An integrative approach to correcting the physical condition of pupils of secondary schools during physical training as a pedagogical problem = Інтегративний підхід до корекції фізичного стану учнів ЗНЗ під час занять фізичною культурою як педагогічна проблема

S. V. Schislovsky, G. A. Iedinak, A. V. Zaikin

Abstract


Schislovsky S. V., Iedinak G. A., Zaikin A. V. An integrative approach to correcting the physical condition of pupils of secondary schools during physical training as a pedagogical problem = Інтегративний підхід до корекції фізичного стану учнів ЗНЗ під час занять фізичною культурою як педагогічна проблема. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):653-667. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221371

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4110

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/771253

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.10.2016. Revised 02.10.2016. Accepted: 21.10.2016.

 

 

 

ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ

ЗНЗ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

 

С. В. Сцісловський

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна;

Г. А. Єдинак

Львівський державний університет фізичної культури, Україна;

А. В. Заікін

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

 

Анотація. Проаналізовано інформацію документальних матеріалів і наукової літератури, пов’язану з підходами, що на сучасному етапі є провідними у корекції фізичного стану учнів загальноосвітнього навчального закладу під час занять фізичною культурою. Встановлено недостатню дієвість підходів, що використовуються під час занять фізичною культурою для вирішення завдання з поліпшення показників фізичного стану учнів. Виявлено, що перспективним є використання інтегративного підходу, який передбачає врахування стійких форм інтегральної індивідуальності кожного учня. Однією з таких форм є тип соматичної конституції, а представники існуючих типів відрізняються за значеннями більшості показників фізичного стану. У зв’язку з цим один із перспективних напрямів розв’язання проблеми, що розглядається, полягає в урахуванні в учнів таких типів і наданні представникам кожного з них програми, виконання якої забезпечить поліпшення їх фізичного стану.

Kлючові слова: фізична культура, загальноосвітня школа, учні, соматотип.

 

Schislovsky S. V., Iedinak G. A., Zaikin A. V. An integrative approach to correcting the physical condition of pupils of secondary schools during physical training as a pedagogical problem.

 

Summary. The information was analyzed and documentary material scientific literature relating to approaches that are at present major correction in the physical condition of students of an educational institution during their physical training. Established lack of effectiveness of approaches used during physical training for the task of improvement in the physical condition of students. Revealed that promising is to use an integrative approach that takes into consideration sustainable forms of integrated individuality of each student. One of these forms is the type of somatic constitution, and representatives of existing types differ in the values of most indicators of physical condition. In this regard, one of the promising directions of solving the problem in question is the account of the students and providing these types of representatives of each program, implementation of which will ensure improvement of their physical condition.

Key words: physical education, secondary school, students, somatotype.


Keywords


фізична культура, загальноосвітня школа, учні, соматотип, physical education, secondary school, students, somatotype.

References


Література:

Бальсевич В. К. Очерки по возрастной кинезиологии человека / В. К. Бальсевич. – М. : Теория и практика физической культуры, 2009. – 218 с.

Вяткин Б. А. Интегральная индивидуальность человека в спортивной деятельности / Б. А. Вяткин, Р. В. Ложкин // Наука в олимпийском спорте. – 2002. – № 1. – С. 88–98.

Дорохов Р. Н. Спортивная морфология : учебн. пособ. [для высших и средних специальных заведений физической культуры] / Р. Н. Дорохов, В. П. Губа. – М. : СпортАкадемПресс, 2002. – 236 с.

Єдинак Г. А. Соматотипи і розвиток фізичних якостей дітей : монографія / Єдинак Г. А., Зубаль М. В., Мисів В. М. – Кам’янець-Подільський : ПП «Видавництво «Оіюм», 2011. – 280 с.

Зубаль М. В. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7–17 років різних соматотипів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. [24.00.02] «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / М. В. Зубаль. – Львів, 2009. – 19 с.

Мысив В. М. Особенности изменения физической подготовленности у девочек разных соматотипов во время обучения в начальной школе / В. М. Мысив, Г. А. Единак // Sport. Olimpism. Sanatate, 65-a congres stintific inter. 5–8 octombrie 2016, Chisinau. – Chisinau : USEFS, 2016. – P. 576–580.

Никитюк Б. А. Интеграция знаний в науках о человеке (интегративная анатомическая антропология) : монография / Б. А. Никитюк. – Москва : Спорт АкадемПресс, 2000. – 440 с.

Негашева М. А. Мегаполис и особенности соматотипа как факторы повышенного риска развития ишемической болезни сердца / М. А. Негашева, Д. В. Богатенков, И. А. Глашенкова // Профилактика заболеваний и укрепления здоровья. – 2001. – № 1. – С. 33–36.

Панасюк Т. В. Антропометрические профили типов конституции по Штефко в первом детстве / Т. В. Панасюк // Конституция и здоровье человека : тезисы докл. 4-й Всесоюзн. науч. симп. – Ленинград, 1991. – С. 50–51.

Рыхлюк С. Морфофункциональные показатели спортивной одаренности юных гимнастов на этапе предварительной базовой подготовки / С. Рыхлюк, Б. Мыцкан, И. Григус // Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(1):117-124.

Сидорченко К. М. Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків 11–14 років : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : спец. [24.00.02] «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / К. М. Сидорченко. – Львів, 2009. – 20 с.

Скавронський О. П. Педагогічні умови індивідуалізації фізичної підготовки учнів військових ліцеїв : метод. реком. / О. П. Скавронський, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 112 с.

Слюсарчук В. В. Покращення фізичного стану дітей 8–10 років у процесі фізичного виховання в загальноосвітньому навчальному закладі : метод. посіб. / В. В. Слюсарчук, Г. А. Єдинак. – Кам’янець-Подільський : ПП «Видавництво «Оіюм», 2011. – 148 с.

Федорак О. В. Уроки фізичної культури для хлопців-підлітків : корекція фізичного стану на основі врахування типу соматичної конституції / О. В. Федорак, Г. А. Єдинак. – Кам‘янець-Подільський : ПП Зарицкий А. М., 2005. – 64 с.

Черкасова Р. А. Проблема двигательной памяти в спортивной и психологической антропологии / Р. А. Черкасова // Новости спортивной и медицинской антропологии. – 1990. – Вып. 3. – С. 18–36.

Dick F. W. Sports training principles / F. W. Dick. –– 5th ed. – London : A & C Black, 2007. – 387 p.

Encyclopedia of Special Education: A Reference for the Education of Children, Adolescents, and Adults with Disabilities and Other Exceptional Individuals. – NY : Wiley, 2007. – 1036 p.

Ryckman R. M. Theories of Personality / R. M. Ryckman. – 9th ed. – NY : Cengage Learning, 2007. – 736 p.

Literatura:

Bal"sevych V. K. Ocherky po vozrastnoj kynezyolohyy cheloveka / V. K. Bal"sevych. – M. : Teoryya y praktyka fyzycheskoj kul"turы, 2009. – 218 s.

Vyatkyn B. A. Yntehral"naya yndyvydual"nost" cheloveka v sportyvnoj deyatel"nosty / B. A. Vyatkyn, R. V. Lozhkyn // Nauka v olympyjskom sporte. – 2002. – № 1. – S. 88–98.

Doroxov R. N. Sportyvnaya morfolohyya : uchebn. posob. [dlya vыsshyx y srednyx specyal"nыx zavedenyj fyzycheskoj kul"turы] / R. N. Doroxov, V. P. Huba. – M. : SportAkademPress, 2002. – 236 s.

Yedynak H. A. Somatotypy i rozvytok fizychnyx yakostej ditej : monohrafiya / Yedynak H. A., Zubal" M. V., Mysiv V. M. – Kam’yanec"-Podil"s"kyj : PP «Vydavnyctvo «Oiyum», 2011. – 280 s.

Zubal" M. V. Rozvytok i vdoskonalennya fizychnyx yakostej xlopciv 7–17 rokiv riznyx somatotypiv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. nauk z fiz. vyxovannya ta sportu : spec. [24.00.02] «Fizychna kul"tura, fizychne vyxovannya riznyx hrup naselennya» / M. V. Zubal". – L"viv, 2009. – 19 s.

Mыsyv V. M. Osobennosty yzmenenyya fyzycheskoj podhotovlennosty u devochek raznыx somatotypov vo vremya obuchenyya v nachal"noj shkole / V. M. Mыsyv, H. A. Edynak // Sport. Olimpism. Sanatate, 65-a congres stintific inter. 5–8 octombrie 2016, Chisinau. – Chisinau : USEFS, 2016. – P. 576–580.

Nykytyuk B. A. Yntehracyya znanyj v naukax o cheloveke (yntehratyvnaya anatomycheskaya antropolohyya) : monohrafyya / B. A. Nykytyuk. – Moskva : Sport AkademPress, 2000. – 440 s.

Nehasheva M. A. Mehapolys y osobennosty somatotypa kak faktorы povыshennoho ryska razvytyya yshemycheskoj bolezny serdca / M. A. Nehasheva, D. V. Bohatenkov, Y. A. Hlashenkova // Profylaktyka zabolevanyj y ukreplenyya zdorov"ya. – 2001. – № 1. – S. 33–36.

Panasyuk T. V. Antropometrycheskye profyly typov konstytucyy po Shtefko v pervom detstve / T. V. Panasyuk // Konstytucyya y zdorov"e cheloveka : tezysы dokl. 4-j Vsesoyuzn. nauch. symp. – Lenynhrad, 1991. – S. 50–51.

Rыxlyuk S. Morfofunkcyonal"nыe pokazately sportyvnoj odarennosty yunыx hymnastov na эtape predvarytel"noj bazovoj podhotovky / S. Rыxlyuk, B. Mыckan, Y. Hryhus // Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(1):117-124.

Sydorchenko K. M. Optymizaciya zanyat" ozdorovchoyi spryamovanosti u fizychnomu vyxovanni xlopchykiv 11–14 rokiv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. nauk z fiz. vyxovannya ta sportu : spec. [24.00.02] «Fizychna kul"tura, fizychne vyxovannya riznyx hrup naselennya» / K. M. Sydorchenko. – L"viv, 2009. – 20 s.

Skavrons"kyj O. P. Pedahohichni umovy indyvidualizaciyi fizychnoyi pidhotovky uchniv vijs"kovyx liceyiv : metod. rekom. / O. P. Skavrons"kyj, H. A. Yedynak. – Kam’yanec"-Podil"s"kyj : PP Bujnyc"kyj O. A., 2009. – 112 s.

Slyusarchuk V. V. Pokrashhennya fizychnoho stanu ditej 8–10 rokiv u procesi fizychnoho vyxovannya v zahal"noosvitn"omu navchal"nomu zakladi : metod. posib. / V. V. Slyusarchuk, H. A. Yedynak. – Kam’yanec"-Podil"s"kyj : PP «Vydavnyctvo «Oiyum», 2011. – 148 s.

Fedorak O. V. Uroky fizychnoyi kul"tury dlya xlopciv-pidlitkiv : korekciya fizychnoho stanu na osnovi vraxuvannya typu somatychnoyi konstytuciyi / O. V. Fedorak, H. A. Yedynak. – Kam‘yanec"-Podil"s"kyj : PP Zaryckyj A. M., 2005. – 64 s.

Cherkasova R. A. Problema dvyhatel"noj pamyaty v sportyvnoj y psyxolohycheskoj antropolohyy / R. A. Cherkasova // Novosty sportyvnoj y medycynskoj antropolohyy. – 1990. – Vыp. 3. – S. 18–36.

Dick F. W. Sports training principles / F. W. Dick. –– 5th ed. – London : A & C Black, 2007. – 387 p.

Encyclopedia of Special Education: A Reference for the Education of Children, Adolescents, and Adults with Disabilities and Other Exceptional Individuals. – NY : Wiley, 2007. – 1036 p.

Ryckman R. M. Theories of Personality / R. M. Ryckman. – 9th ed. – NY : Cengage Learning, 2007. – 736 p.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.221371

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Igor Grygus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)