Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety

Marta Wojdat, Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak, Marek Adam

Abstract


The phenomenon of aggression was the subject of research both in term of its negative effects, and as a desirable element in martial arts. Determination  the level of aggression of active and former players judo, and correlation between  aggression of judokas and sociodemographic  factors was the goal of this study. The test results indicated the unusual relationship of judokas aggression  with other determinants of social life and sporting career.


Keywords


psychology, aggression, martial arts, judo

Full Text:

PDF (Polski)

References


Miklewska, A., Miklewska, A. (2000). Związek temperamentu z zachowaniami agresywnymi i zagrożeniem uzależnieniem od alkoholu w świetle regulacyjnej teorii temperamentu J. Przegląd Psychologiczny, 43(2): 173-190.

Stępnik, A. (2009). Agresja – dwa ujęcia biologiczne/Aggression – Two Biological Depictions. IDO – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, (9): 111–118.

Pietrzak, H., Cynarski, W. J. (2000). Psychologia duchowej drogi sztuk walki.„. Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, (1): 226 -235.

Drabek, M., Merecz, D., Mościcka, A. (2007). Skala narażenia na agresję w miejscu pracy pracowników służby zdrowia i sektora usług. Med. Pr, 58(4): 299-306.

http://amity.pl/wp-content/uploads/2016/11/kwestionariusz_agresji_is-1.pdf

Siekierka, I. , (rok) Kwestionariusz agresji A. Bussa i M. Perr’ego.

Kłodecka-Różalska, J.,(2007) Zachowanie agresywne w sporcie: dominacja nadziei i optymizmu nad pesymizmem i zwątpieniem. W: Dziubiński, Z., Sport a agresja , s. 90

Poklek, R. (2006). Wpływ aktywności fizycznej na poziom agresji młodocianych przestępców, (1): 235-239.

Szmajke, A. Gorajczyk, M. (2003) Klimat sportu: staż i poziom sportowy a gotowość do agresji oraz skuteczność w grze u kobiet uprawiających koszykówkę W: Wlazło,E., Psychologia grupy sportowej, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, (69): 155-179.

Dąbrowski, A., Majcher, P., Cynarsk,i W. J. (2002) Socjalizacyjne i edukacyjne walory sportów walk – na przykładzie judo, W: Dąbrowski A., Jasiński T., Kalina R. M. (red.), Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży, Wyd. Novum, Płock, s. 124.

Pietrzak, H., Cynarski, W. J. (2000). Psychologia duchowej drogi sztuk walki. Rocznik Naukowy Ido-Ruch dla Kultury, (1): 202-210.

Błach, W., Pujszo, R., Pyskir, M., Adam, M. (2005). Kontrola postawy ciała zawodniczek judo (badania pilotażowe). Research Yearbook : studies in the theory of physical education and sport (11): 30-36.

Adam, M., Laskowski, R., Pujszo, R., Smaruj, M., Wolska, B., Sybilski, Z. (2006). Natężenie dźwięku i odporność na stres a kontrola postawy ciała. W: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 85-9.

Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja

uwagi i efekt placebo w kontroli postawy ciała. W: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja, a percepcja muzyki. Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego Kęty, 77-83.

Drumińska, E., Wojdat, M., Pujszo, M., Stępniak, R. (2016). Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym. Journal of Education, Health and Sport, 6,(8): 595-605.

Rotter, I., Kotwas, A., Kemicer-Chmielewska, E., Watral, A. (2015). Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący zachowania agresywne u młodzieży w wieku gimnazjalnym. Pom J Life Sci (61),4: 444-447.

Kroplewska, W., (2007) Gra w koszykókę a rozwiązanie problemów wychowawczych młodzieży licealnej (analiza przypadku) W: Humanistyczny sens gier z piłką w wychowaniu fizycznym, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Gier Sportowych, (8):58-63.

Zdebska, H., (2007). Sport a agresja, W: Dziubiński, Z., Sport a agresja, 99-101.

Sankowski, T.(2001). Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej, Wyd. AWF Poznań, 194-200.




DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.375658

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Robert Stępniak, Marta Wojdat, Patrycja Janowska, Małgorzata Pujszo, Marek Adam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)