Change of body balance in dancers during two years training

Paweł Tomaszewski, Adam Szulc, Krzysztof Buśko

Abstract


Celem pracy była ocena równowagi ciała osób uprawiających taniec po dwóch latach treningu. W badaniach uczestniczyło 16 tancerzy zespołu pieśni i tańca Ziemia Bydgoska. W celu oceny równowagi ciała wykonano dwukrotnie dwa testy stabilometryczne (oczy otwarte, oczy zamknięte) na platformie stabilometrycznej Sigma w odstępie dwóch lat. Mierzono zmiany położenia COP (Center of Pressure). Testy z oczami otwartymi i z oczami zamkniętymi wypadły zdecydowanie lepiej w pierwszym pomiarze w porównaniu z pomiarem II wykonanym po dwóch latach. Większe różnice wszystkich parametrów obserwowano w teście oczy otwarte w porównaniu z testem oczy zamknięte po upływie dwóch lat. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że po dwuletnim cyklu uprawiania tańca zdolności do utrzymania równowagi ciała uległy pogorszeniu.

 

Abstract

The purpose of the study was to evaluate the body balance in persons who practice the dance during two years of training. The study involved 16 dancers of Bydgoszcz's song and dance team. In order to assess body balance, two stabilometric tests (eyes open, eyes closed) were performed on a Sigma stabilometer platform at intervals of two-years. Change of sways of the Centre of Pressure (COP) was measured during 30 second. Tests with open eyes and closed eyes were significantly better in the first measurement compared to the second measurement after two years. More differences were observed in the test eyes open compared to test eyes closed after two years. Based on the obtained results it can be stated that after two years of dance practice the ability to maintain balance of body has deteriorated.


Keywords


dance, posturography

Full Text:

PDF

References


Błaszczyk J. W. Czerwosz L. Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontologia Polska 2005, 13(1): 25-36.

Golema M.: Stabilność pozycji stojącej. Akademia Wychowania Fizycznego, 1987.

Michalska W., Szwerda K., Michnik R., Jurkojć J., Rycerski W.: Analiza zmian wybranych parametrach w badaniach stabilograficznych u pacjentów ze schorzeniami kończyny dolnej przed i po rehabiliotacji. Aktualne problemy biomechaniki nr 1, Gliwice 2007.

Pujszo R., Błach W. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Katedra Metodyki Dyscyplin Sportowych AWF Wrocław 2009.

Stins J. F., Michielsen M. E., Roerdink M., Beek P. J. Sway regularity reflects atten-tional involvement in postural control: Effects of expertise, vision and cognition. Gait & Posture 2009; 30(1): 106-109.

Wallmann H. W., Gillis C. B., Alpert P. T., Miller S. K. The effect of a senior jazz dance class on static balance in healthy women over 50 years of age: a pilot study. Biological Research for Nursing 2009; 10(3): 257-266.

Zabrocka A. Sawczyn S. Efektywność kształtowania koordynacyjnych zdolności mo-torycznych u tancerzy tańca sportowego na początkowym etapie szkolenia. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.841775

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments


Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06