Introduction to imagery training in working with swimmers by using the Sports Imagery Ability Measure (SIAM)

Małgorzata Stępniak, Dagmara Budnik-Przybylska

Abstract


Introduction Imagery training plays an important part in the interventions that help athletes improve their athletic performance. It is an effective technique listed in the most of the  models of athletes’ mental preparation. Imagery training, which in some sources is called visualization (although visualization refers to the visual channel, but imagery includes all sensory modalities) is a process that recreates experiences that already exist in memory (Karageorghis and Terry, 2014).

Aim of the study This work is an introduction to the imagery training of two young swimmers by using the SIAM.

Material and method Two female 12 years old athletes of swimming participated in the study. These athletes regularly take part in competitions and psychoeducation classes related to mental training.  In the pre-test the Sports Imagery Ability Measure (SIAM) was used, which measures the imagery ability and the post-test was completed after the workshops concerning introduction to imagery in sport.

Results In both athletes the results in the Sports Imagery Ability Measure (SIAM)  increased in all subscales.

Conclusions The results obtained by the athletes in the pre- and post- tests indicate that the psychological training resulted in the intended outcome.


Keywords


mental training, imagery training, swimming, sport

Full Text:

PDF (Polski)

References


Budnik-Przybylska, D., Karasiewicz, K., Morris, T. i Watt, A. (2014). Reliability, factor structure, and construct validity of the Polish version of the sport imagery ability measure. Current issues in personality psychology, 2(4).

Budnik-Przybylska D., Przybylski J. (2014) Trening mentalny pomocą w radzeniu sobie ze stresem oraz efektywnym funkcjonowaniem u menedżerów. [w:] T. Konieczny Stres w organizacji, Harmonia Universalis, Gdańsk, s.127-154

Budnik-Przybylska, D. (2015). O wyobraźni w sporcie naukowo i praktycznie. W: II Ogólnopolskie Sympozjum. Droga na biegun Mistrzostwa. Podsumowanie. (s.38).

Budnik-Przybylska, D., Szczypińska, M., & Karasiewicz, K. (2016). Reliability and validity of the Polish version of the Movement Imagery Questionnaire-3 (MIQ-3). Current Issues in Personality Psychology, 4(4), 253-267.

Dweck, C. (2013). Nowa psychologia sukcesu. Wydawnictwo: MUZA.

Duhigg, Ch. (2013). Siła nawyku. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Jarczewska-Gerc, E. (2015). Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne. Wydawnictwo: DIFIN.

Henshen, K. (2012). Dr. Keith Henschen (91-105). In: M.W. Aoyagi & A.Poczwardowski (eds.), Expert approaches to sport psychology. Applied theories of performance excellence. Morgantown: Fitness Information Technology.

Karageorghis, C. i Terry, P. (2014). Psychologia dla sportowców. Kraków: Zielonka 2014.

Kłodecka – Różalska, J.(1998). Przedmowa do wydania polskiego (5-15). W: T.Morris, & J. Summers (red.), Psychologia sportu. Strategie i techniki. Warszawa: Biblioteka Trenera.

Łuszczyńska, A. (2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Madey, J. (2017). Trening wyobrażeniowy w sporcie. Prezentacja wygłoszona podczas zjazdu

studiów podyplomowych z Psychologii Sportu, Gdańsk, Polska.

Morris, T., Spittle, M. & Watt, A.P. (2005). Imagery in sport. Champaing: Human Kinetics.

Weinberg, R. S. & Gould D. (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Champaing: Human Kinetics.

Nowicki, D. (2016). Praktyczna psychologia w sporcie. Trening mentalny (psychologiczny

trening sportowy). Prezentacja wygłoszona podczas zjazdu studiów podyplomowych z

Psychologii Sportu, Gdańsk, Polska.

Nowicki, D. (1996). Trening relaksacyjny i wyobrażeniowy w procesie przygotowania startowego. W: Kłodecka-Różalska, J. Przekraczanie umysłem możliwości ciała. (s.40 – 55). Warszawa: Centralny Ośrodek Sportu.

Orlick, T. (2008). In pursuit of Excellence. How to win in sport and life through mental training. Champaing: Human Kinetics.

Perry, C. & Morris, T. (1998). Trening wyobrażeniowy w sporcie 9128-154). W: T. Morris & J. Summers (red.), Psychologia sportu. Strategie i techniki. Warszawa: Biblioteka Trenera.

Phelps, M. i Abrahamson A. (2008). No limites the will to succed.

Poczwardowski, A. Kształtowanie pewności siebie jako wiodącej cechy sportowców. W:

Kłodecka-Różalska, J. Przekraczanie umysłem możliwości ciała. (s.15 - 25). Warszawa:

Centralny Ośrodek Sportu.

Portmann, R. (1998). Gry i zabawy kształtujące pewność siebie. Kielce: Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”

Watt, A. (2003). Development and validation of the sport imagery ability measure (Doctoral dissertation). Melbourne, Australia: Victoria University

Zienowicz, A. i Serwotka, E. (2017). Psychologia osiągnięć dla twórców filmowych. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.890476

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Małgorzata Stępniak, Dagmara Budnik-Przybylska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)