim R, Torres Gde V, Dantas Jda C. Effectiveness of non pharmacological strategies in relieving labour pain. Rev Esc Enferm USP. 2009, 43, 438-445.

Portuquese Meyer S, Weible C, Woeber K. Perceptions and practice of waterbirth: a survey of Georgia midwives. J Midwifery Womens Health. 2010, 55, 55-59.

Pang D, O’ Sullivan G. Analgezja i anestezja podczas porodu. W: Położnictwo-Ginekologia- Medycyna Rozrodu. 2008, 2, 6-9

Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej oraz Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa w Tychach. II ogólnopolska konferencja „Nowe techniki porodowe”, Tychy, 16-17 maja 2003. Materiały konferencyjne.

Piecha M., Opala - Berdzik A., Chmielewska D.: Wykorzystanie hydroterapii u kobiet w ciąży, Rehabilitacja w praktyce 3/2013, 50-53

Brown L. Therapeutic effects of bathing during labor. J Nurse Midwifery 1982; 1: 13–16

Chutkowski R., Wódarski B., Malec - Milewska M.: Metody i organizacja analgezji porodu - doświadczenia własne. Ból 2015, Tom 16, Nr 2, s. 7-15

Lenstrup C et al.: Warm tub bath during delivery. Acta Obstet Gynec Scand 1987; 66: 709-712

Sipiński A et al.: Porody w immersji wodnej. Klin Perinatol Ginekol 1998; 27: 95-98.

Daniels K: Water birth: the newest form of safe, gentle, joyous birth. J Nurse Midwifery 1989; 34: 198-205.

Odent M: Birth under water. Lancet 1983; 2: 1476-1477.

Sipiński A et al.: Analiza 135 porodów w wodzie. Ginekol Pol 2000; 71(4): 208-212.

Cortes E, Basra R, Kelleher C. Waterbirth and pelvic floor injury: a retrospective study and postal survey using ICIQ modular long form questionnaires. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2011, 155, 27-30.

Rekomendacje Zespołu Ekspertow Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące zapobiegania śródporodowym urazom kanału rodnego oraz struktur dna miednicy. Ginekol Pol. 5/2011, 82, 390-394

Cluet E.R., Nikodem Ch. VC., McCandlish R.E., Burns E.: Immersion in water in pregnancy, labour and birth. Cochrane Pregnancy and Childbirth Group

Doniec−Ulman I. Water immersion included endocrine alterations in women with EPH gestosis. Clin Nephrol 1987; 28: 51–55

Katz V, Ryder R, Cefalo R et al. A comparison of bed rest and immersion for the treatment of the edema of pregnancy. Obstet Gynecol 1990; 2; 147–151.

Goodlin R, Hoffman K, Wiliams N et al. Shoulder−out immersion in pregnant women. J Perinat Med 1984; 12; 173–177

Torbe` A., Ćwiek D., Modrzejewska E.: Humanizacja porodu we współczesnym położnictwie, Borgis - Nowa Medycyna 3/2010, s. 104-112
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1000095

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)