Psychological description at depression in combat sports - on the example of male judo

Marta Wojdat, Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak, Beata Wolska

Abstract


 The aim of the study was to describe the level of depression in judo practitioners - (professional and recreational)  and to find possible associations between depression and sports careers and the social functioning of this group of athletes.

Studies have shown a significantly lower level of depression in the judo group, and the dependence of this phenomenon with social functioning, and a lack of association depression with quality of athletic career.


Keywords


depression, social position, judo fighters

Full Text:

PDF (Polski)

References


Chorąży M, Kostowski, W (2010). Wybrane zagrożenia zdrowotne: 47-52.

Atkinson S, (1998). Jak wydobyć się z depresji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 28-40.

Hammen CL, (2004). Depresja. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K, (2010). Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości-w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska, 7(1): 11-16.

Danilewski M, Klimaszewski P, (2009). Nie straszny nam kryzys, czyli jak nie dać się depresji. Determinanty depresji w Polsce, Wyd. Uniwersytet Warszawski: 1-44.

Lorant V, Croux C, Weich S, Deliège D, Mackenbach J, Ansseau M, (2007). Depression and socio-economic risk factors: 7-year longitudinal population study. The British journal of psychiatry, 190(4): 293-298.

Dryden W, Opie S, (2005). Wygrać z depresją, Kielce. Jedność: 8-12.

Granet R, Levinson RK, Pyś JL, (1998). A jeśli to... depresja. Warszawa. Prószyński

i S-ka: 18-21.

Hart AD, (2004). Męska depresja, Poznań. W drodze: 46-239.

Francis-Cheung T, Grey R, (2004). Mężczyzna w depresji, Warszawa: MUZA SA, 21-23.

Burton RW, (2000) Mental Illness in athletes. [In:] D. Begel, D, Buton R, W. Sport psychiatry, Theory and practice. New York, Norton: 61-81.

Kraszewski K, Kraszewska A, (2013). Drogi życiowe sportowców po urazach uniemożliwiających dalszą karierę-aspekty psychologiczne. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

Pawlicka M, (2015). Depresja u zawodnika, Psychologia sportu, 4. [avaiable:] http://magazynpsychologiasportu.pl/2016/12/29/depresja-u-zawodnika/.

Pujszo R, Smaruj M, Błach W, (2012). The Crampton index and the body postural control of judo competitors. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2),3: 27-33.

Błach W, Pujszo R, Pyskir M, Adam M, (2005). Kontrola postawy ciała zawodniczek judo - badania pilotażowe) Research yearbook (studies in the theory of physical education and sport), 11: 30-36.

Adam M, Laskowski R, Pujszo R, Smaruj M, Wolska B, Sybilski Z, (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. W: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty: 85-89.

Pujszo R, Pyskir M, Błach W, Skorupa H, Szymański T, Migasiewicz J, (2004), Wpływ zmiany wysokości położenia ciała na kontrolę postawy człowieka Med. Sport, 20(5): 247-253.

Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J, (1961). An inventory for measuring depression, Archives of General Psychiatry, 4: 53-63.

Janowska P, Wojdat M, Antkowiak M, Stępniak R, Adam M, (2016). Samoocena,

a wybrane elementy pozycji społecznej judoków = Self-assessment and selected elements of the social position of judokas. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 664-673.

Tammelin T, Näyhä S, Laitinen J, Rintamäki H, Järvelin MR, (2003). Physical activity and social status in adolescence as predictors of physical inactivity in adulthood. Preventive medicine, 37(4), 375-381.

Yang XL, Telama R, Laakso L, (1996). Parents' physical activity, socioeconomic status and education as predictors of physical activity and sport among children and youths-A 12-year follow-up study. International review for the sociology of sport, 31(3), 273-291.

Kuh DJ, Cooper C, (1992). Physical activity at 36 years: patterns and childhood predictors in a longitudinal study. Journal of Epidemiology & Community Health, 46(2), 114-119.

Godlewski P, (2012). Sportowiec w realiach organizacyjnych i ekonomicznych polskiego sportu wyczynowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Kształtowanie przedsiębiorczości, 2: 75-90 (cyt: 67).

Albiński R, Kleszczewska-Albińska A, Bedyńska S, (2011). Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia–przegląd badań. Psychiatria Polska, 45(4), 555-562.

Domosławska-Żylińska K, Pyrżak B, (2013). Neuroendokrynne i psychospołeczne mechanizmy oddziaływania wysiłku fizycznego na psychikę, Endokrynologia Pediatryczna 12,3(44): 71-75.

Wasilewski D, Wojnar M, Chatizow J, (2010). Depresja a ból: ogólnopolskie badanie epidemiologiczne. Psychiatr. Pol, 44(3), 435-445.

Breuer C, Pawlowski T, (2011). Socioeconomic perspectives on physical activity and aging. European Review of Aging and Physical Activity, 8(2), 53.

Gozhenko A I. (2010). Ocherki teorii bolezni = Essays on the theory of disease Odessa. = Гоженко, А. И. (2010). Очерки теории болезни. Одесса.

Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Shumilova, P. A., Topor, E. A., Pjatenko, V. A., & Bad'in, I. Ju. (2004). Vlijanie osmoticheskih nagruzok na funkcional''noe sostojanie pochek zdorovyh ljudej. Nefrologija, 8(2), 44-48. = Гоженко, А. И., Доломатов, С. И., Шумилова, П. А., Топор, Е. А., Пятенко, В. А., & Бадьин, И. Ю. (2004). Влияние осмотических нагрузок на функциональное состояние почек здоровых людей. Нефрология, 8(2), 44-48.

Bileckij, S. V., & Gozhenko, A. I. (2007). Gipoksicheski-giperkapnicheskie trenirovki v kardiologii. SV. Chernovcy. = Билецкий, С. В., & Гоженко, А. И. (2007). Гипоксически-гиперкапнические тренировки в кардиологии. СВ. Черновцы.

Gozhenko, A. I. (2002). Rol" oksydu azotu v molekulyarno klitynnyx mexanizmax funkciyi nyrok. Ukrayins"kyj bioximichnyj zhurnal, 74(4a), 96. = Гоженко, А. І. (2002). Роль оксиду азоту в молекулярно клітинних механізмах функції нирок. Український біохімічний журнал, 74(4а), 96.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.846916

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Robert Stępniak, Marta Wojdat, Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo, Beata Wolska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)