Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot

Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Aleksandra Dadej, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Regina Lorencowicz, Bożena Muraczyńska

Abstract


Kropornicka Beata, Baczewska Bożena, Dadej Aleksandra, Krzyżanowska Ewa, Łuczyk Robert, Olszak Cecylia, Nowicka Elżbieta, Lorencowicz Regina, Muraczyńska Bożena. Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):311-324. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167141

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3999

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 17.11.2016.

 

 

 

Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej

Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot

 

Beata Kropornicka1, Bożena Baczewska1, Aleksandra Dadej1, Ewa Krzyżanowska1, Robert Łuczyk1, Cecylia Olszak1, Elżbieta Nowicka1, Regina Lorencowicz2, Bożena Muraczyńska3

 

1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie

3 Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Streszczenie

Wstęp. Edukacja chorych na cukrzycę wpływa na obniżenie ryzyka późnych powikłań cukrzycy. Celem pracy było określenie poziomu wiedzy pacjentów z cukrzycą typu 2 w zakresie profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej.

Materiał i metoda. Metodą wykorzystaną w pracy był sondaż diagnostyczny, techniką testowanie wiedzy pacjentów, a narzędziem autorski test wiadomości. Badania zostały przeprowadzone wśród 100 dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w SPSK4 w Lublinie w 2014 roku.

Wyniki badań. Pacjenci z cukrzycą posiadali dużą wiedzę w zakresie zalecanej diety, wysiłku fizycznego i zasad monitorowania cukrzycy. Deficyt dotyczył znajomości istoty i czynników ryzyka zespołu stopy cukrzycowej. Poziom wiedzy badanych był związany z ich wykształceniem, czasem trwania choroby i miejscem zamieszkania. Chorzy z wykształceniem wyższym i średnim posiadali wyższy poziom wiedzy niż pacjenci z wykształceniem zawodowym i podstawowym. Dłuższy czas trwania choroby wiązał się z wyższym poziomem wiedzy respondentów. Osoby mieszkające na wsi miały większy deficyt wiedzy niż badani zamieszkali w mieście. Płeć i wiek badanych nie wpływały na ich przygotowanie do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej.

Wnioski. Przygotowanie chorych do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej było niewystarczające. Badania wskazują na konieczność zintensyfikowania działań edukacyjnych środowiska medycznego wśród chorych z cukrzycą.

 

Słowa kluczowe: profilaktyka, stopa cukrzycowa, edukacja chorych

 

Abstract

Backgroud. Education of diabetic patients reduces the risk of long-term diabetic complications.  The purpose of study was to assess the knowledge of patients with type 2 diabetes on the prophylaxis of diabetic foot.

Material and methods. The problem was investigated by means of a survey to test patients’ knowledge (technique) using test of knowledge as a tool. The survey was carried out among 100 patients with type 2 diabetes in PSK4, Lublin, in 2014.

Results. The diabetic patients demonstrated wide knowledge on the recommended diet, physical effort and rules of monitoring diabetes. However certain deficit was found in the area of knowledge on risk factors for diabetic foot and the problem itself. The level of knowledge correlated with respondents’ education,  disease duration and the place of living. The patients with higher and secondary education presented higher level of knowledge compared with the patients with vocational and primary education. Longer period of disease duration correlated with better knowledge on the disease. The respondents living in the country showed higher deficit compared to the respondents from the city. The age or gender of the respondents did not affect their preparation to the prophylaxis of diabetic foot.

Conclusions. The results found the patients were not sufficiently prepared to the prophylaxis of diabetic foot. The results suggest the need to intensify educational activities of medical personnel addressed at diabetic patients.

 

Keywords: prevention, diabetic foot, patient education

 


Keywords


profilaktyka, stopa cukrzycowa, edukacja chorych, prevention, diabetic foot, patient education.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Araszkiewicz A., Piasecka D., Wierusz-Wysocka B., Ocena wiedzy pacjentów z typem 2 cukrzycy na temat przewlekłych powikłań choroby, „Nowiny Lekarskie” 2012, 81(2), 158-163.

Chojnowski P., Wasyluk J., Grabska-Liberek I., Cukrzyca – epidemiologia i patogeneza, „Postępy Nauk Medycznych” 2009, 22(6), 420-428.

Ducka B., Strojek K., Czynniki ryzyka zespołu stopy cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 2,, „Diabetologia Kliniczna” 2012, 1(4), 138-145.

Jarosz-Chobot P., Skała-Zamorowska E., Wcześnie ujawniająca się cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży: rozpoznanie, leczenie, prewencja, „Diabetologia Praktyczna” 2008, 9(1), 36-38.

Kalinowski P., Bojakowska U., Kowalska M., Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy,, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, 18(4), 302-307.

Koblik T., Zespół stopy cukrzycowej. Trudno gojące się i przewlekłe rany – istotny problem medycyny, „Diabetologia praktyczna” 2007, 8(1), 22-27.

Koziarska-Rościszewska M., Stopa cukrzycowa a orzecznictwo lekarskie, „Orzecznictwo Lekarskie” 2009, 6(2), 117-124.

Krasnodębski P., Zoń A. M., Mrozikiewicz-Rakowska B. i wsp., Ryzyko amputacji i umieralność osób z zaawansowanym zespołem stopy cukrzycowej – badanie obserwacyjne, „Medycyna Metaboliczna” 2013, 17(4), 29-33.

Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kułak E., Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny element terapii, „Diabetologia Praktyczna” 2006, 6(1), 7-14.

Majkowska L., Tejchman K., Ślozowski P., Ocena poziomu edukacji chorych na cukrzycę typu 2 w Szczecinie i okolicach, „Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna” 2003, 3(6), 501-508.

Mrozikiewicz-Rakowska B., Krasnodębski P., Jasik M., Rola diabetologa w profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej, „Medycyna Metaboliczna” 2013, 17(4), 68-74.

Nehring P., Mrozikiewicz-Rakowska B., Czynniki ryzyka zespołu stopy cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 1, „Diabetologia Kliniczna” 2013, 2(5), 160-164.

Niemierko B., ABC testów osiągnięć szkolnych, WSiP, Warszawa 1975.

Sutkowska E., Zapobieganie wystąpieniu stopy cukrzycowej wśród chorych na cukrzycę mieszkańców Wrocławia na podstawie analizy stopnia ich edukacji, „Diabetologia Kliniczna” 2012, 1(4), 146-151.

Wierusz-Wysocka B., Zozulińska-Ziółkowicz D., Edukacja w cukrzycy, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2013 (5), 22-23.

Żmijewska E., Kozak-Szkopek E., Wiedza o cukrzycy u chorych z zespołem stopy cukrzycowej, „Problemy Pielęgniarstwa” 2011, 19(4), 525-532.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Aleksandra Dadej, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Regina Lorencowicz, Bożena Muraczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)