Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii = Coping strategies evaluated in oncological patients on chemotherapy treatment

Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Patrycja Mazurek, Bogusław Block, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Regina Lorencowicz, Bożena Muraczyńska

Abstract


Baczewska Bożena, Kropornicka Beata, Mazurek Patrycja, Block Bogusław, Krzyżanowska Ewa, Łuczyk Robert, Olszak Cecylia, Nowicka Elżbieta, Lorencowicz Regina, Muraczyńska Bożena. Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii = Coping strategies evaluated in oncological patients on chemotherapy treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):205-220. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166237

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3987

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 22.10.2016. Revised 30.10.2016. Accepted: 11.11.2016.

 

 

 

Strategie radzenia sobie z chorobą nowotworową w okresie chemioterapii

Coping strategies evaluated in oncological patients on chemotherapy treatment

 

Bożena Baczewska1, Beata Kropornicka1, Patrycja Mazurek1, Bogusław Block2, Ewa Krzyżanowska1, Robert Łuczyk1, Cecylia Olszak1, Elżbieta Nowicka1, Regina Lorencowicz3, Bożena Muraczyńska4

 

1 Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2 Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II. OTS Lublin

3 Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4 Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

Słowa kluczowe: strategie radzenia sobie z chorobą, choroba nowotworowa, chemioterapia

 

Key words: strategies for coping with the disease, cancer, chemotherapy

 

 

Streszczenie

Wstęp. Chemioterapia będąc długim procesem leczenia, niesie za sobą szereg skutków ubocznych. Wiele skutków ubocznych działania cytostatyków wpływa na psychikę człowieka. Pacjent w tym okresie stosuje różne strategie radzenia sobie z chorobą, które pozwalają mu przetrwać trudne chwile.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 123 pacjentów poddanych chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Zastosowano Skalę Przystosowania Psychicznego do choroby nowotworowej Mini-MAC oraz autorski kwestionariusz.

Wyniki badań. Respondenci w 55,5% wykazują cechy zaabsorbowania lękowego. Zdecydowana większość pacjentów ukazuje cechy ducha walki (83,61%). Większość badanych (75,02%) nie wykazuje objawów bezradności i beznadziejności. Badani w 79,55% stosują zachowania zakwalifikowane do strategii pozytywnego przewartościowania. Częściej styl konstruktywny stosowały kobiety niż mężczyźni. Największe nasilenie stylu destrukcyjnego zanotowano dla osób chorych na nowotwory: narządów rodnych (36,26),  pęcherza (36,26) oraz sutka/piersi (34,71). Jeśli chodzi o styl konstruktywny, zaistniał on w każdym rodzaju choroby nowotworowej.

Wnioski. 1. W badanej grupie pacjentów, poddanych chemioterapii dominują strategie ducha walki i pozytywnego przewartościowania, które są składowymi konstruktywnego stylu przystosowania się do choroby nowotworowej. 2. W okresie leczenia chemioterapeutykami u większości badanych występuje strach, będący następstwem możliwości nawrotu choroby nowotworowej. 3. Istnieje związek istotny statystycznie pomiędzy płcią i wiekiem ankietowanych, a funkcjonowaniem psychospołecznym. Kobiety miały wyższe nasilenie stosowania strategii bezradności- beznadziejności. Wraz z wiekiem nasila się zaabsorbowanie lękowe, poczucie bezradności- beznadziejności oraz maleje strategia ducha walki.

 

 

 

Abstract

Backgroud. Chemotherapy is a long therapeutic process and as such it is bound to cause numerous side effects of treatment. Many of those adverse effects have impact on human mental condition, and contribute to patient’s mental adjustment to their oncological problems.

Material and Methods. The study was carried out in the group of 123 patients on chemotherapy treatment in St. John of Dukla Lublin Regional Oncology Centre. The patients were surveyed by Mental Adjustment to Cancer Scale Mini-MAC, and a questionnaire developed by the author for the purpose of research.

Results. The results revealed 55.5% respondents showed features of anxious preoccupation, a considerable majority (83.61%) demonstrated fighting spirit, majority  of respondents (75.02%) did not show features of helplessness-hopelessness. The respondents (79.55%) presented behaviors qualified as positive redefinition strategies. The females were more constructive in that respect than males. The most destructive style was found in the group of patients with cancers affecting reproductive organs (36.26%), urinary bladder (36.26%), and breast cancer (34.71%). Constructive style of behaviors was observed in all types of cancer.

Conclusions. 1. Strategies of constructive adjustment to cancer such as fighting spirit and positive redefinition were most frequent in the group of patients on chemotherapy.  2. The majority of patients on chemotherapy showed fear of possible recurrence of cancer. 3. Patient’ sage and gender correlated statistically significantly with psycho-social functioning. Helplessness-hoplessness was more frequently observed in the females. Anxious preoccupation and a sense of helplessness-hopelessness increase with age, and fighting spirit decreases. 


Keywords


strategie radzenia sobie z chorobą, choroba nowotworowa, chemioterapia, strategies for coping with the disease, cancer, chemotherapy.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Bibliografia

Adamczyk N., Makara-Studzińska M., Sidor K., Pucek W., Wdowiak A.: Problemy psychiczne i społeczne występujące u osób z rozpoznaniem nowotworowym, po zabiegach chemioterapii. European Journal of Medical Technologies 2014; 3, 4; 67-75.

Jacobsen P. B., Sadler IJ., Booth-Jones M., Soety E., Weitzner M. A., Fields K. K.: Predictors of posttraumatic stress disorder symptomatology following bone marrow transplantation for cancer. J. Consult. Clin. Psychol. 2002: 70, 1: 235-240.

Katz R. C., Flasher L., Cacciapaglia H., Nelson S. (2001): The psychosocial impactof cancer and lupus.: A cross validation study that extends the generality of "benefit-finding" in patients with chronic disease. Journal of Behavioral Medicine, 24, 561-571.

Krawczyk A.: Zmęczenie i strategie zmagania się z chorobą nowotworową na różnych etapach leczenia. Sztuka Leczenia 2013, 1-2: 21-30.

Kulpa M., Owczarek K., Stypuła-Ciuba B.: Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznych. Medycyna Paliatywna 2013, 5, 3: 106-113.

Michałowska-Wieczorek I.: Rola wsparcia w zmaganiu się z chorobą nowotworową. Psychoonkologia 2006, 10, 2, 51-56.

Pasek R., Jackowska R.: Strategie radzenia sobie w chorobie kobiet po mastektomii. W: Dębska G., Jaśkiewicz J. (red.).: Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2010: 235-249.

Ziętalewicz U., Kulpa M., Stypuła-Ciupa B. J., Kosowicz M.: Funkcjonowanie psychologiczne u kobiet i mężczyzn z chorobą nowotworową. Medycyna Paliatywna 2014; 6, 3; 145-150.

Żukowska Ż. E.: Strategie radzenia sobie a znajdowanie korzyści w chorobie nowotworowej. Psychologia Jakości Życia 2011, 10, 1: 39-56.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Bożena Baczewska, Beata Kropornicka, Patrycja Mazurek, Bogusław Block, Ewa Krzyżanowska, Robert Łuczyk, Cecylia Olszak, Elżbieta Nowicka, Regina Lorencowicz, Bożena Muraczyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)