The analysis of feet construction versus BMI in 8-year-old boys

Beata Szczepanowska-Wołowiec, Paulina Sztandera

Abstract


Introduction.  The foot due to its complex structure provides three basic functions: supportive, locomotive and amortization. The human foot is an important static-dynamic part of the motor system. A properly shaped foot should be supported by three points: the first and the fifth metatarsal bone and the external part of the heel.

Purpose of research. The aim of the study was to analyze the feet construction and find the relationships between the foot structure parameters and BMI among 8-year-old boys.

Material and methods. The study involved 85 boys. The weight and the body height of the children were measured, body mass index was calculated, and the footprint using the was made. On the basis of the foot picture, the basic parameters for foot assessment as well as relations between these indicators and BMI were calculated. Subsequently, the Clarke angle, the hallux valgus angle and Wejsflog index were determined in manual way. Then the dependency between these parameters and BMI was investigated.

Results. The number of lower foot arch or flat foot in the study group amounted to 53%, the transverse flat foot was observed among 17% of the studied boys feet and the hallux valgus angle beyond the norm occurred in 9% of the studied feet. There is a relationship between the Clark’s angle, Wejsflog index, hallux valgus angle α and BMI of boys.

Conclusions. Boys with a higher BMI have lower values of the Clark angle and the Wejsflog index which are the evidence of a lower longitudinal and transverse arch. Children with higher BMI have higher values of the angle of hallux valgus α


Keywords


foot arch; foot structure; children; BMI

Full Text:

PDF

References


Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Kasper. Kraków; 2002.

Kapandji AI. Anatomia funkcjonalna stawów Tom 2. Elsevier Urban&Partner. Wrocław; 2013.

Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Anthropos. Satrachowice; 2005.

Pauk J, Ezerskiy V, Rogalski M. Wpływ czynników epidemiologicznych na występowanie stopy płaskiej u dzieci. Fizjoterapia. 2010; 18(2): 21-27.

Volpon JB. Footprint analysis Turing the growth period. J Pediatr Orthop. 1994; 14: 83-85.

Mosór K, Kromka-Szydek M. Pomiar stóp metodą plantokonturograficzną i z wykorzystaniem podoskopu komputerowego. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2011; 5: 105-108.

Mosór K, Kromka-Szydek M. Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w oparciu o badanie podoscopowe. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2012; 6: 99-104.

Mikołajewska E. Wady stóp dzieci, sposób badania – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2015; 19(1): 13-20.

Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M. Zróżnicowanie wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku przedszkolnym. Fizjoterapia. 2012; 20(2): 3-11.

Puszczałowska-Lizs E, Ridan T, Ogarek M. Charakterystyka parametrów wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnoszkolnym. Young Sport Science od Ukraine. 2011; 3: 234-239.

Puzder A, Gworys K, Kowalewska E, Durka S, Kunikowska B, Kujawa J. Ocena występowania zaburzeń statyki kończyn dolnych wśród dzieci z regionu miejskiego i wiejskiego – badania pilotażowe. Kwart. Ortop. 2011; 4: 377-385.

Evans AM. The peadiatric Flat foot and general anthropometry in 140 Australian school children aged 7-10. J Foot Ankle Res. 2011; 4:12.

Drzał-Grabiec J. Wpływ masy ciała na wysklepienie łuku podłużnego stóp. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 315-318.

Mikołajczyk E. Jankowicz-Szymańska A. Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków. Fizjoterapia. 2010; 18(2): 10-20.

Klimczak K , Kochański B , Kałużny K , Plaskiewicz A , Smuczyński W , Ratuszek-Sadowska D, Woźniak K , Żukow W. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10 lat. Journal of Health Science. 2014; 4(2): 029-038.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.995681

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)