The level of knowledge and behaviours-related health lifestyle as risk factors for cardiovascular disease in the adult population

Adrian Bartoszek, Maria Jolanta Korniszuk, Izabela Dec

Abstract


Introduction and purpose:

Cardiovascular diseases (CVDs) are the biggest threat to the health of the population in Poland and are the most important cause of mortality. Most of the cardiovascular risk factors is located in the area of health behaviours related to lifestyle. The aim of the study was to assess the level of knowledge and analysis of selected health behaviours as risk factors for cardiovascular disease in the adult population

Material and methods:

The study involved 170 people age adults living in the Lublin province Podkarpackie and in the period from November 2013 to March 2014. The research method was a diagnostic survey and research tool questionnaire.

Results:

Cardiovascular disease occurred in 58% of subjects. The level of knowledge of respondents on the risk factors of cardiovascular disease is high. Declared health behaviour in terms of cigarettes not in the majority: smokes cigarettes daily 12%, up to 84% of consumed alcohol, a subjective evaluation on the excess amount of salt refers to 42%. BMI depends on gender, age, education and place of residence. Excessive salt intake is related to the unsatisfactory financial situation. On active smoking significantly affected by gender
and education on alcohol abuse and the most accepted variables.

Conclusions:

  1. The level of knowledge of the subjects on the risk factors of cardiovascular disease is high.
  2. The main CVD risk factors in the study group is the consumption of alcohol in excessive amounts
  3. Cardiovascular risk factors significantly influenced by age, gender, place of residence, education, financial situation and family.

Keywords


Knowledge; health behaviours; risk factors

Full Text:

PDF

References


Strzelecki Z, Szymborski J, (eds.). Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski. Rządowa Rada Ludnościowa; Warszawa 2015.

Bortkiewicz A,(eds.). Choroby układu krążenia w aspekcie pracy zawodowej. Poradnik dla lekarzy; Łódź 2011.

Matyjaszczyk P, Hoffman K, Bryl W. Epidemiologia wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Prz Kardiodiabetol. 2011; 6(4):255-262.

Nowicki G, Ślusarska B, Brzezicka A. Analiza stanu wiedzy o czynnikach ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród osób pracujących. Probl Pielęg. 2009; 17 (4): 321-327.

Ślusarska B, Kulik TB, Piasecka H, Pacian A. Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. MONZ. 2012; 18 (1): 19-26.

Platta A, Żyngiel W. Ocena zachowań żywieniowych kobiet i mężczyzn w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94 (3): 614-618.

Poręba R, Gać P, Zawadzki M, et al. Styl życia i czynniki ryzyka chorób układu krążenia wśród studentów uczelni Wrocławia. Pol Arch Med Wew. 2008; 118 (3): 102-110.

Sygit K. Wybrane aspekty stylu życia młodzieży akademickiej. Pol Prz Nauk Zdr. 2011; 4 (29): 436.

Samsel A, Górska J. Ocena zachowań zdrowotnych studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pol Prz Nauk Zdr. 2011; 4 (29): 425.

Gryko A, Czarnowski D, Głowińska-Olszewska B. et al. Czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego u młodych osób dorosłych w środowisku wiejskim w północno-wschodniej części Polski. Probl Med Rodz. 2011; 3 (36): 5-11.

Prażmowska B, Dziubak M, Morawska S, Stach J. Wybrane zachowani zdrowotne nauczycieli szkół średnich. Probl Pielęg. 2011; 19 (2): 210-218.

Ilow R, Regulska-Ilow B, Różańska D. Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów z Wrocławia. MONZ. 2012; 18 (4): 442-447.

Ilow R, Regulska-Ilow B, Różańska D. et al. Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie 40- i 50-letnich mieszkańców Wrocławia. MONZ. 2012; 18 (4): 427-441.

Bartuś S. Prewencja chorób układu krążenia w prasie codziennej Krakowa i Chicago w latach 1994 i 2004, Kraków 2006 (rozprawa doktorska): 14-41, 61-65.

Cybulska B, Adamus J, Bejnarowicz J. et al. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Rekomendacje Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiol Pol. 2000; 53 (1): 1-48.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.885602

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)