Epidemiology and diagnostics of venous disease in Poland

Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Marcin Mikos, Aleksandra Izabela Czerw

Abstract


Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Poland. The percentage of people who die from cardiovascular disease is decreasing year by year, but adequate patient education and access to specialist physicians are still required. Chronic venous disease is one of the disorders of this system, whose probability of occurrence increases with age. Other risk factors include gender, type of occupation, obesity, eating habits and constipation, pregnancy, and genetic factor. The symptoms of the disease include: pain, lower limb edema, fatigue / leg pain, tingling, enlargement of the small blood vessels, enlargement and constriction of the subcutaneous veins, skin lesions, skin discolouration, itching of the skin of the legs, congestive dermatitis, ulcers. The degree of disease is determined using the CEAP scale. Prophylactic and early detection of disease results in shorter treatment times and reduced costs. Unfortunately, a large number of primary care physicians are skipping the physical examination of the lower limb, thus prolonging the diagnosis process and the patient being treated for a more advanced disease. Studies show that there is a difference in the incidence of chronic venous disease and the severity of the disease, depending on the province that has been affected. This may indicate the need to standardize nationwide training methods for doctors. The most common method of treatment is the combination of pharmacotherapy and compression therapy.

 


Keywords


varicose veins, obesity, pregnancy

Full Text:

PDF (Polski)

References


Sudoł – Szopińska I, Błachowiak K, Koziński P. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój przewlekłej niewydolności żylnej. Medycyna Pracy, 2006; 57 (4): 365-373

Kózka M. Przewlekła choroba żylna. Współczesne poglądy na etiologię i możliwości leczenia. Czasopismo Aptekarskie 2008, 11 (179);17-23

Kasperczak J, Ropecka-Lesiak M, Bręborowicz GH. Definicja, podział oraz diagnostyka przewlekłej niewydolności żylnej- część II. Ginekol Pol. 2013, 84, 51-55

Sudoł – Szopińska I, Bogdan A, Szopiński T, Panorska AK, Kołodziejczak M. Prevalence of Cronic Venous Disorders Among Employees Working in Prolonged Sitting and Standing Postures. JOSE 2011, 17 (2), 165-173

Przybylska – Kuć S, Kuć K, Dec M, Bartoszek E, Piekarczyk M, Myśliński W, Mosiewicz J. Przewlekła niewydolność żylna w praktyce lekarza rodzinnego. Family Medicine & Praimary Care Review 2013; 15, 3: 377-378

Cornu-Thenard A, Boivin P. Chronic venous disease during pregnancy. Phlebolymphology 2014; 21 (3). 136-145

Jawien A, Grzela T, Ochwat A Prevalence of chronic venous insufficiency in men and women in Poland: multicentre cross-sectional study in 40,095 patients. Phlebology 2003; 18: 110–122

Ziaja D, Sznapka M, Grzela J, Kostecki J, Biolik G, Pawlicki K, Ziaja K, Chudek J, Maruszynski M, Molski A, Aleksander Sieron A. Regional variations of symthoms of the chronic venous diesase among primary health care patients in Poland, Acta Angiol 2015; 21, 2: 31–39

Raport Chirurgia naczyniowa w Polsce. Zielona księga. Red. Gałązka- Sobotka M. Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Warszawa 2016

Wytyczne postępowania klinicznego Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Eur J Vasc Endovasc Surg (2015) 49, 678-737

Bembenek J. Fizyczne metody zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u pacjentów po udzarze mózgu. Acta Angiol 2009; 15,2: 39-49

Kaczmarek S. Wpływ różnych metod leczenia na gojenie i jakość życia pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego. Poznań 2015

Marona H, Kornobis A. Patofizjologia rozwoju żylaków oraz wybrane metody ich leczenia- aktualny stan wiedzy. Postępy farmakoterapii 2009, 65 (2), 88-92
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.858684

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Mateusz Curyło, Katarzyna Cienkosz, Aleksandra Izabela Czerw, Marcin Mikos

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)