Correlations and coexistence of characteristics describing body posture and feet in children and young people of both sexes aged 7 to 13 years

Mirosław Mrozkowiak, Karol Bibrowicz, Tomasz Szurmik, Roland Hadlich

Abstract


Introduction. Few publications have addressed the static-dynamic correlations of characteristics concerning the regions of feet and pelvic girdle. The problem was explored by Mięsowicz. Development of IT solutions allows for a more comprehensive approach to evaluation of body posture and examination of temporal and spatial relationships between individual components and evaluation of spatial balance in the vertical body posture. The aim of this study was to determine the significance of the correlation between selected characteristics that describe the system of the pelvis, spine and feet in the population of children of both sexes aged 7 to 13.

Material and methods. The examinations conducted in a group of children and young people aged 7 to 13 years allowed for recording 12,898 observations, including 6,938 girls and 5,960 boys, and values of 121 characteristics that describe body posture and feet across individual age and sex categories. The test stand for evaluation of body posture and feet using the photogrammetric method is composed of a personal computer, software, screen and printer, and projection-reception device with a camera for measurement of selected parameters.

Conclusions

1.   The most frequent and strongest correlations and their coexistence with the characteristics in the area of feet occur in the groups of girls aged 11 and 12 years and boys aged 11, 12 and 13 years.  

2.   No regularities and logical relationships were found between the parameters of the pelvis-spine-feet system in any age range and any sex.

  1. Among the characteristics which describe the pelvis-spine system and are most often correlated with feet characteristics are the characteristics of the sagittal and frontal planes, followed by less pronounced characteristics of the transverse plane.

      Furthermore, among the characteristics of the feet which are most often correlated with the parameters of the pelvis and spine system are the characteristics that describe  valgus and varus deformities of the fifth toe and varus deformity of the hallux of the right foot.   


Keywords


correlations between the characteristics of the spinal column, pelvis and feet

Full Text:

PDF

References


Bitman F., Badke G., 1988, Zaburzenia postawy ciała dzieci i młodzieży. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, nr 6.

Knapczyk M., i wsp., 2004, Wyniki oceny postawy ciała dzieci sześcioletnich i trzynastoletnich uczęszczających do przedszkoli i szkół dzielnicy Wilda miasta Poznania, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz ich motoryczność w zdrowiu i wybranych jednostkach chorobowych, Poznań, s. 15.

Mrozkowiak Mirosław: Zróżnicowanie wiekowe występowania postaw ciała prawidłowych, wadliwych i skolioz u dzieci i młodzieży 4-19 lat w wybranych województwach Polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina 2007, Vol. 62, Suppl. 18, N. 5, s. 189-192.

Białko A., 2004, Wady postawy i boczne skrzywienia kręgosłupa u dzieci z Województwa Zachodniopomorskiego, Konferencja nt. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, s. 203-210.

Dąbrowska J., Rudzińska A., Witkoś J., 2008, Gędłek M., Zmiany postawy ciała dzieci w ciągu dwóch lat nauki szkolnej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 6-8.06.08 r. Bielsko Biała

Grabarczyk M., Jankowiak J., 2002, Postawa ciała dzieci z wybranych środowisk, [w:] Malinowski A, [red.] Ontogeneza i promocja zdrowia, Uniwersytet Zielonogórski, 2002, s. 87-89.

Shumwey-Cook, Horak, 1992, Balance rehabilitation in the neurologic patient: course syllabus, Seatle: Neuroscience Education and Research Associates.

Shumwey-Cook, Woollacott M., 2001, Motor control, Theory and practical applications

Mięsowicz I., 1965, Współzależności statodynamiczne w obrębie pasa biodrowego w rozwoju ontogenetycznym. Prace i Materiały Naukowe IMD, nr 5, s. 89-101.

Mięsowicz I., 1966, Współzależności statodynamiczne w obrębie stopy w aspekcie rozwoju ontogenetycznego. Prace i Materiały Naukowe IMD, nr 8, s. 3-52

Mięsowicz I., 1972, Zmiany rozwojowe siły i aktywności bioelektrycznej wybranych grup mięśniowych. Problemy Medycyny Wieku Rozwojowego, nr 1, s. 23-31.

Drzał-Grabiec J., Snela S., 2012, Spinal curvatures and foot defects in children: an experimental study, Spine, 36-47.

Mirosław Mrozkowiak, Alicja Kaiser, Marek Sokołowski, Związki i wpływ cech zespołu miednicy-kręgosłupa i stóp w populacji dzieci obojga płci w wieku od 14 do 18 lat : Connection and influence of pelvis-spine complex features and feet in population of boys and girls aged 14-18 years, Problemy Medycyny Rodzinnej - 2012, Vol. 14, no 3, pp. 28-36.

Mrozkowiak M., Jazdończyk P., Związki zespołu cech kręgosłupa-miednicy i stóp dziewcząt i chłopców w wieku od 4 do 18 lat = Relationships in the Spine-Pelvis System and Feet in Girls and Boys Aged 4 to 18 Years. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(7):226-250.

Kabsch A., 1999, Biomechaniczne i biocybernetyczne podstawy ćwiczeń osiowo - symetrycznych według Hoppe, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, N. Sącz, s. 11 – 18.

Ślężyński J., Rottermund J., 1991, Cechy plantograficzne stóp kobiet w średnim i starszym wieku w zależności od charakteru pracy oraz czynników środowiskowych i osobniczych. Wych. Fiz. i Sport, 4, 41-67.

Mrozkowiak M., Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, tom I, II, 2015 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.580489

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06