Cancer pain and patient life quality

Anna Lewandowska, Ewelina Boguń, Tomasz Lewandowski, Barbara Laskowska

Abstract


Introduction: Pain is one of the most burdensome symptoms of cancer disease. Assessing cancer pain, according to world tradition, relates to pain induced in cancer process or arised as a result of therapy. While having a cancer, pain is felt by 50% of diseased and  felt even by 75% when advanced stadium of cancer. Cancer pain was considered as main somatic determinant of life quality, contributing to lowering of physical, professional and social activity, due to long and continous period.

Objective: Aim of the examination is assessment of quality of life, during pain therapy caused by cancer disease.

Material and methods: 100 of patient, took part in the examination with diagnosed cancer disease, 64% of women and 36% of men, aged 28-79 years old and average age was 52 years, residing urban (73%) and rural (27%) area.

Testing methods used in the examination, were: diagnostic questionnaire , documentation analysis and pain measurement. Tools used in the research, were: Visual Analogue Scale (VAS), Numerical Rating Scale (NRS), QLQ-C30 questionnaire as well as self survey questionnaire.

Results: In sensory dimension, 32% of respondents specified their pain as severe, 26% as intense, 20% as mild, however 17% described their pain as moderate. In emotional dimension, 19% of interviewees, described their pain as exhaustive and tiring. When assessing pain intensity with VAS scale, it was indicated that, majority of respondents (55%) had felt moderate pain, 23% mild pain, 3% intense pain, 2% agonizing pain, though, 17% of respondents had not felt pain. For 43% of respondents, pain influence their life quality in average degree, for 26% of interviewees, pain influence their quality of life to a great extent, however 31% claim that pain affect their quality of life to a small degree.  Because of disease, financial difficulties occured among 77% of respondents, as well as, social and family contacts reduction, occured amid 57% of interviewees. 

Conclusions: Life quality of people with cancer is getting worse as cancer pain occurs. Pain therapy, has positive impact on life quality of those suffering with cancer. Occurence of cancer pain, has significant impact on life in social sphere, as well as, functioning and playing social role.


Keywords


pain, neoplastic disease, quality of life

Full Text:

PDF

References


Prusiński A, Szczudlik B, Zalewska B. Ból, podstawowy objaw w medycynie. PZWL, Warszawa; 1996.

Bonica J. The management of pain. Lea & Febiger, Philadelphia; 1990.

Krzakowski M. Leczenie wspomagające w onkologii. Via medica, Gdańska; 2013.

Kotlińska – Lemieszek A. Epidemiologia bólu w chorobie nowotworowej. PZWL, Warszawa; 2007.

Shipper H. Quality of life: principles of the clinical paradigm. Psychosoc Oncol 1990:168.

De Walden-Gałuszko K. Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk; 1992.

Koszewski W. Leczenie bólu w różnych schorzeniach. Wydawnictwa Medyczne Termedia, Poznań; 2009.

Lundh Hagelin C, Seiger A, Fürst CJ. Quality of life in terminal care – with special reference to age, gender and marital status. Support Care Cancer 2006; 14: 320-328.

Czaplińska M. Ból choroba sama w sobie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2010; 1(2):34-37.

Gaszyński W, Żaryski W, Gaszyński T. Współczesne metody farmakologicznego leczenia bólu pooperacyjnego. Ordynator Leków 2005; 11(12):49-50.

Przewoźnik E, Kapała W. Słownik bólu, czyli najczęściej stosowane określenia bólu po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych. Pielęg Pol 2007; 1(23):20-24.

Kulpa M, Stypuła-Ciuba B. Ból nowotworowy i uciążliwość objawów somatycznych a jakość życia u pacjentów z chorobami nowotworowymi. Medycyna Paliatywna 2013; 5(4): 171–179.

Watson MS, Lukas CF, Hoy AM, Back JN. Opieka paliatywna. Urban & Partner, Wrocław; 2005.

Jocham HR, Dassen T, Widdershoven G, Halfens R. Evaluating palliative care – a review of the literature. Palliat Care Res Treat 2009; 3: 5-12.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.573093

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06