A comparative analysis of the level of aggression between female and male judokas society

Marta Wojdat, Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak

Abstract


 

Aim: The comparison the level of aggression of women and men in the judo population, against the background of the average aggression of the Polish society

Material and Methods: A group of 77 former and still practicing judokas (30 women and 47 men) were tested using a questionnaire to determine the aggression level of "Aggression Questionnaire" Buss, Perry, Amity Institute in Polish adaptation.

Results: Women had lower levels of physical aggression than men. Reduced feelings of hostility among women and men made the judo environment different from the average Polish population.

Conclusions: Only the lower level of physical aggression in women is discriminating against the judo environment. The lower level of sense of hostility is a significant distinctive for the entire judo community.


Keywords


analysis of aggression, judo men and women

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dziubiński, Z. (2007). Sport a agresja. Praca zbiorowa. AWF, Warszawa i Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.

Binczycka-Anholcer, M. (Ed.). (2003). Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne PTHP, 42-44.

Krahé, B. (2005). Agresja [Aggression]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 61-63.

Wolińska, J. M. (2010). Agresywność młodzieży: problem indywidualny i społeczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.138-141.

Dudzik J., (2002). Człowiek i agresja, Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa, 84.

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 104-106.

Lipiński S., Syndrom agresji u kobiet i mężczyzn osadzonych w zakładach karnych[W:] Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne, Binczycka-Anholcer, M., PTHP, 402-414.

Columb-Cabagno, G Rascle,O. (2006), Team sport players observed aggresion as a function of gender, competitive level, and sport type. Journal of Applied Social Psychology, 36(8), 1980-2000.

Coulomb-Cabagno, G., Rascle, O., Souchon, N. (2005). Players’ gender and male referees’ decisions about aggression in French soccer: A preliminary study. Sex Roles, 52 (7-8), 547-553.

Lenzi, A., Bianco, I., Milazzo, V., Placidi, G. F., Castrogiovanni, P., Becherini, D. (1997). Comparison of aggressive behavior between men and women in sport. Perceptual and motor skills, 84(1), 139-145.

Women, B. B. (1986). Judo as therapy for emotionally disturbed adolescents: A pilot study. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 2(1), 63-73.

Kłodecka-Różalska J., (2007), Zachowania agresywne w sporcie: dominacja nadziei i optymizmu nad pesymizmem i zwątpieniem [W:] Z. Dziubiński [red.], Sport a agresja, SALOS RP, Warszawa, 90.

Rudziński J., Imperatyw rozwoju [W:] Binczycka-Anholcer M.,(2001) Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, 9-16.

Błach W., Pujszo R., Pyskir M., Adam M. (2005), Kontrola postawy ciała zawodniczek judo - badania pilotażowe) Research yearbook : studies in the theory of physical education and sport, 11, 30-36.

Adam, M., Laskowski, R., Pujszo, R., Smaruj, M., Wolska, B., Sybilski, Z. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. [W]: Człowiek–jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 85-9.

Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w Kontroli postawy ciała. [W]: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki/Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego. Kęty, 77-83.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.

Lenartowicz, M. (2009). Specyfika zawodu sportowca i kariery sportowej. Studia Humanistyczne, 9, 73-84.

Janowska, P., Wojdat, M., Antkowiak, M., Stępniak, R., Adam, M. (2016). Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków. Journal of Education, Health and Sport, 665-671.

Konopka, K., Frączak, A. (2013). Płeć psychologiczna, a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet i mężczyzn. In Polskie Forum Psychologiczne, 1(18), 65-80.

Orzechowska, A., Florkowski, A., Gruszczyński, W., Zboralski, K., Wysokiński, A., Gałecki, P., Talarowska, M. (2009). Status socjoekonomiczny a zachowania agresywne i style radzenia sobie ze stresem. Psychiatr. Pol, 43, 53-63.

Drumińska, E., Wojdat, M., Pujszo, M., & Stępniak, R. (2016). Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym. Journal of Education, Health and Sport, 596-604.

Sawicki, A., Atroszko, B., Atroszko, P. (2016). Uwarunkowania i potencjalne konsekwencje cynicznej wrogości w perspektywie edukacyjnej. Psychospołeczne aspekty zdrowia, Sopot: Wydawnictwo Athenae Gedanenses, 51-68.

L. C. Gallo, T. W. Smith, (1998), Construct validation of health-relevant personality traits: Interpersonal circumplex and Five-factor model analyses of the Aggression Questionnaire, „International Journal of Behavioral Medicine”, 5, 129–147.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.571449

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Robert Stępniak, Marta Wojdat, Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)