Health behaviors of Bydgoszcz high school graduates

Alicja Kostencka, Szymon Sławiński, Inga Dziembowska

Abstract


Lifestyle affects the physical, mental, social development, health and learning ability. It seems that there are differences in the health behaviors  of young females and males, however these differences are not well described. The aim of the current study was to assess the lifestyle of eighteen-years old and to compare their health behaviors of young persons according to their gender. The study was conducted among 98 students of high schools in Bydgoszcz (35 females and 68 males). All participants were 18 years old. The questionnaire was prepared especially for the purposes of the study, a part of the questions of this questionnaire was taken from the Canada Fitness Survey. The physical activity, mode of nutrition, use of stimulants, hours of sleep, time spent in front of screens and the level of stress were taken into consideration while assessing the teenagers’ lifestyle. The lifestyle of high school graduates is worrisome. It is characterized by low level of physical activity, irregular nutrition, not enough fruits, vegetables and water consumed. A large group of young people drink alcohol, smoke tobacco and marijuana, sleep too short. Males also spend too many hours in front of a television, computer or other similar device. Differences in the health behaviors of  women and men appear to be significant. The prevalence of alcohol abuse in this group is very high and affects both sexes. The sex differences in the health-promoting behaviors among men and women in this group of adolescents seems to diminish. Observed unhealthy behaviors indicates the urgent need for health education, especially those that educate the student about the value of the person, the value of health, and the development of social skills that underlie personal development. The foremost priority is  risk prevention implementation in primary schools. Further research and continuous monitoring of health behaviors in different age groups  is needed as well as  to implement and permanently evaluate specific, comprehensive programs among children and adolescents.


Keywords


health behaviors, high school graduates, gender

Full Text:

PDF

References


Ponczek, D, Olszowy I. Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2012, 93 (2): s.260-268.

Green L, Kreuter M. Health program planning: An educational and ecological approach. 4th edition. New York, NY: McGraw-Hill. 2005.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2007.

Kokociński M. Negatywne elementy w stylu życia młodzieży. [w:] Golka, M. (red.) Nowe style zachowań. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań, 2001, 97-120.

Canada Fitness Survey. Fitness and lifestyle in Canada. Ottawa. 1983.

Drygas W, Piotrowicz R, Jegier A, Kopeć G, Podolec, P. Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, (PFP), 2008, 3 (12): 1-2.

Drabik J. (red.): Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. AWFiS Gdańsk 2006.

Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Część I. AWF Gdańsk 1995.

Gerting H, Gawęcki J. Słownik terminów żywieniowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

Filip M. Nowe uzależnienia XXI wieku. Wszechświat 2013, 114 (4-6): 87-94.

Zięba-Kołodziej B. Na marginesie zdrowia czyli o zachowaniach zdrowotnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Nowiny Lekarskie. 2012, 81, 4, 330–336.

Suliburska J, Bogdański P, Pupek-Musialik D, Głód-Nawrocka M, Krauss H, Piątek J. Analysis of lifestyle of young adults in the rural and urban areas. Ann Agric Environ Med. 2012, 19 (1): 135-139.

Mogiła-Lisowska J, Bukowska B. Conditions of the Implementation of Selected Early Prevention Behaviours by High School Students from Radom. Physical Culture and Sport. Studies and Research 2016, LXXI, 38-52.

Kocka K, Bartoszek A, Fus M, Rząca M, Łuczyk M, Bartoszek A, Muzyczka K, Nowicki G, Ślusarska B. Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6 (7): 439-452.

Nowak PF, Barcicka P. Poziom zachowań zdrowotnych kieleckich licealistów. Probl Hig Epidemiol. 2015, 96 (1): 157-161.

Nowak PF. Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów, Med Og Nauk Zdr. 2012, 18 (4): 361-365.

Saracen A. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Health, 2010, 45 (1): 70-73.

Bendikova E, Paugschová B, Jančoková L. Risk factors of health in lifestyle of adults. Sport Science. 2015, 8 (2): 44‐48.

Mazur J, Małkowska-Szkutnik A (red.) Wyniki badań HBSC 2010 Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka. Warszawa 2011.

Szepieniec-Puchalska D. Polscy konsumenci w obliczu megatrendów w konsumpcji. Konsumpcja i Rozwój. 2012, 1 (2): 85-100.

Gawęcki J, Twardowska M, Łoboda D. Zwyczaje młodzieży akademickiej dotyczące spożywania napojów – badania wstępne. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2009, 4 (65), 204 – 210.

Kraus L, Leifman H, Vicente J et al. (The ESPAD Group) ESPAD Report 2015. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.

Ostaszewski K. Problemy nastolatków związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Alkoholizm i Narkomania. 2008, 21 (4): 363–389.

Wasserman D. Review of health and risk-behaviours, mental health problems and suicidal behaviours in young Europeans on the basis of the results from the EU-funded Saving and Empowering Young Lives in Europe (SEYLE) study. Psychiatr. Pol. 2016, 50 (6): 1093–1107.

Hibell B, Guttormsson U, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, Kraus L. The 2007 ESPAD Report Substance Use Among Students in 35 European Countries. Stockholm 2009.

Piontek D, Kraus L, Bjarnason T, Demetrovics Z, Ramstedt M. Individual and Country-Level Effects of Cannabis-Related Perceptions on Cannabis Use. A Multilevel Study Among Adolescents in 32 European Countries. Journal of Adolescent Health. 2013, 52 (4): 473–479. 27. Talik E. Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania. Horyzonty Psychologii. 2011, 1 (1): 127-137.

Borowski K, Czabała J, Brykczyńska C. Zachowania ryzykowne jako wymiar oceny stanu zdrowia psychicznego młodzieży. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2005, 14 (4): 285–292.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.439978

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)