Health promoting behaviors and women knowledge about breast cancer prevention

Katarzyna Strojek, Małgorzata Maślanka, Hanna Styczyńska, Walery Zukow

Abstract


Introduction Breast cancer is one of the most often diagnosed malignant cancers in polish women. The most important role in reducing the mortality rate is early disease detection
 and elimination of factors that increase the risk of developing breast cancer.

Aim of the study The aim of the study was to evaluate the health promoting behaviors and the knowledge of breast cancer prevention in women.

Materials and methods Study included 40 women who filled out a survey.

Results In the study women gave 36% correct answers about breast cancer prevention.
30% of the surveyed women were educated by the television and 27% by the Internet.
 90% of the surveyed women know how to  make self- examination of  their breasts, but only 35% of them do it regularly.

Results The knowledge about breast cancer prevention is unsatisfactory in questioned women. There is a high need for better education about breast cancer and the healthy habits promotion.


Keywords


breast cancer, prevention, health promoting behaviors.

Full Text:

PDF

References


www.onkologia.org.pl 31.01.2017.

Pazdur R., Wagman L. D., Camohausen K. A. i wsp. Nowotwory złośliwe. Postępowanie wielodyscyplinarne. Leczenie systemowe, chirurgia, radioterapia. Wydawnictwo Czelej , Wydanie I, Lublin 2012.

Wronkowski Z. Zapobieganie i wczesne wykrywanie nowotworów, Polski Komitet Zwalczania Raka, Warszawa 2006.

www.rakpiersi.strefa.pl 31.01.2017.

Kruk J. Jedzenie owoców i warzyw a ryzyko raka piersi. Współczesna onkologia 2006; 10,5: 224-230.

Krzakowski M. Ginekologia onkologiczna, W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, Polska Unia Onkologii, Warszawa 2009.

Makowski M., Połać I., Pertyński P. Estrogeny a rak sutka. Przegląd Menopauzalny 2007; 3: 150-154.

Pruthi S., Brandt K., Degnim A. Postępowanie w raku sutka - podejście interdyscyplinarne. Cz. 1. Profilaktyka i diagnostyka. Medycyna po dyplomie 2008; 17: 28-43.

Pańczyk W. Wychowanie fizyczne dla zdrowia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

Jokiel M., Bielska-Lasota M. Czynniki ryzyka raka piersi - możliwości profilaktyki pierwotnej. Przegląd Epidemiologiczny 2010; 3,64: 435-438.

Przysada G., Bojczuk T., Kuźniar A. Poziom wiedzy kobiet na temat profilaktyki i wczesnego rozpoznawania raka piersi. Young Sports Science of Ukraine.2009; 3:129-136.

Paździor A., Stachowska M., Zielińska A. Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi. Nowiny Lekarskie 2012; 6: 419-422.

Zych B. Stan wiedzy po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Przegląd Medyczny UR 2006. Vol. 1. 27 -33.

Woźniak I Wiedza o schorzeniach nowotworowych narządów kobiecych i postawy kobiet wobec badań profilaktycznych. Prob. Piel. 2008; 1-2: 136-143.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.268299

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)