Motivations for physical activity - literature review

Aleksandra Góreczna, Wojciech Garczyński

Abstract


Physical activity is in its own way a kind of treatment of some diseases and the factor that can reduce the risk of their occurrence. For instance, taking care of your condition on a regular basis may reduce the risk of developing cardiovascular system diseases. Physical activity proves helpful in many areas levels of human life. It has a huge impact on well-being, health and apperance. Also, It can be a form of escaping from everyday problems. There is a variety of processes that take place in human body during exercising. It appears that people’s awareness about its beneficial effect on health is growing from year to year. Physical education classes should teach children from an early age the advantages of being active. Everyone should take up any form of physical activity at least several Times a week and continue the habit throughout whole life.

 


Keywords


motivation, physical activity, literature review

Full Text:

PDF (Polski)

References


Kuński H., Trening zdrowotny osób dorosłych, Wyd. Medsportpress, Warszawa 2003.

Gębka D., Kędziora- Kornatowska K., Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku, 2012, 93(2): 256-259.

Fortuna M., Trening zdrowotny w wybranych chorobach kardiologicznych, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2012, 7-11

Figaj D., Poczta J., Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit, Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):95-106.

Drabik J., Łysak A., Walentukiewicz A., i wsp., Aktywność fizyczna i niektóre jej uwarunkowania w populacji seniorów województwa pomorskiego, Hygeia Public Health 2014, 49(3): 549-553.

Bolach B., Bolach E., Trzonkowski J., Motywacja osób niepełnosprawnych do uprawiania sportu, AWF Wrocław 2007, 2: 29-33.

Sochocka L., Wojtykło A., Aktywność fizyczna studentów studiów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych, Medycyna Środowiskowa 2013, 16(2): 53-58.

Dróżdż R., Olszewski-Strzyżowski J., Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców Elbląga, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 2014, 47, 124-130.

Nowak P.F., Motywy zdrowotne w hierarchii wartości kobiet ćwiczących w klubach fitness, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, 18(4),387-392.

Figaj D., Poczta J., Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit, Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6):95-106.

Apolinarska J., Konarski J., Liberka M., i wsp., Porównanie motywów uczestnictwa kobiet w różnych formach aktywności fizycznej typu aerobik i aqua – aerobik, Wydawnictwo Albatros, 2013, 17(1): 65-75.

Kościuczuk J., Krajewska-Kułak E., Okurowska-Zawada B., Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2016, 22(1): 51-58

Baranowska A., Kamola J., Wawrowski M., i wsp., Aktywność fizyczna członków klubu Fitness World w Szczecin, Roczniki Pomorskiej Akadmii Medycznej w Szczecinie, 2014, 60(1): 97-100.

Faszynka K., Aktywność fizyczna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opolu, Kwartalnik Opolski, 2015,1.

Żak M., Żmigrodzki M., Żychowska M., i wsp., Sprawność fizyczna i motywacja kobiet wybierających aerobik jako formę rekreacji ruchowej, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, 3(14): 193-203.

Al. Sudani, A.A., Budzyńska K., Aktywność fizyczna studentek- motywy podejmowania i zachowania antyzdrowotne, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2014, 5, 10-13.

Baj-Korpak J., Bernacka R.E., Soroka A., Aktywność fizyczna młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego, Probl Hig Epidemiol, 2015, 96(1): 286-292.

Cieślicka M., Mikołajczak E., Napierała M., i wsp., Aktywność fizyczna dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej Nr 11 w Inowrocławiu, Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.831822

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Aleksandra Góreczna, Aleksandra Góreczna, Wojciech Garczyński

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)