Modern nursing care of the patient affected Parkinson

Karolina Kosek-Hoehne, Edyta Guty, Anna Śliwa, Błażej Panocha

Abstract


Parkinson’s disease or shaking palsy is one of the most frequent degenerative diseases of nervous system which concerns extrapyramidal system.

 The thesis shows nursing work during long term care which involves health problems and social, cultural and educational conditions of patients and their families. If we talk about medical care and Parkinson’s disease patients the biggest problem is professional care in patients’ habitat, mainly in their homes or special care centres. Nurses’ qualified and care skills and their professional help make possible to supplement therapy, rehabilitation of older patients, chronic patients, physical and intelectual disabled people and patients with mental disorders. There are also conditions to create self-care and self-nursery which are improved all the time.

The main source of nursery problems with this disease are motor and vegetative symptoms, motor complications and mental reaction for progressing disease. The aim of nursery care is to help the patient to stay independent as long as possible, to satisfy needs, to make mental and physical adaptation easier, to understand and accept the disease and to support patients so the social isolation would not increase.

Keywords


parkinsonism; nursing care; long term care

Full Text:

PDF

References


Aminoff M. J. Leczenie w chorobie Parkinsona nie należy rozpoczynać za wcześnie, Neurologia praktyczna, 2007, VII, p. 33-35.

Biercewicz M., Pielęgniarstwo w geriatrii, Wyd. Med.Borgis, Warszawa 2006.

Blak-Kaleta A., rozdział 14, Choroby przewlekłe, w: Praktyczny poradnik dla pielęgniarek, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2008.

de Walden-Gałuszko K., Podstawy opieki paliatywnej, Wyd. PZWL, Warszawa 2007.

Friedman A. Choroba Parkinsona mechanizmy, rozpoznawanie, leczenie, Czelej, Lublin 2005, p. 1-3, 90-100, 181-190, 225-232.

Kachaniuk H., Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi, Nr 16, Wyd. Raabe, Warszawa 2011.

Kachaniuk H., Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi, Nr 9, Wyd. Raabe, Warszawa 2010.

Kachaniuk H., Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi, Wyd. Raabe, Warszawa 2012.

Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modlińska A., Przewlekle chory w domu, Wyd. Fundacja Lubię Pomagać, Gdańsk 2011.

Kuran W. Żyję z chorobą Parkinsona, PZWL, Warszawa 2004, p. 14-22, 74-95.

Ludwig E. Choroba Parkinsona poradnik dla chorych ich rodzin, opiekunów i przyjaciół, eSPe, Kraków 2004, p. 48-62, 84-167.

Potulska-Chromik A., Sławek J. Współczesne i przyszłe możliwości leczenia choroby Parkinsona, Neurologia praktyczna, 2008, VIII, s.7-15.

Sabolak M., Minta P. Badania niektórych parametrów chodu pacjentów z chorobą Parkinsona, Fizjoterapia Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, 2009, XVII, p. 45-52.

Schapira A. H. V. Obecne i przyszłe leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona, Neurologia praktyczna, 2007, VII, p. 15-23.

Schapira A. H. V., Obeso J. Czas rozpoczęcia leczenia w chorobie Parkinsona: czy potrzebna jest ponowna ocena?, Neurologia praktyczna 2007,VII, p. 29-32.

Sienkiewicz J. Poradnik dla osób z chorobą Parkinsona, Roche, Warszawa 2007, p. 4.

Sławek J., Wieczorek D. Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: rozpowszechnienie, patogeneza i obraz kliniczny W: Sobów T., Sławek J. (red.) Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i innych zespołach parkinsonowskich, Continuo, Wrocław 2006, p. 31.

Steiger M. Ciągła stymulacja dopaminergiczna poprzez transdermalne podawanie leków dopaminergicznych - nowy model leczenia choroby Parkinsona, Neurologia Praktyczna, 2008, VIII, p. 32-39.

Schiefele J., Staudt I., Dach M., Pielęgniarstwo Geriatryczne, Wyd. Urban & Partner, Wrocław 2007.

Truong D. D. Pozamotoryczne objawy w chorobie Parkinsona - obraz kliniczny i postępowanie, Neurologia praktyczna, 2008, VIII, p. 74-81.

Walczak A., Żywienie w chorobie Parkinsona praktyczny poradnik dla pacjentów, Wyd. Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona”, Warszawa 2007.

Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D., Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, Wyd. PZWL, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.233019

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)