Assessment of knowledge about stem cells among the expectant parents

Paulina Jarzyńska, Mariola Janiszewska, Ewelina Firlej, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska

Abstract


Introduction. Stem cells have different reproducibility, differentiation and proliferation. Due to the biological properties are mainly used in hematological diseases. We are seeing the phenomenon of the utilization of umbilical cord blood, which is increasingly being treated as "waste".

Aim. The aim of this study was to assess the knowledge about stem cells among prospective parents.

Material and methods. The study group consisted of 89 people waiting for the birth of a child. The study was conducted using a questionnaire own. The research material was collected through the website ankietka.pl

Results. The vast majority of respondents (80.9%) declared that knows what they are stem cells while (74.1%) of the respondents showed knowledge of their application. Only every third respondent as a source of knowledge about stem cell pointed to a doctor or midwife. On the other hand (62%) of respondents rated that stem cells are valuable and important. Nearly every second had no knowledge of what the tanker compatibility between recipient and donor transplant of stem cells from umbilical cord blood.

Conclusions. The results show that half of the respondents know what they are stem cells and what is their application. Less than half of the respondents showed knowledge of the procedures for obtaining stem cells. The vast majority of respondents more knowledgeable presented in terms of their storage and use. Clearly the results of the study showed that self-knowledge on stem cells among parents-does not reflect the real state of the information. Health education of future parents is still insufficient. Visible is the increase in misuse of stem cells from umbilical cord blood.


Keywords


stem cells, umbilical cord blood, stem cell transplant

Full Text:

PDF (Polski)

References


Piskorska-Jasiulewicz MM., Witkowska-Zimny M. Okołoporodowe źródła komórek macierzystych. Postepy Hig Med Dosw 2015; 69: 327-334.

Archacka K. Komórki macierzyste Cześć I – wprowadzenie. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2013; 1: 3-7.

Przybycień K, Kornacewicz-Jach Z, Machaliński B. Komórki macierzyste w klinicznych badaniach kardiologicznych. Kardiologia Polska 2011; 69(6): 601-609.

Drewa T, Kaźnica A. Komórki macierzyste. W: Drewa G, Ferenc T, (red.). Genetyka medyczna Podręcznik dla studentów. Wrocław: Elsevier Urban&Partner; 2011: 691-699.

Ostrowski K. Medycyna oparta o komórki macierzyste. Postepy Hig Med Dosw 2005; 59: 124-128.

Pojda Z, Machaj EK, Gajkowska A, Ołdak T, Jastrzewska M. Badanie potencjalnej przydatności klinicznej komórek macierzystych uzyskiwanych z krwi pępowinowej. Postępy Biol Kom 2003; 30(suppl. 21): 127-137.

Bielec B, Stojko R. Komórki macierzyste krwi pępowinowej – zastosowanie terapeutyczne. Postepy Hig Med Dosw 2015; 69: 853-863.

Boruczkowski D. Krew pępowinowa. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Gin Pol Med Project 2009; 4(14): 73-84.

Giebel S. Transplantacja krwiotwórczych komórek macierzystych. W: Krzakowski M, Warzocha K, (red.). Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Tom I. Gdańsk: VIA MEDICA; 2013: 527-533.

Stojko R, Jendyk C, Drosdzol-Cop A, Sadłocha M, Nowak-Brzezińska A, Boruczkowski D. i wsp. Wpływ pH i pCO2 krwi pępowinowej uzyskanej okołoporodowo na wybrane parametry komórek macierzystych. Ginekol Pol 2014; 85: 582-588.

Roszek K, Komoszyński M. Kontrola i kierunki różnicowania komórek macierzystych krwi pępowinowej oraz ich zastosowanie terapeutyczne. Postepy Hig Med Dosw 2008; 62: 660-667.

Sikora MA, Olszewski WL. Komórki macierzyste – biologia i zastosowanie terapeutyczne. Postepy Hig Med Dosw 2004; 58: 202-208.

Kopeć-Szlęzak J. Krwiotwórcza komórka macierzysta w niszy szpikowej. J Transf Med 2011; 3: 129-135.

Hołowiecki J. Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych. Pol Arch Med Wewn 2008; 118(11): 658-663.

Styczyński J, Kałwak K, Ussowicz M, Owoc-Lempach J, Chybicka A, Pieczonka A. i wsp. Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych. Acta Haematol Pol 2012; 43(3): 265-270.

Gala K, Burdzińska A, Pączek L. Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego a starzenie. Postępy Biologii Komórki 2010; 37(1): 89-106.

Korta K, Kupczyk P, Skóra J, Pupka A, Zejler P, Hołysz M i wsp. Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych. Postepy Hig Med Dosw 2013; 67: 982-995.

Gese A, Roszek K. Metody wydajnej izolacji i hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych. Acta Haematol Pol 2011; 42(4): 651-659.

Nowak D, Klakla K, Fatyga E, Błażelonis A. Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy. Ann Acad Med Siles 2012; 66(5): 71-76.

Pikuła M., Trzonkowski P. Biologia komórek macierzystych naskórka oraz ich znaczenie w medycynie. Postepy Hig Med Dosw 2009; 63: 449-456.

Pikuła M, Langa P, Kosikowska P, Trzonkowski P. Komórki macierzyste i czynniki wzrostu w gojeniu ran. Postepy Hig Med Dosw 2015; 69: 874-885.

Cechy komórek macierzystych z krwi pępowinowej stanowiące o ich wartości. http://progenis.pl/o-krwi/dlaczego-warto.html (dostęp: 2016.03.30).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.398868

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Paulina Jarzyńska, Mariola Janiszewska, Ewelina Firlej, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Olga Dąbska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)