Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis

Ewa Krzyżanowska, Agnieszka Matej, Robert Łuczyk, Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Jadwiga Daniluk

Abstract


Krzyżanowska Ewa, Matej Agnieszka, Łuczyk Robert, Kropornicka Beata, Baczewska Bożena, Olszak Cecylia, Nowicka Elżbieta, Daniluk Jadwiga. Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby = The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):225-244. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166302

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3990

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 11.11.2016.

 

 

 

Wpływ akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby

The impact of the acceptance of the disease on the health behaviors of patients with liver cirrhosis

 

Ewa Krzyżanowska1, Agnieszka Matej2, Robert Łuczyk1, Beata Kropornicka1, Bożena Baczewska1, Cecylia Olszak1, Elżbieta Nowicka1, Jadwiga Daniluk1

 

1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie    

 

 

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było określenie wpływu akceptacji choroby na zachowania zdrowotne pacjentów z marskością wątroby.

Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 100 chorych z rozpoznaną marskością wątroby. Badania zostały przeprowadzone od  kwietnia do czerwca 2016 r. w Oddziale Wewnętrznym Gastrologicznym w I Wojskowym Szpitalu Klinicznym oraz w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. W pracy wykorzystano Skalę Akceptacji Choroby (AIS) oraz Inwentarz Zachowań Zdrowotnych Zygfryda Juczyńskiego (IZZ).

Wyniki badań. Z badań wynika, że 69% ankietowanych prezentuje średni poziom akceptacji choroby natomiast  wysoki cechuje tylko 12% ankietowanych.19% badanych nie akceptuje choroby. Większy poziom akceptacji choroby występował  w grupie kobiet niż mężczyzn oraz  w grupie badanych mieszkających w mieście. Jednak różnice w ocenie nie były statystycznie istotne. Najwyższe  nasilenie zachowań zdrowotnych odnotowano w kategorii zachowań profilaktycznych, najniższe w kategorii prawidłowych nawyków żywieniowych. Różnice w ocenie również nie były statystycznie istotne.

Wnioski. Stwierdzono, że kobiety w większym stopniu niż mężczyźni akceptują swoją chorobę. Czas trwania choroby wpływa na jej akceptację, badani z najkrótszym stażem chorowania łatwiej akceptują chorobę niż badani chorujący dłużej niż 2-3 lata. Zachowania zdrowotne badanych nie są zależne od miejsca ich zamieszkania, jednak wyższy wskaźnik zachowań zdrowotnych obserwuje się u badanych mieszkających w mieście. W badanej grupie wykształcenie determinuje prawidłowe zachowania zdrowotne, im wyższe wykształcenie badanych tym większe nasilenie prawidłowych zachowań zdrowotnych. Czas trwania choroby nie ma wpływu na zachowania zdrowotne pacjentów marskością wątroby, jednak najwyższe nasilenie zachowań zdrowotnych prezentują badani chorujący  najkrócej  a najniższe chorujący dłużej niż dwa lata.

 

Słowa kluczowe: akceptacja choroby, zachowania zdrowotne, marskość wątroby

 

 

Summary
Aim of the study. The aim of the study was to determine the effect of the acceptance of the disease on the health behavior of patients with cirrhosis of the liver.

Material and methods. The study involved a group of 100 patients diagnosed with cirrhosis of the liver. The study was conducted from April to June 2016. in the Department of Internal Gastroenterology in the Military Clinical Hospital and the Department of Gastroenterology of the Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin. The study used Acceptance of Illness Scale (AIS) and the Behavioral Health Inventory Siegfried Juczyński (IZZ).

Findings. Research shows that 69% of respondents presented average level of acceptance of the disease is characterized by high while only 12% ankietowanych.19% of respondents did not accept the disease. A greater level of acceptance of the disease occurred in women than men and in the group of respondents living in the city. However, the differences in rating were not statistically significant. The highest intensity of health behaviors was recorded in the category of prevention, the lowest in the category of normal eating habits. Differences in ratings were also not statistically significant.

Conclusions. It was found that women more than men accept their illness. The duration of the disease affects its acceptance, the subjects with the shortest experience of illness easier to accept the disease than subjects who have developed more than 2-3 years. Health behaviors surveyed are not dependent on their place of residence, but a higher rate of health behaviors observed in subjects living in the city. In the group of education determines the proper health behavior, the higher the education the greater the severity of the respondents correct health behaviors. The duration of the disease does not affect the health behavior of patients cirrhosis of the liver, but the highest severity of health behaviors present subjects who have developed the shortest and lowest sick more than two years.

 

Keywords: acceptance of illness, health behaviors, cirrhosis of the liver


Keywords


akceptacja choroby, zachowania zdrowotne, marskość wątroby, acceptance of illness, health behaviors, cirrhosis of the liver.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Juczyński Z.: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia testów psychologicznych, Warszawa 2009

Jurczyński Z.: Psychologiczne wyznaczniki przystosowania się do choroby nowotworowej. Psychoonkologia 1997; lipiec–grudzień, nr 1.

Nakaya Y., Harada N., Kakui S.: Protein – energy malnutrtion in liver cirrhosis. Gastroenterology, 2002 :37: 578 – 579.

Kaczmarczyk M.: Poziom akceptacji choroby osób starszych zamieszkujących w różnych środowiskach. Stud. Med 2008; 12: 29–33

Kurowska K, Lach B.: Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na cukrzycę typu 2. Diabetol Prakt 2011; 12(3): 113–119.

Kurowska K, Białasik B.: Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Now. Lek. 2009; 78(2): 113–122.

Walsh K., Graeme A.: Alkoholic liver disease. Postgrad. Med. J. 2000:76 280-286
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166302

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ewa Krzyżanowska, Agnieszka Matej, Robert Łuczyk, Beata Kropornicka, Bożena Baczewska, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Jadwiga Daniluk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)