Influence of morphological issue on sports score in 12 - year old boys practicing the pole vaulting

Mariusz Klimczyk

Abstract


W badaniach, które zostały przeprowadzone w latach 2001-2009, brało udział 19 chłopców w wieku 12 lat uprawiających skok o tyczce w klubach: S.L. WKS, „Zawisza” Bydgoszcz, „Gwardia” Piła, „Śląsk” Wrocław.

            Celem pracy była analiza wpływu określonych parametrów somatycznych 12 – letnich skoczków o tyczce na wynik sportowy.

W pracy zastosowano następujące metody i narzędzia badań: metodę obserwacji pedagogicznej, ocena rozwoju fizycznego, rejestracja wyników sportowych i metody statystycznego opracowania.

Analiza wyników badań wykazała , że w grupie 12-letnich ćwiczących nie występują istotnie statystyczne zależności pomiędzy wybranymi cechami somatycznymi a wynikiem w skoku o tyczce. Podejrzewa się , że na efekt finalny w skoku o tyczce mają proporcje cech somatycznych takie jak wskaźnik Rohrera (1,07), wskaźnik biodrowej, barkowej (23.32 cm, 32,74 cm).


Keywords


wskaźnik Rohrera

Full Text:

PDF

References


Bril M.S., Princypy i mietodiczeskije osnowy aktiwnogo otbora szkolnikow dla sportiwnogo sowierszenstwowanija. Praca habilitacyjna. GCFK, Moskwa (1986).

Drozdowski Z., Antropologia sportowa. Morfologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu. Seria: Podręczniki AWF, Poznań 1984, nr 310.

Drozdowski S., Dynamika przyrastania dzieci obciążonych różnym wysiłkiem fizycznym. W: Materiały. Konferencja – Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych. AWF, Poznań 1993.

Klimczyk M., Wyniki kontroli jako podstawa indywidualizacji szkolenia sportowego na przykładzie skoku o tyczce. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Ss.160.

Klimczyk M., The influence of morphological conditions on the sports performance as seen in the casa of 13-years old boys practicing pole vault. Atletika 2014. Banska Bystrica 2014.

Kowalczuk, G.I,, Wasniew, I.A., Diagnostyka uzdolnień skoczków o tyczce. W: Fiziczeskaja Kultura – Naukowo-Metodyczny Żurnal nr 4. Moskwa 2002.

Łaska-Mierzejewska T., Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 1999,.

Napierała M., Środowiskowe uwarunkowania somatyczne i motoryczne a wiek rozwojowy dzieci i młodzieży na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszczy 2008.

Płatonow, W.N., Sozański, H. (red.)., Optymalizacja struktury treningu sportowego. RCMSzKFiS, Warszawa 1991, s 334.

Przybylski, W., Kontrola treningu i obciążeń treningowych w piłce nożnej. Monografia, AWF, Gdańsk 1997.

Ważny Z., Kontrola efektów po treningowych: Koncepcji i propozycje rozwiązań praktycznych. RCMSzKFiS, Warszawa 1990, s 45.

Ważny Z., Metodologiczne problemy trafności oceny wpływu obciążeń treningowych na osiągnięcia sportowe. Sport Wyczynowy nr 7-8, str. 9-19. Warszawa 1999.

Zaporożanow, W.A., Kuźmin, A.U., Sozański, H., Kompleksnaja sistiema ocenki pierspiektiwnych wozmożnostiej junych sportsmienow. Nauka w Olimpijskom Sportie, Kijów 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.343926

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s) 2017;

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)