Вивчення ролі міжклітинних медіаторів у механізмі формування дуоденальної виразки у підлітків = Studying the role of intercellular mediators in the mechanism of formation of duodenal ulcer in adolescents

S. B. Pavlov, G. B. Pavlova, L. A. Strashok

Abstract


Pavlov S. B., Pavlova G. B., Strashok L. A. Вивчення ролі міжклітинних медіаторів у механізмі формування дуоденальної виразки у підлітків = Studying the role of intercellular mediators in the mechanism of formation of duodenal ulcer in adolescents Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):625-636. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192161

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4034

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

                                                                                                                                     © The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 30.10.2016.

 

Вивчення ролі міжклітинних медіаторів у механізмі формування дуоденальної виразки у підлітків

 

С. Б. Павлов, Г. Б. Павлова, Л. А. Страшок

 

Харківська медична академія післядипломної освіти

 

Резюме

Вступ. Актуальним питанням в гастроентерології залишається проблема виразок, що довго не загоюються, коли рубцювання виразкового дефекту слизової оболонки, незважаючи на інтенсивність лікування, сповільнюється. В основі патогенезу ерозивно-виразкових уражень дванадцятипалої кишки лежать порушення стереотипного процесу репаративної регенерації, яка визначається функціональним станом сполучної тканини балансом регуляторних систем на рівні міжклітинних медіаторів.

Метою роботи було визначення профілів міжклітинних медіаторів та їх значущості у розвитку порушень загальної схеми регуляції процесів ремоделювання сполучної тканини та ролі у механізмах формування дуоденальної виразки у  підлітків.

Матеріали і методи.  Досліджувану групу склали 70 підлітків (юнаків - 42, дівчат - 28) у віці 15-18 років, які страждають на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. Вивчали вміст цитокінів (IL-1β, IL-4, IL-6, TNF-α ) у сироватці крові методом імуноферментного аналізу.

Результати дослідження. Встановлено, що у підлітків з дуоденальною виразкою рівні прозапальних цитокінів IL-1β та IL-6 в фазу загострення захворювання були достовірно вищими за такі в контрольній групі (перевищували норму у 1,4 – 2 рази) і не залежали від статі. Концентрація IL-4 зросла у 5,6 рази. Рівень TNF-α був достовірно знижений, найбільш значно у дівчат  (у юнаків в 1,4 рази, у дівчат - в 1,9 рази). У фазу ремісії у дівчат вміст IL-1β, IL-6 та IL-4 нормалізувався. У всіх підлітків з дуоденальною виразкою зберігався дефіцит TNF-α, а у  юнаків залишались підвищеними рівні IL-1β та IL-6. Вміст IL-4 у юнаків не тільки не нормалізувався, але навіть підвищувався (до 209±31,5 пкг/л, р<0,05) порівняно з фазою загострення. Аналіз вмісту вивчених цитокінів у підлітків з дуоденальною виразкою залежно від етіопатогенетичних факторів виявив їх найбільшу зміну у пацієнтів з Helicobacter pylori-негативним захворюванням. У юнаків вміст вивчених цитокінів змінювався більш значно при обтяженій за виразковою хворобою спадковості і підвищеній кислотності шлункового соку, а у дівчат - при нормальній кислотності і необтяженій спадковості.

Висновки. У підлітків, які страждають на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки спостерігається дисбаланс в системі регуляції функціональної системи сполучної тканини на рівні міжклітинних медіаторів який проявився підвищенням рівнів IL-1β, IL-6, IL-4, недостатньою продукцією TNF-α, та відображає наявність патологічної деактивації процесів біосинтезу компонентів позаклітинного матриксу. Виявлені зміни можуть свідчити про порушення загальної схеми регуляції процесів ремоделювання сполучної тканини та  зниження резервів адаптації організму.

Ключові слова: міжклітинні медіатори, виразкова хвороба, гастроентерологія

 

Studying the role of intercellular mediators in the mechanism of formation of duodenal ulcer in adolescents

 

S. B. Pavlov, G. B. Pavlova, L. A. Strashok

 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

 

Abstract

Introduction. Current issues in gastroenterology is the problem of ulcers, long healing when scarring of the ulcer mucosa, despite the intensity of treatment is slowing. The pathogenesis of erosive and ulcerative lesions of the duodenum are violations stereotypical reparative regeneration process, defined functional state of connective tissue balance regulatory systems at intercellular mediators.

The aim was to identify profiles intercellular mediators and their significance in the development of common disorders circuit regulation of connective tissue remodeling and role in the mechanisms of formation of duodenal ulcer in adolescents.

Materials and methods. Investigated group consisted of 70 teenagers (boys - 42, women - 28) aged 15-18 years, suffering from duodenal ulcer. We studied the contents of cytokines (IL-1β, IL-4, IL-6, TNF-α) in serum by enzyme immunoassay.

Research results. Found that in adolescents with duodenal ulcer levels of proinflammatory cytokines IL-1β and IL-6 inthe acute phase of the disease were significantly higher than those in the control group (rate exceeded the 1.4 - 2 times) and does not depend on gender. The concentration of IL-4 increased by 5.6 times. TNF-α level was significantly lowered, most significantly in girls (boys 1.4 times in women - 1.9 times). In the remission phase in girls contents of IL-1β, IL-6 and IL-4 returned to normal. All adolescents with duodenal ulcer persisted deficit TNF-α, while the boys remained elevated levels of IL-1β and IL-6. The content of IL-4 for youths not only normal, but even increased (to 209 ± 31.5 pg / l, p <0.05) compared to the aggravation phase. Content analysis of cytokines studied in adolescents with duodenal ulcer depending on factors etiopathogenetical found their greatest change in patients with Helicobacter pylori-negative disease. In boys studied cytokine content changed more significantly during burdened by heredity ulcer and increased acidity of gastric juice, and the girls - under normal acidity and burdened heredity.

Conclusions. Adolescents suffering from duodenal ulcer observed imbalance in the system of regulation of the functional system of connective tissue at intercellular mediators which manifested increased levels of IL-1β, IL-6, IL-4, insufficient production of TNF-α, and reflects a pathological deactivation processes of biosynthesis of extracellular matrix components. Identified changes may indicate a violation of a framework for the regulation of connective tissue remodeling and reduce reserves adaptation.

Keywords: intercellular mediators, peptic ulcer disease, gastroenterology


Keywords


міжклітинні медіатори, виразкова хвороба, гастроентерологія,intercellular mediators, peptic ulcer disease, gastroenterology

Full Text:

PDF

References


Список використаних джерел

Brenmoehl J. Transforming growth factor-beta 1 induces intestinal myofibroblast differentiation and modulates their migration / J. Brenmoehl, S.N. Miller // World J. Gastroenterol. - 2009. - Vol. 15. - № 13. - P. 1431-1442.

Circulating fibrocytes are an indicator for poor prognosis in idiopathic pulmonary fibrosis / A. Moeller, S.E. Gilpin, K. Ask [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2009. - Vol. 179. - № 7. - P.588-594.

Coondoo A. The Role of Cytokines in The Pathomechanism of Cutaneous Disorders / A. Coondoo // Indian J. Dermatol. - 2012. - Vol. 57. - №2. - P. 90-96.

Cytokines and Pain / C.M.B. Oliveira, R.K. Sakata, A.M. Issy [et al.] // Rev. Bras. Anestesiol. - 2011. - Vol. 61. - № 2. - P. 255-265.

Endothelial dysfunction in inflammatory bowel diseases: Pathogenesis, assessment and implications / D. Cibor, R. Domagala-Rodacka, T.Rodacki [et al.] // World J. Gastroenterol. - 2016. - Vol. 22. - № 3. - P. 1067-1077.

MacDonald T.T. The cytokine network in IBD [Electronic resource] / T.T. MacDonald // Inflammatory bowel disease - diagnostic and therapeutic strategy: falk symposium. - Moscow, 2006. - P. 24 - 25. - Access mode: https/wwwdrfalk.co.uk

Martin G.R. Gastrointestinal inflammation: A central component of mucosal defense and repair / G.R. Martin, J.L. Wallace // Exp. Biol. Med. - 2006. - Vol. 231. - P. 130-137.

New insights into the mechanism of fibroblast to myofibroblast transformation and associated pathologies / M.A. Watsky, K.T.Weber, Y. Sun, A. Postlethwaite // International Review of Cell and Molecular Biology. - 2010. - Vol. 282. - P. 165-192.

Ruffner M.A. Dendritic Cells Transduced to Express Interleukin 4 Reduce Diabetes Onset in Both Normoglycemic and Prediabetic Nonobese Diabetic Mice [Electronic resource] / M.A. Ruffner, P.D. Robbins // PLoS ONE. - 2010. - Vol. 5. - № 7. - e11848. doi:10.1371/journal.pone.0011848. - Access mode: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20686610

Tsutsui H. Interleukin-1 Family Cytokines in Liver Diseases [Electronic resource] H.Tsutsui, X.Cai, S.Hayashi // Mediators of Inflammation. - 2015. - Vol.2015. - Article ID 630265. - 19 pages. - Access mode: http://dx.doi.org/10.1155/2015/630265

Unexpected impairment of TNF-α-induced maturation of human dendritic cells in vitro by IL-4 / V. Chabot, L. Martin, D. Meley [et al.] // Journal of Translational Medicine. - 2016. - Vol. 14. - №1. - P. 93 - 106.

Van Linthout S. Crosstalk between fibroblasts and inflammatory cells / S. Van Linthout, K. Miteva, C. Tschöpe // Cardiovascular Research. - 2014. - Vol. 102. - № 2. - P. 258-269.

Ware C.F. The TNF superfamily / C.F. Ware // Cytokine Growth Factor Rev. - 2008. - Vol. 19. - № 3-4. - Р. 183-186.

Zhou Z. Hepatocytes: a key cell type for innate immunity / Z. Zhou, M.J. Xu, B. Gao // Cellular and Molecular Immunology. - 2016. - Vol.13. - № 3. - P. 301-315.

Баринов Э.Ф. Гастроинтестинальные миофибробласты - роль в регуляции физиологической активности и репарации желудочно-кишечного тракта / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2010. - Т.20. - №3. - С.9-18.

Ким Л.Б. Соединительная ткань и заболевания человека / Л.Б Ким. // Вестник Новосибирского Государственного Университета. - Серия: Биология, клиническая медицина. - 2010. - Т. 8 .- вып. 1. - C.162-170.

Корепанов А.М. Особенности метаболизма коллагена при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки / А.М. Корепанов, А.Е. Шкляев, П.Н. Шараев // Клиническая лабораторная диагностика. - 2005. - № 5. - С. 14-16.

Ляшенко А.А. К вопросу о систематизации цитокинов / А.А. Ляшенко, В.Ю. Уваров // Успехи современной биологии. - 2001. - Т.121. - № 6. - С. 599-603.

Серов В.В. Соединительная ткань (функциональная морфология и общая патология) / В.В. Серов, А.Б.Шехтер. - М.: Медицина, 1981. - 312 с.

References

Brenmoehl J. Transforming growth factor-beta 1 induces intestinal myofibroblast differentiation and modulates their migration / J. Brenmoehl, S.N. Miller // World J. Gastroenterol. - 2009. - Vol. 15. - № 13. - P. 1431-1442.

Circulating fibrocytes are an indicator for poor prognosis in idiopathic pulmonary fibrosis / A. Moeller, S.E. Gilpin, K. Ask [et al.] // Am. J. Respir. Crit. Care Med. - 2009. - Vol. 179. - № 7. - P.588-594.

Coondoo A. The Role of Cytokines in The Pathomechanism of Cutaneous Disorders / A. Coondoo // Indian J. Dermatol. - 2012. - Vol. 57. - №2. - P. 90-96.

Cytokines and Pain / C.M.B. Oliveira, R.K. Sakata, A.M. Issy [et al.] // Rev. Bras. Anestesiol. - 2011. - Vol. 61. - № 2. - P. 255-265.

Endothelial dysfunction in inflammatory bowel diseases: Pathogenesis, assessment and implications / D. Cibor, R. Domagala-Rodacka, T.Rodacki [et al.] // World J. Gastroenterol. - 2016. - Vol. 22. - № 3. - P. 1067-1077.

MacDonald T.T. The cytokine network in IBD [Electronic resource] / T.T. MacDonald // Inflammatory bowel disease - diagnostic and therapeutic strategy: falk symposium. - Moscow, 2006. - P. 24 - 25. - Access mode: https/wwwdrfalk.co.uk

Martin G.R. Gastrointestinal inflammation: A central component of mucosal defense and repair / G.R. Martin, J.L. Wallace // Exp. Biol. Med. - 2006. - Vol. 231. - P. 130-137.

New insights into the mechanism of fibroblast to myofibroblast transformation and associated pathologies / M.A. Watsky, K.T.Weber, Y. Sun, A. Postlethwaite // International Review of Cell and Molecular Biology. - 2010. - Vol. 282. - P. 165-192.

Ruffner M.A. Dendritic Cells Transduced to Express Interleukin 4 Reduce Diabetes Onset in Both Normoglycemic and Prediabetic Nonobese Diabetic Mice [Electronic resource] / M.A. Ruffner, P.D. Robbins // PLoS ONE. - 2010. - Vol. 5. - № 7. - e11848. doi:10.1371/journal.pone.0011848. - Access mode: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20686610

Tsutsui H. Interleukin-1 Family Cytokines in Liver Diseases [Electronic resource] H.Tsutsui, X.Cai, S.Hayashi // Mediators of Inflammation. - 2015. - Vol.2015. - Article ID 630265. - 19 pages. - Access mode: http://dx.doi.org/10.1155/2015/630265

Unexpected impairment of TNF-α-induced maturation of human dendritic cells in vitro by IL-4 / V. Chabot, L. Martin, D. Meley [et al.] // Journal of Translational Medicine. - 2016. - Vol. 14. - №1. - P. 93 - 106.

Van Linthout S. Crosstalk between fibroblasts and inflammatory cells / S. Van Linthout, K. Miteva, C. Tschöpe // Cardiovascular Research. - 2014. - Vol. 102. - № 2. - P. 258-269.

Ware C.F. The TNF superfamily / C.F. Ware // Cytokine Growth Factor Rev. - 2008. - Vol. 19. - № 3-4. - Р. 183-186.

Zhou Z. Hepatocytes: a key cell type for innate immunity / Z. Zhou, M.J. Xu, B. Gao // Cellular and Molecular Immunology. - 2016. - Vol.13. - № 3. - P. 301-315.

Barinov EF Gastrointestinal myofibroblasts - role in the regulation of repair and physiological activity of the gastrointestinal tract / EF Barinov, ON Sulaeva // Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. - 2010. - T.20. - No. 3. - P.9-18. (Rus.)

Kim LB Connective tissue diseases and human / LB Kim. // Bulletin of the Novosibirsk State University. - Series: biology, clinical medicine. - 2010. - T. 8 .- Vol. 1. - P.162-170. (Rus.)

Korepanov AM Features of collagen metabolism in duodenal ulcer / AM Korepanov, AE Shklyaev, PN Sharaev // Clinical Laboratory Diagnostics. - 2005. - № 5. - P. 14-16. (Rus.)

AA Lyashenko On the issue of systematization of cytokines / AA Lyashenko, VY Uvarov // Successes of modern biology. - 2001. - T.121. - № 6. - P. 599-603. (Rus.)

VV Serov Connective tissue (functional morphology and general pathology) / VV Serov, A.B.Shehter. - M .: Medicine, 1981. - 312 p. (Rus.)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.192161

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s) 2016

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

 

 

References of Editors in SCOPUS

 

Gozhenko AI (Hozhenko AI) References in Scopus

References

 

Alekseenko, A. V., Fedoryak, S. S., & Gozhenko, A. I. (1987). Substantiation of the use of pancreatic galvanization in the treatment of acute pancreatitis. Klinicheskaya Khirurgiya, (11), 34-36. Retrieved from www.scopus.com

Avramenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Korolenko, R. N. (2003). Operative intervention as a factor provoking the ulcer formation process in patients suffering from chronic gastritis type B. [Operativnye vmeshatel'stva kak faktor, provotsiruiushchii protsess iazvoobrazovaniia u bol'nykh khronicheskim gastrritom tipa B.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (8), 100-101. Retrieved from www.scopus.com

Babelyuk, V. Y., Gozhenko, A. I., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Kikhtan, V. V., Babelyuk, N. V., . . . Popovych, I. L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 624-637. 10.7752/jpes.2017.02094

Biletskiǐ, S. V., Synchuk, A. N., & Gozhenko, A. I. (1989). The interrelation of central hemodynamic and kidney function indices in patients with ischemic heart disease. [Vzaimosviaz' pokazateleǐ tsentral'noǐ gemodinamiki i nekotorykh funktsiǐ pochek u bol'nykh ishemicheskoǐ bolezn'iu serdtsa.] Vracebnoe Delo Kiev, (9), 19-21. Retrieved from www.scopus.com

Borys, R. M., Gozhenko, A. I., & Goltsev, A. M. (2014). Effect of treatment with cryopreserved fetal neuronal cells on prooxidant-antioxidant balance in rats with experimental cranio-skeletal injury. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 24(1), 67-74. Retrieved from www.scopus.com

Boychuk, T. M., Olenovych, O. A., & Gozhenko, A. I. (2016). Peculiarities of ionoregulatory renal function disorder in case of diabetes mellitus. Pharmacologyonline, 3, 1-5. Retrieved from www.scopus.com

Boychuk, T. M., Olenovych, O. A., & Gozhenko, A. I. (2017). Role of dyslipidemia in the development and progression of diabetic nephropathy. Pharmacologyonline, 2, 169-174. Retrieved from www.scopus.com

Dikusarov, V. V., & Gozhenko, A. I. (1984). The state of the osmoregulatory function of the kidneys in late toxemia of pregnancy. Voprosy Okhrany Materinstva i Detstva, 29(10), 52-56. Retrieved from www.scopus.com

Dikusarov, V. V., Gozhenko, A. I., & Klimets, I. I. (1985). Effect of the complex pathogenetic treatment on the state of the osmoregulating activity of the kidneys in pregnant women with late toxemia. [Vliianie kompleksnogo patogeneticheskogo lecheniia na sostoianie osmoreguliruiushcheǐ deiatel'nosti pochek u beremennykh pri pozdnem toksikoze.] Vrachebnoe Delo, (12), 63-65. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Larina, I. M., Buravkova, L. B., & Dolomatova, E. A. (2005). Effect of sodium-rich diet and captopril on the functional state of kidney in rats with experimental hyperthyreosis.Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 68(5), 26-28. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Moskalenko, T. Y., Reutov, V. P., & Dolomatova, E. A. (2005). Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 68(1), 50-52. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Zhukov, V. A., Dolomatova, E. A., & Nasibullin, B. A. (2005). Characteristics of the kidney functional state after a single dose of thyroxine in white rats. Patologicheskaia Fiziologiia i Eksperimental'Naia Terapiia, (1), 16-19. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Hozhenko, A. I., Zhukov, V. A., & Dolomatova, O. O. (2003). Effect of ultraviolet irradiation of human blood on serum concentration of triiodothyronine and thyroxine. [Vplyv ul'trafioletovoho oprominennia krovi liudyny na kontsentratsiiu tryiodtyroninu ta tyroksynu v plazmi.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 49(4), 80-83. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Klykov, O. V., Gozhenko, A. I., Kalistratova, V. S., & Arkhipov, N. P. (2002). The functional response of kidneys under influence of131I in albino rats. Radiatsionnaya Biologiya.Radioekologiya, 42(3), 337-340. Retrieved from www.scopus.com

Fedoruk, A. S., Gozhenko, A. I., & Rogovyi, I. E. (1998). The protective action of alpha-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia. [Zashchitnoe vozdeistvie al'fa-tokoferola na funktsiiu pochek i perekisnoe okislenie lipidov pri ostroi gemicheskoi gipoksii.] Patologicheskaia Fiziologiia i Èksperimental'Naia Terapiia, (4), 35-38. Retrieved from www.scopus.com

Filipets, N. D., & Gozhenko, A. I. (2014). Comparative assessment of nephroprotective properties of potassium and calcium channel modulators in experimental renal injury. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 77(1), 10-12. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Dikusarov, V. V. (1986). Characteristics of the osmoregulatory function of the kidneys during physiological pregnancy. [Osobennosti osmoreguliruiushcheǐ funktsii pochek pri fiziologicheskom techenii beremennosti.] Fiziologiia Cheloveka, 12(6), 1011-1015. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Dikusarov, V. V. (1985). Method for assessing the acid-excretory capacity of the kidneys in pregnant women. [Sposob otsenki kislotovydelitel'noǐ sposobnosti pochek u beremennykh.] Laboratornoe Delo, (12), 716-718. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Moskalenko, T. Y., Yakimenko, L. V., Ambrosichuk, E. V., & Dolomatova, E. A. (2004). Determination of nonmetabolized antipyrine in human urine. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 67(3), 59-60. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dorenskii, V. S., Slavina, N. G., Bogdanova, L. A., Fedoruk, A. S., & Pogoretskii, I. N. (1997). The effect of sodium nitrite on the functions of the gastrointestinal tract. [Vliianie nitrita natriia na nekotorye funktsii zheludochno-kishechnogo trakta.] Gigiena i Sanitariia, (2), 39-41. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dorenskij, V. S., Rudina, E. I., Rasputnyak, S. G., Kotyuzhinskaya, S. G., Kotyuzhinskij, A. L., & Slavina, N. G. (1996). Causes and mechanisms of nitrates intoxication (review of literature). Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (4), 15-21. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Fedoruk, A. S. (2001). Classification of renal failure. [Klassifikatsiia pochechnoi nedostatochnosti.] Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (5), 35-38. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Fedoruk, A. S., Kotiuzhinskaia, S. G., Gozhenko, E. A., & Kuz'menko, I. A. (2003). Altered renal function in acute sodium nitrite intoxication experiment. [Izmenenie funktsii pochek pri ostroi intoksikatsii nitritom natriia v éksperimente.] Patologicheskaia Fiziologiia i Èksperimental'Naia Terapiia, (1), 28-30. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Goydyk, V. S., Shukhtin, V. V., Goydyk, N. S., & Servetskij, S. K. (2015). THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF OPPORTUNISTIC INFECTIONS AND SOMATIC DISEASES HIV-INFECTED PATIENTS WHO RECEIVED INPATIENT TREATMENT IN 2006-2011. Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (1-2), 9-17. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Gubsky, Y. I., Filipets, N. D., Filipets, O. O., & Gozhenko, O. A. (2017). The experimental investigation of fibrinolytic system under the influence of flocalin in conditions of acute hypoxic kidney injury.Ukrainian Biochemical Journal, 89(4), 49-55. 10.15407/ubj89.04.049

Gozhenko, A. I., Kalugin, V. A., & Grigorishin, P. M. (1988). Thermal radiation of the lumbar region and its possible connection with kidney function. [Teplovaia radiatsiia poiasnichnoǐ oblasti i ee vozmozhnaia sviaz' s funktsiǐ pochek.] Fiziologiia Cheloveka, 14(6), 1020-1023. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Karchauskas, V. Y., Dolomatov, S. I., Dolomatova, E. A., & Pykhteev, D. M. (2004). Renal function in rats facing water and salt load under exposure to cadmium dichloride. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (8), 45-48. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kotyuzhinskaya, S. G., & Kovalevskaya, L. A. (2014). PREDICTORS OF ATHEROSCLEROSIS: NEW DEVELOPMENTS. Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (12), 18-25. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Krishtal', N. V., & Kukharchuk, A. L. (1988). Experience in solving clinico-pathophysiological tasks in practical lessons on pathological physiology. [Opyt resheniia kliniko-patofiziologicheskikh zadach na prakticheskikh zaniatiiakh po patologicheskoǐ fiziologii.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (1), 70-72. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kukharchuk, A. L., & Grach, I. I. (1985). Functions and energy metabolism of the kidneys in the rat in response to changes in the volume of circulating blood. [Funktsiia i énergeticheskiǐ obmen pochek u krys pri izmenenii ob"ema tsirkuliruiushcheǐ krovi.] Fiziologicheskii Zhurnal, 31(6), 667-673. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kukharchuk, A. L., Magalyas, V. N., Rasputnyak, S. G., & Chalaya, E. N. (1996). Renal function during thallium intoxication. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (11), [d]33-36. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kuznetsova, H. S., Olenovych, O. A., Kuznetsov, S. H., Kuznetsova, K. S., & Byts, T. N. (2017). The number of circulating endotheliocytes in the blood plasma of the patients with diabetes mellitus increases. Pharmacologyonline, 3, 23-26. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Lebedeva, T. L. (2010). Physiological principles of optimal water use. Journal of Water Chemistry and Technology, 32(5), 290-296. 10.3103/S1063455X10050036

Gozhenko, A. I., Nasibullin, B. A., & Kokhno, I. S. (2000). Activity of gastric mucosal NO synthase in duodenal ulcer. [Aktivnost' NO-sintazy slizistoi obolochki zheludka pri iazvennoi bolezni dvenadtsatiperstnoi kishki.] Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk / Rossiiskaia Akademiia Meditsinskikh Nauk, (7), 8-11. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Pakhmurnyǐ, B. A. (1984). The osmoregulatory function of the kidneys in chronic nephritis. [Osmoreguliruiushchaia funktsiia pochek pri khronicheskom nefrite.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (4), 57-60. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Pogorelaia, I. V., Dolomatov, S. I., Topor, E. A., Dolomatova, E. A., & Pykhteev, D. M. (2005). Renal clearance of nitrates after single injection of sodium nitrate to white rats. Meditsina Truda i Promyshlennaia Ekologiia, (2), 42-45. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Slavina, N. G., Kotyuzhinskaya, S. G., Kotyuzhinskij, A. L., Fedoruk, A. S., & Gozhenko, E. A. (2001). Method to determine nitrite and nitrate ecological load on humans. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (3), 38-39. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Zhuk, O. P., Tanasiuk, V. S., & Sheliag, A. R. (1985). Controllable amplifier for registering tissue blood flow by the hydrogen clearance method. [Upravliaemyǐ usilitel' dlia registratsii tkanevogo krovotoka metodom klirensa vodoroda.] Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 71(5), 673-675. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Bieliakov, O. V., Kovalevs'ka, L. A., Selyvanenko, V. T., Svirs'kyi, O. O., Popik, H. S., . . . Stepanov, V. V. (2001). Content of myocardial catecholamines in patients with natural and acquired heart disease. [Vmist katekholaminiv u miokardi khvorykh na pryrodzheni ta nabuti poroky sertsia.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 47(3), 47-53. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Fedoruk, O. S., & Pohorila, I. V. (2002). Influence of arginine on the renal functional condition of rats in sublimate nephropathy. [Vplyv arhininu na funktsional'nyi stan nyrok shchuriv pry sulemovii nephropatiï.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 48(6), 26-30. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., & Filipets', N. D. (2014). [The functional state of the kidneys after adenosine triphosphate-sensitive potassium channels activation in experimental acute hypoxia]. Fiziolohichnyĭ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 60(4), 22-29. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Moskalenko, O. M., Sirman, V. M., ZhiZhnievs'ka, O. O., & Storozhenko, S. A. (2012). [Kidney function in oncologic patients after cisplastin chemotherapy]. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 58(3), 72-76. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Nasibullin, B. A., & Kokhno, I. S. (2000). The pathogenetic aspects of an ulcerative lesion of the duodenal mucosa. [Deiaki aspekty patohenezu vyrazkovoho urazhennia slyzovoï obolonky dvanadtsiatypaloï kyshky.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(1), 70-74. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Peresun'ko, O. P., Orenchuk, V. S., & Vysochyna, K. V. (1999). Active radiation telethermometry in the complex diagnosis of ovarian tumors. [Aktyvna dystantsiina radiatsiina teplometriia v kompleksnii diahnostytsi pukhlyn iaiechnykiv.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (5), 119-124. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., & Trusova, M. V. (2006). Effect of cytostatic ifosfamide on the function of the kidneys in white rats. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 52(4), 19-23. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Vladymyrova, M. P., & Topor, O. A. (2006). Effect of amber acid on the kidney function in gentamycin-induced nephropathy in white rats. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 52(5), 41-46. Retrieved from www.scopus.com

Hrach, I. I., Hozhenko, A. I., Voǐtenko, A. M., & Dorens'kyǐ, V. S. (1992). The water-electrolyte balance in rats with acute overheating and forced rehydration. [Stan vodno-elektrolitnoho balansu u shchuriv pry hostromu perehrivanni ta forsovaniǐ rehidratatsiï.] Fiziologicheskii Zhurnal, 38(2), 91-96. Retrieved from www.scopus.com

Kalugin, V. A., Gozhenko, A. I., Vetoshnikov, V. S., Belov, M. E., & Grigorishin, P. M. (1989). A method of dynamic teplometry. [Sposob dinamicheskoǐ teplometrii.] Meditsinskaya Tekhnika, (4), 44-47. Retrieved from www.scopus.com

Kiriliuk, M. L., Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1990). Effect of destruction of the lateral septal nucleus on renal function. [Vliianie razrusheniia lateral'nogo iadra peregorodki mozga na funktsiiu pochek.] Fiziologicheskii Zhurnal, 36(3), 48-52. Retrieved from www.scopus.com

Krishtal', N. V., & Gozhenko, A. I. (1989). Role of the hypophyseo-adrenal system in regulating the acid-secreting function of the kidneys. [Rol' gipofizarno-nadpochechnikovoǐ sistemy v reguliatsii kislotovydelitel'noǐ funktsii pochek.] Fiziologicheskii Zhurnal, 35(1), 59-62. Retrieved from www.scopus.com

Krishtal', N. V., Gozhenko, A. I., & Gareeva, E. G. (1994). Mechanisms of renal adaptation to disorders of water-electrolyte balance in metabolic acidosis. [Mekhanizmy pochechnoǐ adaptatsii k narusheniiam vodno-élektrolitnogo obmena pri metabolicheskom atsidoze.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (3), 42-44. Retrieved from www.scopus.com

Kryshtal, M. V., Hareieva, E. H., & Hozhenko, A. I. (1993). Response and endocrine mechanisms in the kidney effected by sodium chloride. [Reaktsiia nyrok na hostre navantazhennia natriiem khlorydom ta ǐǐ endokrynni makhanizmy.] Fiziologicheskii Zhurnal, 39(5-6), 56-60. Retrieved from www.scopus.com

Kucher, V. I., Terenozhkina, N. P., & Gozhenko, A. I. (1983). Isolation of fractions containing natriuretic hormone from blood plasma and their testing in in vivo and in vitro experiments. [Vuydelenie iz plazmy krovi fraktsiǐ, soderzhashchikh natriǐureticheskiǐ gormon, i ikh testirovanie v opytakh in vivo i in vitro.] Problemy Endokrinologii, 29(3), 47-50. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1985). Effect of progesterone on ion-regulating kidney function. Problemy Endokrinologii, 31(2), 55-58. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille Yu., E., & Loppe, M. (1992). Effect of prostacyclin and its synthetic analogue MM-706 on renal function in sublimate nephropathy. Experimental and Clinical Pharmacology, 55(5), 36-39. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille Yu., E., & Loppe, M. (1992). Influence of prostacycline synthetic analogue on the renal function and the blood aggregate state regulation system in experimental acute renal insufficiency. Gematologiya i Transfuziologiya, 37(9-10), 23-25. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille, I. E., & Loppe, M. (1992). The effect of prostacyclin and its synthetic analog MM-706 on kidney function in corrosive sublimate-induced nephropathy. [Vliianie prostatsiklina i ego sinteticheskogo analoga MM-706 na funktsional'noe sostoianie pochek pri sulemovoǐ nefropatii.] Eksperimental"Naia i Klinicheskaia Farmakologiia, 55(5), 36-39. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., Kokhno, I. S., Gul'chenko, I. I., Grinchenko, P. A., & Osipova, E. R. (1996). The rate of healing of an ulcerous defect in the duodenal bulb in relation to the site (based on video endoscopic data). [Skorost' zazhivleniia iazvennogo defekta lukovitsy dvenadtsatiperstnoi kishki v zavisimosti ot lokalizatsii (po dannym videoéndoskopii).] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (10-12), 117-119. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Mishchenko, V. V. (1999). Dynamic radiation telethermometry in the diagnosis of acute appendicitis. [Distantsionnaia radiatsionnaia dinamicheskaia teplometriia v diagnostike ostrogo appenditsita.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (3), 103-106. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Vasil'ev, V. A. (1995). The efficacy of metabolic therapy in chronic gastritis with secretory deficiency in flight personnel. [Effektivnost' metabolicheskoi terapii pri khronicheskom gastrite s sekretornoi nedostatochnost'iu u lits letno-pod''emnogo sostava.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (9-12), 175-179. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Vasil'ev, V. A. (1997). The use of otsid in treating patients with chronic gastroduodenitis and duodenal peptic ulcer. [Primenenie otsida v lechenii bol'nykh khronicheskim gastroduodenitom i iazvennoi bolezn'iu dvenadtsatiperstnoi kishki.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (4), 118-121. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Tarabrin, O. A., Zaporozhchenko, B. S., Gozhenko, A. I., & Kiriliuk, A. A. (1998). The method of integral estimation of a functional status of the hemostatic system. [Sposob integral'noi otsenki funktsional'nogo sostoianiia sistemy gemostaza.] Klinichna Khirurhiia / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, Naukove Tovarystvo Khirurhiv Ukraïny, (7), 30-32. Retrieved from www.scopus.com

Milkov, B. O., Gozhenko, A. I., & Shamrei, G. P. (1987). Diagnosis of acute appendicitis with the use of remote heat flow meter based on anisotropic thermoelements. Klinicheskaya Khirurgiya, No. 4, 28-29. Retrieved from www.scopus.com

Mishcheriakova, N. G., Klenov, V. A., Sviridova, T. G., Khaǐrullina, A. B., & Gozhenko, A. I. (1995). Effects of vanadium on the physical-chemical properties of peripheral blood erythrocytes in rats. [Izuchenie vliianiia vanadiia na nekotorye fiziko-khimicheskikh svoǐstva éritrotsitov perefericheskoǐ krovi krys.] Voprosy Pitaniia, (1), 24-26. Retrieved from www.scopus.com

Mokienko, A. V., Petrenko, N. F., & Gozhenko, A. I. (2015). Hygienic estimation of biocide actions of ozone at water disinfecting. Water and Ecology, 1, 19-25. Retrieved from www.scopus.com

Nabukhotnyǐ, T. K., Pavliuk, V. P., Gozhenko, A. I., & Kukharchuk, A. L. (1987). Role of breast feeding in providing the newborn infant with thyroid hormones. [Rol' estestvennogo vskarmlivaniia v obespechenii organizma novorozhdennogo gormonami shchitovidnoǐ zhelezy.] Voprosy Pitaniia, (1), 29-31. Retrieved from www.scopus.com

Rakhmanin, I. A., Petrenko, N. F., Mokienko, A. V., & Gozhenko, A. I. (2007). Chlorine dioxide as an agent for optimization of drinking water preparation. Gigiena i Sanitariia, (6), 11-13. Retrieved from www.scopus.com

Rogovoǐ, I. E., & Gozhenko, A. I. (1989). Pathogenetic significance of lipid peroxidation in damage of the proximal segment of the nephron in acute masugi's nephritis. [Patogeneticheskoe znachenie perekisnogo okisleniia lipidov v povrezhdenii proksima'lnogo otdela nefrona pri ostrom nefrite Lindemana-Mazugi.] Fiziologicheskii Zhurnal, 35(5), 18-23. Retrieved from www.scopus.com

Sahach, V. F., Shymans'ka, T. V., Zul'fiharov, O. S., Ovchynnikova, O. H., & Hozhenko, A. I. (1999). The effect of a grape extract on the contractile activity of the myocardium and on the coronary flow of the isolated guinea pig heart. [Vplyv ekstraktu vynohradu na skorotlyvu aktyvnist' miokarda ta koronarnyi potik izol'ovanoho sertsia mors'koï svynky.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 45(5), 117-121. Retrieved from www.scopus.com

Shaplavskiǐ, N. V., Vladkovskiǐ, I. K., Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1988). A method of increasing the accuracy of pipetting. [Sposob povysheniia tochnosti pipetirovaniia.] Laboratornoe Delo, (11), 77-78. Retrieved from www.scopus.com

Shukhtin, V. V., Hozhenko, A. I., & Levyts'kyǐ, A. P. (2013). [Pathogenesis of skin injury in immunodeficient rats]. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 59(4), 63-66. Retrieved from www.scopus.com

Terenozhkina, N. P., Kucher, V. I., Gozhenko, A. I., & Ivanov Yu., I. (1987). The effect of natriuretic factor on the electrolyte transport and energy exchange in slices of the rat kidney cortex. Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 73(8), 1090-1093. Retrieved from www.scopus.com

Vasil'ev, V. A., Lobenko, A. A., & Gozhenko, A. I. (1996). On early diagnosis of metabolic disorders in gastric lining of pilots. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (3), [d]38-39. Retrieved from www.scopus.com

Ye Babelyuk, V., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Holubinka, S. M., Dobrovol’S’Kyi, Y. G., Zukow, W., . . . Popovych, I. L. (2017). Operator of kyokushin karate via kates increases synaptic efficacy in the rat hippocampus, decreases C3-θ-rhythm SPD and HRV vagal markers, increases virtual chakras energy in healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 383-393. 10.7752/jpes.2017.01057

Zaporozhan, V. M., Gozhenko, A. I., & Gerasymova, L. V. (2001). The kiev period of the scientific activities of V. V. pidvysots'kyi. [Kyïvs'kyi period naukovoï diial'nosti V. V. Pidvysots'kogo.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 47(1), 133-138. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., & Hozhenko, A. I. (2000). Clinical pathophysiology: Current status, problems and future development. [Klinichna patofiziolohiia: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(6), 123-126. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., Hozhenko, A. I., Svirs'kyi, O. O., & Zalins'kyi, O. O. (2000). The hormonal factors regulating water-electrolyte exchange in the pathogenesis of the hemodynamic disorders in pre-eclampsia. [Hormonal'ni faktory rehuliatsiï vodno-elektrolitnoho obminu v patohenezi porushen' hemodynamiky pry preeklampsï.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(2), 48-54. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., Nasibullin, B. A., Hozhenko, A. I., & Shapranov, R. A. (2002). Effects of hypogeomagnetic fields on the structural-functional activity of rat cerebral cortex. [Vplyv hipoheomahnitnoho polia na strukturno-funktisonal'ni koreliaty kory holovnoho mozku shchuriv.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 48(3), 16-21. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. N., Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Dolomatova, E. A., Topor, E. A., & Badyin, I. Y. (2004). Renal mechanisms of the osmotic homeostasis maintenance on a background of the salt test.Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 38(5), 58-59. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. N., Gozhenko, A. I., Korneenko, T. V., & Dubinina, V. G. (2004). Role of nitric oxide in tumor growth. [Biologicheskaia aktivnost' oksida azota v mekhanizmakh opukholevogo rosta.] Uspekhi Fiziologicheskikh Nauk, 35(1), 66-82. Retrieved from www.scopus.com

 

Napierała M References in Scopus

References


Dolomatov, S. I., Kubyshkin, A. V., Zukow, W. A., Kutia, S. A., Cieslicka, M., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2014). Prospects for the replenishment of a feed protein deficit in aquaculture. Russian Journal of Marine Biology, 40(4), 233-240. 10.1134/S106307401404004X

Dragomiretskaya, N., Izha, A., Kalinichenko, N., Szark-Eckardt, M., Klimczyk, M., Cieślicka, M., . . . Zukow, W. (2015). Use of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Open Medicine (Poland), 10(1), 209-215. 10.1515/med-2015-0032

Eksterowicz, J., & Napierała, M. (2008). Evaluation of the way of nutrition of the physical education students during summer sports camp. [Ocena sposobu zywienia studentek z kierunku wychowania fizycznego podczas letniego obozu sportowego.] Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 59(1), 75-82. Retrieved from www.scopus.com

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2016). How the kenyan runner's body structure affects sports results. Human Movement, 17(1), 8-14. 10.1515/humo-2016-0002

Napierała, M., & Nowicki, G. (2004). Recreational activities of bydgoszcz youth at the age of pubescence. [Wypoczynek młodziezy bydgoskiej w wieku pokwitania.] Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 55(3), 261-268. Retrieved from www.scopus.com

Novikov, N., Dolomatov, S., Zukow, W., Volyanskaya, A., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., . . . Skaliy, A. (2012). Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats. Central European Journal of Medicine, 7(4), 503-510. 10.2478/s11536-011-0168-0

Zukow, W., Kalisz, Z., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2011). Acupuncture for rheumatoid arthritis: A randomized, sham-controlled clinical trial. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 9(3), 168-172. 10.1007/s11726-011-0502-8


 

Zukow W References in Scopus

References

 

Babelyuk, V. Y., Gozhenko, A. I., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Kikhtan, V. V., Babelyuk, N. V., . . . Popovych, I. L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 624-637. 10.7752/jpes.2017.02094

Chukhraev, N., Vladimirov, A., Zukow, W., Chukhraiyeva, O., & Levkovskaya, V. (2017). Combined physiotherapy of anxiety and depression disorders in dorsopathy patients. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 414-417. 10.7752/jpes.2017.01061

Chukhraiev, N., Zukow, W., Chukhraieva, E., & Unichenko, A. (2017). Integrative approach to reduction of excess weight. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 563-567. 10.7752/jpes.2017.02085

Dolomatov, S., Sataieva, T., Pazovsky, G., & Zukow, W. (2017). Neuroendocrine effects of helminthiases (A review). Parazitologiya, 51(2), 97-103. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S., Zukow, W., & Brudnicki, R. (2013). Role of temperature in regulation of the life cycle of temperate fish. Russian Journal of Marine Biology, 39(2), 81-91. 10.1134/S1063074013020041

Dolomatov, S., Zukow, W., Dzierzanowski, M., Mieszkowski, J., Muszkieta, R., & Klimczyk, M. (2016). Role of nitrates in the adaptation of fish to hypoxic conditions. Water Resources, 43(1), 177-183. 10.1134/S0097807816120046

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Zhukov, V. A., Dolomatova, E. A., & Nasibullin, B. A. (2005). Characteristics of the kidney functional state after a single dose of thyroxine in white rats. Patologicheskaia Fiziologiia i Eksperimental'Naia Terapiia, (1), 16-19. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Hozhenko, A. I., Zhukov, V. A., & Dolomatova, O. O. (2003). Effect of ultraviolet irradiation of human blood on serum concentration of triiodothyronine and thyroxine. [Vplyv ul'trafioletovoho oprominennia krovi liudyny na kontsentratsiiu tryiodtyroninu ta tyroksynu v plazmi.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 49(4), 80-83. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Kubyshkin, A. V., Zukow, W. A., Kutia, S. A., Cieslicka, M., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2014). Prospects for the replenishment of a feed protein deficit in aquaculture. Russian Journal of Marine Biology, 40(4), 233-240. 10.1134/S106307401404004X

Dolomatov, S. I., Shekk, P. V., Zukow, W., & Kryukova, M. I. (2011). Features of nitrogen metabolism in fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21(4), 733-737. 10.1007/s11160-011-9212-z

Dolomatov, S. I., & Zhukov, V. A. (2008). Effect of exogenous thyroxin on renal ion-regulating and acid-secreting functions in white rats. Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 42(1), 62-63. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Zukow, W., Atmazhov, I. D., Muszkieta, R., & Skaliy, A. (2012). The use of hormones indicators in human saliva in diagnosing parodontitis in pregnant women. Indian Journal of Human Genetics, 18(3), 305-309. 10.4103/0971-6866.107982

Dolomatov, S. I., Zukow, W., Novikov, N. Y., Muszkieta, R., Bulatowicz, I., Dzierzanowski, M., . . . Strojek, K. (2012). The regulation of osmotic and ionic balance in fish reproduction and in the early stages of ontogeny. Russian Journal of Marine Biology, 38(5), 365-374. 10.1134/S1063074012050057

Dragomiretskaya, N., Izha, A., Kalinichenko, N., Szark-Eckardt, M., Klimczyk, M., Cieślicka, M., . . . Zukow, W. (2015). Use of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Open Medicine (Poland), 10(1), 209-215. 10.1515/med-2015-0032

Dzierzanowski, M., Dzierzanowski, M., Maćkowiak, P., Słomko, W., Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., . . . Zukow, W. (2013). The influence of active exercise in low positions on the functional condition of the lumbar-sacral segment in patients with discopathy. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 22(3), 421-430. Retrieved from www.scopus.com

Dzierzanowski, M., Dzierzanowski, M., Wrzecion, K., Słomko, W., Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., . . . Zukow, W. (2013). Discopathy of the lumbar-sacral segment and its influence on sexual dysfunction. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 22(1), 93-100. Retrieved from www.scopus.com

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2016). How the kenyan runner's body structure affects sports results. Human Movement, 17(1), 8-14. 10.1515/humo-2016-0002

Gorsha, O. V., Aplevich, V. M., & Zukow, W. (2017). Efficiency of kinesiotaping application in the complex rehabilitation of children with idiopathic scoliosis. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1154-1157. 10.7752/jpes.2017.03177

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., . . . Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 254-261. 10.7752/jpes.2017.01038

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M. R., Cieslicka, M., Zukow, W., . . . Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1190-1201. 10.7752/jpes.2016.04190

Kozina, Z., Sobko, I., Yermakova, T., Cieslicka, M., Zukow, W., Chia, M., . . . Korobeinik, V. (2016). Psycho-physiological characteristics of female basketball players with hearing problems as the basis for the technical tactic training methodic in world level teams. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1348-1359. 10.7752/jpes.2016.04213

Kul'chyns'kyi, A. B., Kyjenko, V. M., Zukow, W., & Popovych, I. L. (2017). Causal neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. correlations between parameters EEG, HRV and white blood cell count. Open Medicine (Poland), 12(1), 201-213. 10.1515/med-2017-0030

Novikov, N., Dolomatov, S., Zukow, W., Volyanskaya, A., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., . . . Skaliy, A. (2012). Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats. Central European Journal of Medicine, 7(4), 503-510. 10.2478/s11536-011-0168-0

Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Zukow, W., & Nosko, M. (2016). Peculiar features between the studied indicators of the dynamic and interconnections of mental workability of students. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1211-1216. 10.7752/jpes.2016.04193

Sataieva, T., & Zukow, W. (2014). The respective effects of ethyl alcohol and grape polyphenols upon the morphological index of rat kidneys. Central European Journal of Medicine, 9(6), 866-869. 10.2478/s11536-013-0326-7

Babelyuk, Ye.V., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Holubinka, S. M., Dobrovol’S’Kyi, Y. G., Zukow, W., . . . Popovych, I. L. (2017). Operator of kyokushin karate via kates increases synaptic efficacy in the rat hippocampus, decreases C3-θ-rhythm SPD and HRV vagal markers, increases virtual chakras energy in healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 383-393. 10.7752/jpes.2017.01057

Zadnipryany, I. V., Sataieva, T. P., Tretiakova, O. S., Kubyshkin, A. V., & Zukow, W. (2017). Grape polyphenols concentrate demonstrates cardioprotection in terms of hypoxic myocardial injury. Russian Open Medical Journal, 6(4)10.15275/rusomj.2017.0404

Zadnipryany, I. V., Tretiakova, O. S., Sataieva, T. P., & Zukow, W. (2017). Experimental review of cobalt induced cardiomyopathy. Russian Open Medical Journal, 6(1)10.15275/rusomj.2017.0103

Zubkova, O., Semenova, V., Samosiuk, I., Zukow, W., Vaslovich, V., & Samosiuk, N. (2014). Analysis of ultrastructural synaptic apparatus in parietal neurocortical and midbrain neurons in animals with experimental mild craniocerebral injury prior to and following magneto-laser therapy. Central European Journal of Medicine, 9(5), 714-721. 10.2478/s11536-013-0338-3

Zukow, W., Kalisz, Z., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2011). Acupuncture for rheumatoid arthritis: A randomized, sham-controlled clinical trial. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 9(3), 168-172. 10.1007/s11726-011-0502-8