Assessment of somatic and motor development level of 10-12 year old children

Michał Spieszny, Karol Görner, Adam Jurczak

Abstract


SUMMARY

Introduction. Therefore, the main aim of this dissertation is an assessment of the somatic and motor development of ten to twelve-year-old children from Polish families who live in London and a comparison of the results with the analogical measurements children live in Poland.

Material and methods. The material of the research are the results of the measurements of 113 children of Polish origin who live in London and 151 children who live in Poland. The research was performed in the autumn of 2012.

Chosen somatic features (body height, body mass, lean body mass – LBM, the percentage of fat in the body) and the level of motor skills (measured by the use of chosen tests of the European Physical Fitness Test – EUROFIT: running speed, abdomen muscles force, shoulders force, static force, spine flexibility) were analyzed.

Results. There are significant differences between the body composition of children from Polish families who live in London and of those who live in Poland. Eleven and twelve-year-old children from London are characterized by a significantly higher percentage of fat in the total body mass than the children who live in Poland. Although children from London do not have a lower level of body height and mass than the children from Poland, they are characterized by a significantly lower level of motor skills, which was visible especially in case of speed, power endurance, explosive power and flexibility.

 

STRESZCZENIE

Wstęp. Za główny cel pracy przyjęto próbę oceny poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego 10–12-letnich dzieci z rodzin polskich mieszkających Londynie oraz porównanie wyników badań z analogicznymi pomiarami dzieci mieszkających w Polsce.

Materiał i metody badań. Materiał opracowania stanowią wyniki pomiarów 113 dzieci pochodzenia polskiego mieszkających w Londynie oraz 151 dzieci mieszkających w Polsce. Badania przeprowadzono jesienią 2012 roku.

Analizie poddano poziom wybranych cech somatycznych (wysokość ciała, masę ciała, masę ciała szczupłego – LBM, procentową zawartość tłuszczu w organizmie) oraz poziom sprawności motorycznej mierzonej przy zastosowaniu wybranych prób Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – EUROFIT (szybkość biegowa, siła mięśni brzucha, siła ramion, siła statyczna, gibkość kręgosłupa).

Wnioski. Wystąpiły wyraźne różnice w zakresie składu ciała pomiędzy dziećmi z rodzin polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii a badanymi w kraju. U dziewcząt i chłopców w wieku 11 i 12 lat z Londynu znacząco większy niż u rówieśników z polskiej grupy porównawczej był udział masy tłuszczu w ogólnej masie ciała. Dzieci mieszkające w Londynie, choć nie ustępowały poziomem wysokości i masy ciała rówieśnikom z Polski to charakteryzowały się znacznie niższym poziomem sprawności motorycznej, co szczególnie widoczne było w zakresie szybkości, wytrzymałości siłowej, a także siły eksplozywnej i gibkości.


Keywords


body composition, children’s motor skills, Eurofit

Full Text:

PDF

References


Baranowski T., Cullen KW., Nicklas T.,thompson D., Baranowski J. (2002), School-based obesity prevention: a blueprint for taming the epidemic, „American N Journal of Health Behaviour”, Vol. 26, s. 486–493.

Biddle SJH., Gorely T., Stensel DJ. (2004), Health-enhancing physical ctivity and sedentary behaviour in children and adolescents, „Journal of Sport Sciences”, Vol. 22, Issue 8, s. 679–701.

Boutilier M. (1997), Community action and reflective practice in health, „Health Promotion International”, Vol. 12, nr 1, s. 69–75.

Brzeziński Z., Mazur J. (1996), Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 1–19 lat w Polsce, „Instytut Matki i Dziecka”.

Chrzanowska M., Gołąb S. (red.) (2003), Dziecko krakowskie 2000 – Sprawność fizyczna i postawa ciała dzieci i młodzieży miasta Krakowa, Studia i Monografie AWF, Kraków, nr 22.

Demel M. (1980), Pedagogika zdrowia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Dwyer, J., Needham, L., Simpson, J. R & Heeney, E.S. (2008), Parents report intrapersonal, interpersonal, and environmental barriers to supporting healthy eating and physical activity among their preschoolers, “Applied physiology, nutrition & metabolism”, Vol.33, No 2, s. 338–346.

EUROFIT, (1993), European Tests of Physical Fitness, Second Edition, Council of Europe, Strasbourg.

Jóźwiak S. i wsp. (2011), Otyłość dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Kozdroń E. (2006), Zorganizowana rekreacja ruchowa kobiet w starszym wieku w środowisku miejskim: propozycja programu i analiza efektów prozdrowotnych, Studia i Monografie AWF, Warszawa, nr 112.

Malinowski A. (2007): Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góra: 2007, 88 s.

Man P.K. (2012), Parental influence in physical activities on pre-schooled aged children, An honours project submitted in parental fulfillment of the requirements for the degree of bachelor of arts in physical education and recreation management, Hong Kong Baptist University, s. 11–13.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) (2011), Wyniki badań HBSC 2010 – Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Osiński W. (1993), Motoryczność człowieka – jej struktura, zmienność i uwarunkowania, Monografie AWF, Poznań, nr 310.

Pańczyk W. (1996), Zielona recepta, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Zamość–Warszawa.

Pocztarska-Dec A. (2011), Rola rodziców i nauczycieli wychowanie fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych , „Rozprawy Społeczne”, Nr 1 ,s. 101–106.

Przewęda R. (1985), Uwarunkowania poziomu sprawności fizycznej polskiej młodzieży szkolnej, AWF, Warszawa.

Przewęda R. (2002), Jak się zmienia kondycja fizyczna polskiej młodzieży, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”, Nr 6–7, s. 4–9.

Quick S., Simon A., Thornton A. 2010, PE and Sport Survey 2009/2010, Department for Education, United Kingdom, s. 2.

Sallis JF., McKenzie TL., Alcaraz JE., Kolody B.,Hovell MF.,Nader PR. (1993), Project SPARK. Effects of physical education on adiposity in children, ”Annals of the New York Academy of Sciences”, Vol.699, s. 127–136.

Sahota P., Rudolf MC., Dixey R., Hill AJ., Barth JH., Cade J. (2001), Randomised controlled trial of primary school based intervention to reduce risk factors for obesity,” BMJ”, Vol.323, s. 1029–1032.

Salmon Jo., Booth ML., Phongsavan P., Murphy N., Timperio A. (2007), Promoting Physical Activity Participation among Children and Adolescents,”Oxford Journals”, Vol.29, No 1, s. 144–159.

Sollerhed A.C., Ejlertsson G. (2008), Phsical benefits of extended physical education in primary school: findings from 3-year intervention study in Sweden, “Scandinavian Journal of Medicine&Science in Sports”, Vol. 8, s.102–107.

Statistic on obesity, physical activity and diet, England, 2012, NHS – The Health and Social Care Information Centre, s.23–28.

Stupnicki R., Przewęda R., Milde K. (2002), Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów Eurofit, Studia i Monografie AWF, Warszawa, nr 87.

Szopa J., 1997, Uwarunkowania, przejawy i struktura motoryczności człowieka w świetle poglądów „szkoły krakowskiej”, „Wychowanie Fizyczne i Sport”, No 4, s.15–37.

Szopa J., Mleczko E., Żak S. (2000), Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa–Kraków, Wyd. II.

U.K. Office for National Statistic, Part of Migration Statistic Quarterly Report, http://www.ons.gov.uk/ons/rel/migration1/migration-statistics-quarterly-report/august-2011/polish-people-in-the-uk.html [data dostępu: Sierpień 2011].

UNICEF Office of Research (2013), Warunki i jakość życia dzieci w krajach rozwiniętych. Analiza porównawcza, Innocenti Report Card 11, UNICEF Office of Research, Florencja.

Van Beurden E., Bernett LM., Zask A., Dietrich UC., Brooks LO., Berad J. (2003), Can we skill and activate children through school physical education lessons ”Move it Groove it”- a collaborative health promotion intervention, “Preventive Medicine”, Vol.3, s. 493–501.

Wang Y., Lobstein T. (2006), Worldwide trends in childhood overweight and obesity, “Journal of Pediatric Obesity”, Vo 1, s. 11–25.

Wolański N. (2005): Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2005, 102 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.815760

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)