The knowledge and opinions of maternity wards patients in Kielce on the patient rights

Marzena Wrześniewska, Olga Adamczyk-Gruszka, Jakub Gruszka, Karolina Komar-Gruszka, Beata Bąk

Abstract


Introduction: A legal and ethical obligation of a midwife is to inform patients about their rights in the course of therapeutic and nursing care and to respect these rights in practice.

Aim of the research: The goal of the research was to determine patient’s rights awareness among obstetric patients as well as sources from which this knowledge came. After taking into account the state of knowledge about the patient’s rights based on opinions of respondents, their feelings related to a stay in a hospital were identified.

Material and methods: The research was conducted in a group of 161 patients of maternity hospitals in Kielce. The research material was obtained by the author and anonymous questionnaire. The results were subjected to statistical analysis by a test chi^2 (c2).

Results: In the group of sample women, more than half (52.8%) did not know the patient's rights. Some of them (41%) said that they have heard of those rights but cannot name any of them. 47.2% of the respondents mentioned by at least one right. The primary source of information about the patient's rights are TV and radio (43.7%). The midwife ranks last position among the available sources of information about the patient's rights. For the patients who know better their rights the midwife is often a source of information about them (19.7%) than for those who claimed that they have only heard about them, but they cannot name any of them (7.6%). The majority of the rights (4-5 <5) were mentioned by the 12 (15.8%) patients, who in addition to the Internet 9 (75%), a significant source of information indicated the midwife 8 (66.7%). Among women who did not know the patient's rights, more than half (65.9%) identified their stay in the maternity ward as not stressful, but among those who demonstrated a better understanding of the rights  half (52.6%) constituted women who their stay in the hospital identified as stressful events.

Conclusions:

  1. A level of the knowledge of the patient’s rights among the sample women is insufficient.
  2. The vast majority of the respondents learned about the patient’s rights in other way than that connected with the activities of the midwife. The most common are: TV, radio, the Internet, magazines.
  3. A level of information about the patient’s rights measured by a number of the said rights is better in case of the patients whose knowledge came from the midwife.
  4.  Patients who know what their rights are, expect a professional medical care - based on patients rights, if there is not like that, they describe their staying in hospital as stressful.

Keywords


knowledge, maternity wards, patients, Kielce, patient rights

Full Text:

PDF

References


Szenajch W. Myśli lekarza. PZWL, Warszawa 1985.

Dobrowolska B. Wprowadzenie do medycznej etyki troski. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010.

Dercz M.,Rek T. Prawa dziecka jako pacjenta. Ochrona praw dziecka. Rzecznik Praw Dziecka. Warszawa 2003;t. II:7

Karkowska D. Prawa pacjenta. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.)

Ustawa z dn.30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej(DZ.U. Nr 9 poz.408 z póź. zm.)

Ustawa z dn.5.12.1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (DZ.U. Nr 21poz.204 z póź. zm.)

Ustawa z dn.5.07.1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (DZ.U. Nr 91 poz.410 z póź. zm.)

Ustawa z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z dnia 31 marca 2009 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (DZ.U. z 2012 r.poz.1100)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (DZ.U. z 2012 r.poz.1100,rozdział V)

Kubicka-Kraszyńska U, Otffinowska A. Jak przestrzegać praw pacjenta? Przykłady dobrych praktyk. Fundacja Rodzić po ludzku, Warszawa 2010

Kraszyńska U, Maślik-Jędrzejak J, Otffinowska A. Przestrzeganie praw pacjenta w oddziałach położniczych. Raport z monitoringu wybranych oddziałów położniczych woj. mazowieckiego. Warszawa 2004

Halik J. Prawa pacjenta w Polsce i na świecie. Promocja zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna 1997;12-13:38-53

Wagner O. Prawa pacjenta. Raport z badania Capibus. Instytut Millward Brown SMG/KRC 2008

Kowalska M. Geryn B. Malczyk M. i wsp. Prawo pacjenta do poszanowania własnej godności. W: Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia. Red. B Dobrowolska, A Pilewska-Kozak, I Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011;2:165-176

Baranowska B. Kubicka-Kraszyńska U. Tymińska A. RAPORT Monitoring wdrażania nowych standardów okołoporodowych w wybranych placówkach położniczych województwa mazowieckiego. Warszawa 2013

Zielonka T. Od paternalizmu do partnerstwa. Medycyna po Dyplomie 1998;10:17-20

Żurawska vel Dziurawiec K. ,,Dobry” poród W: Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia. Red. B Dobrowolska, A Pilewska-Kozak, I Wrońska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2011;2:117-130
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.557083

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)