Оцінка токсичноγo впливу питної води з різних джерел водопостачання на показники імунної системи щурів Bістар = Assessment of toxic effects of drinking water from various sources on indicators rats Vistar immune system.

M. R. Vergolyas, I. M. Trakhtenberg, N. M. Dmytrukha

Abstract


Vergolyas M. R., Trakhtenberg I. M.,. Dmytrukha N. M. Оцінка токсичноγo впливу питної води з різних джерел водопостачання на показники імунної системи щурів Bістар = Assessment of toxic effects of drinking water from various sources on indicators rats Vistar immune system. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):855-866. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.161646

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3940

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 30.09.2016.

 

 

 

УДК 574.64:57.083.37

 

Оцінка токсичноΓO впливу питної води з рІзних джерел водопостачання на показники імунної системи ЩУРІВ ВІСТАР

 

М. Р. Верголяс1, І. М. Трахтенберг2, Н. М. Дмитруха2

 

1Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. А.В. Думанського, м Київ

2ДУ «Інститут медицини праці НАМН України, м. Київ.

 

Реферат

Досліджено реакцію імунної системи щурів на вплив питної води з водогону, бювету та фасовану воду. Відбір проб води для дослідження здійснювали у відповідності з методичними рекомендаціям ДСТУ ISO 5667-2:2003, також в усіх зразках води вимірювали вмісту макро- і мікроелементів за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (Optima 2100 DV фірми Perkin Elmer, США). Контрольну воду підготовили в лабораторних умовах згідно з рекомендаціями ДСТУ 4174: 2003, яка не перевищувала нормативні показники - гранично допустиму концентрацію (ГДК) згідно з ДсанПін 2.2.4-171-10. Під час досліджень визначали відносну масу імунних органів – тимуса і селезінки контрольних та дослідних щурів. У всіх групах тварин визначали фагоцитарну активність нейтрофілів периферичної крові до полістиролового латексу, яка включала: фагоцитарний індекс – кількість фагоцитуючих нейтрофілів, та фагоцитарне число – середнє число часточок латексу, поглинутих одним нейтрофілом. У сироватці крові щурів визначали рівень циркулюючих імунних комплексів в реакції преципітації з поліетиленгліколем М=6000 (високомолекулярних – з 3,5% та низькомолекулярних – з 7,0 %). Всі дослідження на щурах проводились відповідно до конвенції Ради Європи щодо захисту хребетних тварин, яких використовують у наукових цілях.

Аналіз отриманих даних показав, що після двох місяців вживання питної води з різних джерел водопостачання відносна маса селезінки достовірно знизилась в групі тварин, що пили воду з водогону (на 24,0%) і в 4-й групі, яким давали фасовану воду (на 26,0%). Це може вказувати на дистрофічні зміни в селезінці, які формуються за несприятливого впливу цих типів води. вживання води з водогону і бювету викликало несприятливий вплив на клітинні механізми неспецифічної природної резистентності, а саме, пригнічувало фагоцитарну активність нейтрофілів крові та резервні можливості фагоцитів, що в свою чергу може відобразитись на зниженні резистентності організму до інфекцій.

В Україні та багатьох країн світу реалізації фасованої води збільшуються з кожним роком. Погіршення їх якості пов'язані зі змінами хімічного складу, мікробіологічними забрудненням, тривалістю і умовами зберігання, а також особливостями технологій водопідготовки. Для контролю якості питної води використовують фізико-хімічні методи визначення органолептичних, токсикологічних, фізіологічних показників та мікробіологічний аналіз. При цьому основними критеріями є значення концентрацій домішок, які визначені стандартами, та повноцінність складу води за макро- та мікроелементами. Вплив води на споживача може варіювати залежно, як від комбінації самих домішок, так і від їх концентрацій, навіть за умов відповідності встановленим нормам. Фізико-хімічні методи аналізу складу води не дають можливості вичерпно оцінювати якість води і прогнозувати комплексний вплив присутніх речовин у воді на біологічні об’єкти. На сучасному етапі все популярнішими стають методи біотестування, завдяки якій по реакції живої системи можна констатувати безпосереднє токсичний вплив питної води на організм.

            Ключові слова: біотестування, токсичність, якість води, гематологічні показники

 

ASSESSMENT OF TOXIC EFFECTS OF DRINKING WATER FROM VARIOUS SOURCES ON INDICATORS RATS VISTAR IMMUNE SYSTEM

 

M. R. Vergolyas1, I. M. Trakhtenberg2, N. M. Dmytrukha2

 

1Institute of colloid chemistry and water chemistry named A. V. Dumansky NAS Ukraine,

2State Institution Institute of Occupational Medicine of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv.

 

            Abstract

            Researched the reaction of the immune system of rats on the impact of drinking water from water supply, pump room and packaged water. Sampling of water for research carried out in compliance with methodological recommendations of DSTU 5667-2: 2003, as in all samples measured water content of macro- and micronutrients by the method of atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma (Optima 2100 DV firm Perkin Elmer, USA). Control water have prepared in the laboratory as recommended by DSTU 4174: 2003, which was less than standard rates - the maximum permissible concentration (MPC) under STATE STANDARDS 2.2.4-171-10. During the research determined the relative weight of immune organs - the thymus and spleen of control and experimental rats. All groups of animals determined the phagocytic activity of peripheral blood neutrophils to polystyrene latex, which included: phagocytic index - the number of neutrophil phagocytic and phagocytic number - the average number of latex particles absorbed by one neutrophils. In rat serum determined level of circulating immune complexes in the reaction of polyethylene glycol precipitation N = 6000 (of high - from 3.5% and low - from 7.0%). All researches on rats conducted in accordance with the Council of Europe Convention for the protection of vertebrate animals used for scientific purposes.

            Analysis of the data has shown that after two months of use drinking water from various water sources relative spleen weight was significantly reduced in the group of animals that drank water from the water supply (24.0%) and the 4th group who were given packaged water (at 26.0%). This may indicate degenerative changes in the spleen, which are formed by the adverse effects of these types of water, drinking water from the water supply and pump room caused adverse effects on the cellular mechanisms of nonspecific natural resistance, namely depressed phagocytic activity of neutrophils and spare capacity of phagocytes, which in turn all could appear decrease in resistance to infection.

            In Ukraine and many countries realization of packaged water increases every year. The deterioration of the quality associated with changes in the chemical composition, microbiological contamination, duration and conditions of storage and features water treatment technologies. For control quality of drinking water using physical and chemical methods for determining the organoleptic, toxicological, physiological parameters and microbiological analysis. However, the main criteria are the concentrations of impurities that defined by standards, and usefulness of water for macro- and micronutrients. The impact of water on the consumer can vary depending on how the combination of most contaminants, and their concentrations, even in compliance with the standards. Physico-chemical methods of analysis of water make it impossible to comprehensively assess water quality and predicting complex effect substances present in the water on biological objects. Nowadays the more and more popular methods are becoming biological testing, through which the reaction of the living system may state a direct toxic effect of drinking water on the body.

                Key words: bioassay, toxicity, water quality, hematological parameters.

Keywords


біотестування, токсичність, якість води, гематологічні показники, bioassay, toxicity, water quality, hematological parameters.

Full Text:

PDF

References


References

Trakhtenberg I.M., Prodanchuk N.G. Populjarnaja toksikologija/Pod obshh.red. I.M. Trahtenberga, N.G. Prodanchuka. – K.: VD «Avіcena», 2016. – 448 s.

Goncharuk V.V. Kompleksna ocіnka jakostі fasovanih vod / V. Goncharuk, V. Arhipchuk, G. Terlec'ka, G. Korchak // Vіsnik NAN Ukraїni. — 2005. — N 3. — S. 47-58.

Prokopov, V.O. Gіgієnіchna ocіnka centralіzovanogo gospodars'ko-pitnogo vodopostachannja Ukraїni / V.O. Prokopov, O.M. Kuz'mіnec', V.A. Sobol' // Dovkіllja ta zdorov'ja. - 2008. - № 10-12. - S. 14-18.

M. Vergolyas. Сytogenetic evaluation of the drinking water toxicity // «EUREKA: Life Sciences», 2016. – №1. – 47-54р.

Trakhtenberg I.M. Metody izuchenija hronicheskogo dejstvija himicheskih i biologicheskih zagrjaznitelej / Trahtenberg I.M. Timofievskaja L.A., Kvjatkovskaja I.Ja.// Riga, Zinatis, 1987. 172 s.

Prokopov V.O. Hlorovana pitna voda ta riziki dlja zdorov'ja naselennja / V.O. Prokopov, O.V. Zorіna, S.V. Gulenko [ta іn.] // Gіgієna naselenih mіsc'. – 2012. – Vip.60. – S. 76-86.

Klіnіchna іmunologіja ta alergologіja: Pіdruchnik/[Drannіk G. M., Priluc'kij O. S, Bazhora Ju. І. ta іn.]; za red. prof. G. M. Drannіka. –K.: Zdorov’ja, 2006. – 888 s.

DSTU ISO 5667-2:2003. Jakіst' vodi. Vіdbirannja prob. Chastina 2. Nastanovishhodo metodіv Vіdbirannja prob (ISO 5667-2:1991, IDT). – Kiїv, Derzhspozhivstandart Ukraїni, 2004.

Viznachennja 33 elementіv metodom atomno-emіsіjnoї spektrometrії z іnduktivno-zv’jazanoju plazmoju u vodі. DSTU ISO 11885:1996.-K.Derzhspozhivstandart Ukraїni, 2007-14s.

DSTU 4174:2003. Jakіst' vodi. Viznachennja hronіchnoї toksichn6ostі hіmіchnih rechovin ta vodi na Daphnia magna Straus i Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea). – Kiїv, Derzhstandart Ukraїni, 2004.

Immunologija: Praktikum / E.U. Paster, v.V. Ovod, V.K. Pozur, N.E. Vihot'. – K.: Vіshha shk. Izd-vo pri Kiev. Un-te, 1989. – 304 s.

Metodi klіnіchnih ta eksperimental'nih doslіdzhen' v medicinі / [Berkalo L.V., Bobovich O.V., Bobrova N.O. taі іn.]; za red. Kajdasheva І.P. – Poltava: Polіmet, 2003. – 320 s.

Zagal'nі etichnі principi eksperimentіv na tvarinah. Pershij nacіonal'nij kongres z bіoetiki, Kiїv, 2001 r. // Endokrinologіja. – 2003. – № 8 (1). – S. 142–145.

Antomonov M.Ju. Matematicheskaja obrabotka i analiz mediko-biologicheskih dannyh /M.Ju. Antamonov. - K. : FMD, 2006.- 558 s.

Vershigora A.Ju., Paster Є.U., Kolibo D.V. ta іn. Іmunologіja: Pіdruchnik. K.: Vishha shkola, 2005. – 599 s.

DERZhAVNІ SANІTARNІ NORMI TA PRAVILA "Gіgієnіchnі vimogi do vodi pitnoї, priznachenoї dlja spozhivannja ljudinoju" (DSanPіN 2.2.4-171-10).

Nasonov E.L., Sura V.V. Vzaimosvjaz' autoimmunnoj i immunokompleksnoj patologii: sovremennoe sostojanie problemy // Terapevticheskij arhiv. – 1984. – T. LVI, № 10. – S. 4–9.

Sistema immuniteta pri zabolevanijah vnutrennih organov [ Ganzha I.M., Mjagkaja I.P., Saharchuk V.M. i dr.]; pod red. I.M. Ganzhi. – K.: zdorov’ja, 1985. – 280 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.161646

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

 

 

References of Editors in SCOPUS

 

Gozhenko AI (Hozhenko AI) References in Scopus

References

 

Alekseenko, A. V., Fedoryak, S. S., & Gozhenko, A. I. (1987). Substantiation of the use of pancreatic galvanization in the treatment of acute pancreatitis. Klinicheskaya Khirurgiya, (11), 34-36. Retrieved from www.scopus.com

Avramenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Korolenko, R. N. (2003). Operative intervention as a factor provoking the ulcer formation process in patients suffering from chronic gastritis type B. [Operativnye vmeshatel'stva kak faktor, provotsiruiushchii protsess iazvoobrazovaniia u bol'nykh khronicheskim gastrritom tipa B.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (8), 100-101. Retrieved from www.scopus.com

Babelyuk, V. Y., Gozhenko, A. I., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Kikhtan, V. V., Babelyuk, N. V., . . . Popovych, I. L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 624-637. 10.7752/jpes.2017.02094

Biletskiǐ, S. V., Synchuk, A. N., & Gozhenko, A. I. (1989). The interrelation of central hemodynamic and kidney function indices in patients with ischemic heart disease. [Vzaimosviaz' pokazateleǐ tsentral'noǐ gemodinamiki i nekotorykh funktsiǐ pochek u bol'nykh ishemicheskoǐ bolezn'iu serdtsa.] Vracebnoe Delo Kiev, (9), 19-21. Retrieved from www.scopus.com

Borys, R. M., Gozhenko, A. I., & Goltsev, A. M. (2014). Effect of treatment with cryopreserved fetal neuronal cells on prooxidant-antioxidant balance in rats with experimental cranio-skeletal injury. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 24(1), 67-74. Retrieved from www.scopus.com

Boychuk, T. M., Olenovych, O. A., & Gozhenko, A. I. (2016). Peculiarities of ionoregulatory renal function disorder in case of diabetes mellitus. Pharmacologyonline, 3, 1-5. Retrieved from www.scopus.com

Boychuk, T. M., Olenovych, O. A., & Gozhenko, A. I. (2017). Role of dyslipidemia in the development and progression of diabetic nephropathy. Pharmacologyonline, 2, 169-174. Retrieved from www.scopus.com

Dikusarov, V. V., & Gozhenko, A. I. (1984). The state of the osmoregulatory function of the kidneys in late toxemia of pregnancy. Voprosy Okhrany Materinstva i Detstva, 29(10), 52-56. Retrieved from www.scopus.com

Dikusarov, V. V., Gozhenko, A. I., & Klimets, I. I. (1985). Effect of the complex pathogenetic treatment on the state of the osmoregulating activity of the kidneys in pregnant women with late toxemia. [Vliianie kompleksnogo patogeneticheskogo lecheniia na sostoianie osmoreguliruiushcheǐ deiatel'nosti pochek u beremennykh pri pozdnem toksikoze.] Vrachebnoe Delo, (12), 63-65. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Larina, I. M., Buravkova, L. B., & Dolomatova, E. A. (2005). Effect of sodium-rich diet and captopril on the functional state of kidney in rats with experimental hyperthyreosis.Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 68(5), 26-28. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Moskalenko, T. Y., Reutov, V. P., & Dolomatova, E. A. (2005). Effect of ascorbic acid on the renal transport of endogenous nitrates and nitrites in humans. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 68(1), 50-52. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Zhukov, V. A., Dolomatova, E. A., & Nasibullin, B. A. (2005). Characteristics of the kidney functional state after a single dose of thyroxine in white rats. Patologicheskaia Fiziologiia i Eksperimental'Naia Terapiia, (1), 16-19. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Hozhenko, A. I., Zhukov, V. A., & Dolomatova, O. O. (2003). Effect of ultraviolet irradiation of human blood on serum concentration of triiodothyronine and thyroxine. [Vplyv ul'trafioletovoho oprominennia krovi liudyny na kontsentratsiiu tryiodtyroninu ta tyroksynu v plazmi.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 49(4), 80-83. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Klykov, O. V., Gozhenko, A. I., Kalistratova, V. S., & Arkhipov, N. P. (2002). The functional response of kidneys under influence of131I in albino rats. Radiatsionnaya Biologiya.Radioekologiya, 42(3), 337-340. Retrieved from www.scopus.com

Fedoruk, A. S., Gozhenko, A. I., & Rogovyi, I. E. (1998). The protective action of alpha-tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia. [Zashchitnoe vozdeistvie al'fa-tokoferola na funktsiiu pochek i perekisnoe okislenie lipidov pri ostroi gemicheskoi gipoksii.] Patologicheskaia Fiziologiia i Èksperimental'Naia Terapiia, (4), 35-38. Retrieved from www.scopus.com

Filipets, N. D., & Gozhenko, A. I. (2014). Comparative assessment of nephroprotective properties of potassium and calcium channel modulators in experimental renal injury. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 77(1), 10-12. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Dikusarov, V. V. (1986). Characteristics of the osmoregulatory function of the kidneys during physiological pregnancy. [Osobennosti osmoreguliruiushcheǐ funktsii pochek pri fiziologicheskom techenii beremennosti.] Fiziologiia Cheloveka, 12(6), 1011-1015. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Dikusarov, V. V. (1985). Method for assessing the acid-excretory capacity of the kidneys in pregnant women. [Sposob otsenki kislotovydelitel'noǐ sposobnosti pochek u beremennykh.] Laboratornoe Delo, (12), 716-718. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Moskalenko, T. Y., Yakimenko, L. V., Ambrosichuk, E. V., & Dolomatova, E. A. (2004). Determination of nonmetabolized antipyrine in human urine. Eksperimental'Naya i Klinicheskaya Farmakologiya, 67(3), 59-60. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dorenskii, V. S., Slavina, N. G., Bogdanova, L. A., Fedoruk, A. S., & Pogoretskii, I. N. (1997). The effect of sodium nitrite on the functions of the gastrointestinal tract. [Vliianie nitrita natriia na nekotorye funktsii zheludochno-kishechnogo trakta.] Gigiena i Sanitariia, (2), 39-41. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Dorenskij, V. S., Rudina, E. I., Rasputnyak, S. G., Kotyuzhinskaya, S. G., Kotyuzhinskij, A. L., & Slavina, N. G. (1996). Causes and mechanisms of nitrates intoxication (review of literature). Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (4), 15-21. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Fedoruk, A. S. (2001). Classification of renal failure. [Klassifikatsiia pochechnoi nedostatochnosti.] Urologiia (Moscow, Russia : 1999), (5), 35-38. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Fedoruk, A. S., Kotiuzhinskaia, S. G., Gozhenko, E. A., & Kuz'menko, I. A. (2003). Altered renal function in acute sodium nitrite intoxication experiment. [Izmenenie funktsii pochek pri ostroi intoksikatsii nitritom natriia v éksperimente.] Patologicheskaia Fiziologiia i Èksperimental'Naia Terapiia, (1), 28-30. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Goydyk, V. S., Shukhtin, V. V., Goydyk, N. S., & Servetskij, S. K. (2015). THE DYNAMICS OF THE INCIDENCE OF OPPORTUNISTIC INFECTIONS AND SOMATIC DISEASES HIV-INFECTED PATIENTS WHO RECEIVED INPATIENT TREATMENT IN 2006-2011. Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (1-2), 9-17. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Gubsky, Y. I., Filipets, N. D., Filipets, O. O., & Gozhenko, O. A. (2017). The experimental investigation of fibrinolytic system under the influence of flocalin in conditions of acute hypoxic kidney injury.Ukrainian Biochemical Journal, 89(4), 49-55. 10.15407/ubj89.04.049

Gozhenko, A. I., Kalugin, V. A., & Grigorishin, P. M. (1988). Thermal radiation of the lumbar region and its possible connection with kidney function. [Teplovaia radiatsiia poiasnichnoǐ oblasti i ee vozmozhnaia sviaz' s funktsiǐ pochek.] Fiziologiia Cheloveka, 14(6), 1020-1023. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Karchauskas, V. Y., Dolomatov, S. I., Dolomatova, E. A., & Pykhteev, D. M. (2004). Renal function in rats facing water and salt load under exposure to cadmium dichloride. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (8), 45-48. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kotyuzhinskaya, S. G., & Kovalevskaya, L. A. (2014). PREDICTORS OF ATHEROSCLEROSIS: NEW DEVELOPMENTS. Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (12), 18-25. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Krishtal', N. V., & Kukharchuk, A. L. (1988). Experience in solving clinico-pathophysiological tasks in practical lessons on pathological physiology. [Opyt resheniia kliniko-patofiziologicheskikh zadach na prakticheskikh zaniatiiakh po patologicheskoǐ fiziologii.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (1), 70-72. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kukharchuk, A. L., & Grach, I. I. (1985). Functions and energy metabolism of the kidneys in the rat in response to changes in the volume of circulating blood. [Funktsiia i énergeticheskiǐ obmen pochek u krys pri izmenenii ob"ema tsirkuliruiushcheǐ krovi.] Fiziologicheskii Zhurnal, 31(6), 667-673. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kukharchuk, A. L., Magalyas, V. N., Rasputnyak, S. G., & Chalaya, E. N. (1996). Renal function during thallium intoxication. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (11), [d]33-36. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Kuznetsova, H. S., Olenovych, O. A., Kuznetsov, S. H., Kuznetsova, K. S., & Byts, T. N. (2017). The number of circulating endotheliocytes in the blood plasma of the patients with diabetes mellitus increases. Pharmacologyonline, 3, 23-26. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Lebedeva, T. L. (2010). Physiological principles of optimal water use. Journal of Water Chemistry and Technology, 32(5), 290-296. 10.3103/S1063455X10050036

Gozhenko, A. I., Nasibullin, B. A., & Kokhno, I. S. (2000). Activity of gastric mucosal NO synthase in duodenal ulcer. [Aktivnost' NO-sintazy slizistoi obolochki zheludka pri iazvennoi bolezni dvenadtsatiperstnoi kishki.] Vestnik Rossiiskoi Akademii Meditsinskikh Nauk / Rossiiskaia Akademiia Meditsinskikh Nauk, (7), 8-11. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., & Pakhmurnyǐ, B. A. (1984). The osmoregulatory function of the kidneys in chronic nephritis. [Osmoreguliruiushchaia funktsiia pochek pri khronicheskom nefrite.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (4), 57-60. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Pogorelaia, I. V., Dolomatov, S. I., Topor, E. A., Dolomatova, E. A., & Pykhteev, D. M. (2005). Renal clearance of nitrates after single injection of sodium nitrate to white rats. Meditsina Truda i Promyshlennaia Ekologiia, (2), 42-45. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Slavina, N. G., Kotyuzhinskaya, S. G., Kotyuzhinskij, A. L., Fedoruk, A. S., & Gozhenko, E. A. (2001). Method to determine nitrite and nitrate ecological load on humans. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (3), 38-39. Retrieved from www.scopus.com

Gozhenko, A. I., Zhuk, O. P., Tanasiuk, V. S., & Sheliag, A. R. (1985). Controllable amplifier for registering tissue blood flow by the hydrogen clearance method. [Upravliaemyǐ usilitel' dlia registratsii tkanevogo krovotoka metodom klirensa vodoroda.] Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 71(5), 673-675. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Bieliakov, O. V., Kovalevs'ka, L. A., Selyvanenko, V. T., Svirs'kyi, O. O., Popik, H. S., . . . Stepanov, V. V. (2001). Content of myocardial catecholamines in patients with natural and acquired heart disease. [Vmist katekholaminiv u miokardi khvorykh na pryrodzheni ta nabuti poroky sertsia.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 47(3), 47-53. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Fedoruk, O. S., & Pohorila, I. V. (2002). Influence of arginine on the renal functional condition of rats in sublimate nephropathy. [Vplyv arhininu na funktsional'nyi stan nyrok shchuriv pry sulemovii nephropatiï.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 48(6), 26-30. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., & Filipets', N. D. (2014). [The functional state of the kidneys after adenosine triphosphate-sensitive potassium channels activation in experimental acute hypoxia]. Fiziolohichnyĭ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 60(4), 22-29. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Moskalenko, O. M., Sirman, V. M., ZhiZhnievs'ka, O. O., & Storozhenko, S. A. (2012). [Kidney function in oncologic patients after cisplastin chemotherapy]. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 58(3), 72-76. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Nasibullin, B. A., & Kokhno, I. S. (2000). The pathogenetic aspects of an ulcerative lesion of the duodenal mucosa. [Deiaki aspekty patohenezu vyrazkovoho urazhennia slyzovoï obolonky dvanadtsiatypaloï kyshky.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(1), 70-74. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Peresun'ko, O. P., Orenchuk, V. S., & Vysochyna, K. V. (1999). Active radiation telethermometry in the complex diagnosis of ovarian tumors. [Aktyvna dystantsiina radiatsiina teplometriia v kompleksnii diahnostytsi pukhlyn iaiechnykiv.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (5), 119-124. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., & Trusova, M. V. (2006). Effect of cytostatic ifosfamide on the function of the kidneys in white rats. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 52(4), 19-23. Retrieved from www.scopus.com

Hozhenko, A. I., Vladymyrova, M. P., & Topor, O. A. (2006). Effect of amber acid on the kidney function in gentamycin-induced nephropathy in white rats. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 52(5), 41-46. Retrieved from www.scopus.com

Hrach, I. I., Hozhenko, A. I., Voǐtenko, A. M., & Dorens'kyǐ, V. S. (1992). The water-electrolyte balance in rats with acute overheating and forced rehydration. [Stan vodno-elektrolitnoho balansu u shchuriv pry hostromu perehrivanni ta forsovaniǐ rehidratatsiï.] Fiziologicheskii Zhurnal, 38(2), 91-96. Retrieved from www.scopus.com

Kalugin, V. A., Gozhenko, A. I., Vetoshnikov, V. S., Belov, M. E., & Grigorishin, P. M. (1989). A method of dynamic teplometry. [Sposob dinamicheskoǐ teplometrii.] Meditsinskaya Tekhnika, (4), 44-47. Retrieved from www.scopus.com

Kiriliuk, M. L., Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1990). Effect of destruction of the lateral septal nucleus on renal function. [Vliianie razrusheniia lateral'nogo iadra peregorodki mozga na funktsiiu pochek.] Fiziologicheskii Zhurnal, 36(3), 48-52. Retrieved from www.scopus.com

Krishtal', N. V., & Gozhenko, A. I. (1989). Role of the hypophyseo-adrenal system in regulating the acid-secreting function of the kidneys. [Rol' gipofizarno-nadpochechnikovoǐ sistemy v reguliatsii kislotovydelitel'noǐ funktsii pochek.] Fiziologicheskii Zhurnal, 35(1), 59-62. Retrieved from www.scopus.com

Krishtal', N. V., Gozhenko, A. I., & Gareeva, E. G. (1994). Mechanisms of renal adaptation to disorders of water-electrolyte balance in metabolic acidosis. [Mekhanizmy pochechnoǐ adaptatsii k narusheniiam vodno-élektrolitnogo obmena pri metabolicheskom atsidoze.] Patologicheskaya Fiziologiya i Eksperimentalnaya Terapiya, (3), 42-44. Retrieved from www.scopus.com

Kryshtal, M. V., Hareieva, E. H., & Hozhenko, A. I. (1993). Response and endocrine mechanisms in the kidney effected by sodium chloride. [Reaktsiia nyrok na hostre navantazhennia natriiem khlorydom ta ǐǐ endokrynni makhanizmy.] Fiziologicheskii Zhurnal, 39(5-6), 56-60. Retrieved from www.scopus.com

Kucher, V. I., Terenozhkina, N. P., & Gozhenko, A. I. (1983). Isolation of fractions containing natriuretic hormone from blood plasma and their testing in in vivo and in vitro experiments. [Vuydelenie iz plazmy krovi fraktsiǐ, soderzhashchikh natriǐureticheskiǐ gormon, i ikh testirovanie v opytakh in vivo i in vitro.] Problemy Endokrinologii, 29(3), 47-50. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1985). Effect of progesterone on ion-regulating kidney function. Problemy Endokrinologii, 31(2), 55-58. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille Yu., E., & Loppe, M. (1992). Effect of prostacyclin and its synthetic analogue MM-706 on renal function in sublimate nephropathy. Experimental and Clinical Pharmacology, 55(5), 36-39. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille Yu., E., & Loppe, M. (1992). Influence of prostacycline synthetic analogue on the renal function and the blood aggregate state regulation system in experimental acute renal insufficiency. Gematologiya i Transfuziologiya, 37(9-10), 23-25. Retrieved from www.scopus.com

Kukharchuk, A. L., Gozhenko, A. I., Lille, I. E., & Loppe, M. (1992). The effect of prostacyclin and its synthetic analog MM-706 on kidney function in corrosive sublimate-induced nephropathy. [Vliianie prostatsiklina i ego sinteticheskogo analoga MM-706 na funktsional'noe sostoianie pochek pri sulemovoǐ nefropatii.] Eksperimental"Naia i Klinicheskaia Farmakologiia, 55(5), 36-39. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., Kokhno, I. S., Gul'chenko, I. I., Grinchenko, P. A., & Osipova, E. R. (1996). The rate of healing of an ulcerous defect in the duodenal bulb in relation to the site (based on video endoscopic data). [Skorost' zazhivleniia iazvennogo defekta lukovitsy dvenadtsatiperstnoi kishki v zavisimosti ot lokalizatsii (po dannym videoéndoskopii).] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (10-12), 117-119. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Mishchenko, V. V. (1999). Dynamic radiation telethermometry in the diagnosis of acute appendicitis. [Distantsionnaia radiatsionnaia dinamicheskaia teplometriia v diagnostike ostrogo appenditsita.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (3), 103-106. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Vasil'ev, V. A. (1995). The efficacy of metabolic therapy in chronic gastritis with secretory deficiency in flight personnel. [Effektivnost' metabolicheskoi terapii pri khronicheskom gastrite s sekretornoi nedostatochnost'iu u lits letno-pod''emnogo sostava.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (9-12), 175-179. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Gozhenko, A. I., & Vasil'ev, V. A. (1997). The use of otsid in treating patients with chronic gastroduodenitis and duodenal peptic ulcer. [Primenenie otsida v lechenii bol'nykh khronicheskim gastroduodenitom i iazvennoi bolezn'iu dvenadtsatiperstnoi kishki.] Likars'Ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, (4), 118-121. Retrieved from www.scopus.com

Lobenko, A. A., Tarabrin, O. A., Zaporozhchenko, B. S., Gozhenko, A. I., & Kiriliuk, A. A. (1998). The method of integral estimation of a functional status of the hemostatic system. [Sposob integral'noi otsenki funktsional'nogo sostoianiia sistemy gemostaza.] Klinichna Khirurhiia / Ministerstvo Okhorony Zdorov'Ia Ukraïny, Naukove Tovarystvo Khirurhiv Ukraïny, (7), 30-32. Retrieved from www.scopus.com

Milkov, B. O., Gozhenko, A. I., & Shamrei, G. P. (1987). Diagnosis of acute appendicitis with the use of remote heat flow meter based on anisotropic thermoelements. Klinicheskaya Khirurgiya, No. 4, 28-29. Retrieved from www.scopus.com

Mishcheriakova, N. G., Klenov, V. A., Sviridova, T. G., Khaǐrullina, A. B., & Gozhenko, A. I. (1995). Effects of vanadium on the physical-chemical properties of peripheral blood erythrocytes in rats. [Izuchenie vliianiia vanadiia na nekotorye fiziko-khimicheskikh svoǐstva éritrotsitov perefericheskoǐ krovi krys.] Voprosy Pitaniia, (1), 24-26. Retrieved from www.scopus.com

Mokienko, A. V., Petrenko, N. F., & Gozhenko, A. I. (2015). Hygienic estimation of biocide actions of ozone at water disinfecting. Water and Ecology, 1, 19-25. Retrieved from www.scopus.com

Nabukhotnyǐ, T. K., Pavliuk, V. P., Gozhenko, A. I., & Kukharchuk, A. L. (1987). Role of breast feeding in providing the newborn infant with thyroid hormones. [Rol' estestvennogo vskarmlivaniia v obespechenii organizma novorozhdennogo gormonami shchitovidnoǐ zhelezy.] Voprosy Pitaniia, (1), 29-31. Retrieved from www.scopus.com

Rakhmanin, I. A., Petrenko, N. F., Mokienko, A. V., & Gozhenko, A. I. (2007). Chlorine dioxide as an agent for optimization of drinking water preparation. Gigiena i Sanitariia, (6), 11-13. Retrieved from www.scopus.com

Rogovoǐ, I. E., & Gozhenko, A. I. (1989). Pathogenetic significance of lipid peroxidation in damage of the proximal segment of the nephron in acute masugi's nephritis. [Patogeneticheskoe znachenie perekisnogo okisleniia lipidov v povrezhdenii proksima'lnogo otdela nefrona pri ostrom nefrite Lindemana-Mazugi.] Fiziologicheskii Zhurnal, 35(5), 18-23. Retrieved from www.scopus.com

Sahach, V. F., Shymans'ka, T. V., Zul'fiharov, O. S., Ovchynnikova, O. H., & Hozhenko, A. I. (1999). The effect of a grape extract on the contractile activity of the myocardium and on the coronary flow of the isolated guinea pig heart. [Vplyv ekstraktu vynohradu na skorotlyvu aktyvnist' miokarda ta koronarnyi potik izol'ovanoho sertsia mors'koï svynky.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 45(5), 117-121. Retrieved from www.scopus.com

Shaplavskiǐ, N. V., Vladkovskiǐ, I. K., Kukharchuk, A. L., & Gozhenko, A. I. (1988). A method of increasing the accuracy of pipetting. [Sposob povysheniia tochnosti pipetirovaniia.] Laboratornoe Delo, (11), 77-78. Retrieved from www.scopus.com

Shukhtin, V. V., Hozhenko, A. I., & Levyts'kyǐ, A. P. (2013). [Pathogenesis of skin injury in immunodeficient rats]. Fiziolohichnyǐ Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 59(4), 63-66. Retrieved from www.scopus.com

Terenozhkina, N. P., Kucher, V. I., Gozhenko, A. I., & Ivanov Yu., I. (1987). The effect of natriuretic factor on the electrolyte transport and energy exchange in slices of the rat kidney cortex. Fiziologicheskii Zhurnal SSSR Imeni I.M.Sechenova, 73(8), 1090-1093. Retrieved from www.scopus.com

Vasil'ev, V. A., Lobenko, A. A., & Gozhenko, A. I. (1996). On early diagnosis of metabolic disorders in gastric lining of pilots. Meditsina Truda I Promyshlennaya Ekologiya, (3), [d]38-39. Retrieved from www.scopus.com

Ye Babelyuk, V., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Holubinka, S. M., Dobrovol’S’Kyi, Y. G., Zukow, W., . . . Popovych, I. L. (2017). Operator of kyokushin karate via kates increases synaptic efficacy in the rat hippocampus, decreases C3-θ-rhythm SPD and HRV vagal markers, increases virtual chakras energy in healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 383-393. 10.7752/jpes.2017.01057

Zaporozhan, V. M., Gozhenko, A. I., & Gerasymova, L. V. (2001). The kiev period of the scientific activities of V. V. pidvysots'kyi. [Kyïvs'kyi period naukovoï diial'nosti V. V. Pidvysots'kogo.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 47(1), 133-138. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., & Hozhenko, A. I. (2000). Clinical pathophysiology: Current status, problems and future development. [Klinichna patofiziolohiia: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(6), 123-126. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., Hozhenko, A. I., Svirs'kyi, O. O., & Zalins'kyi, O. O. (2000). The hormonal factors regulating water-electrolyte exchange in the pathogenesis of the hemodynamic disorders in pre-eclampsia. [Hormonal'ni faktory rehuliatsiï vodno-elektrolitnoho obminu v patohenezi porushen' hemodynamiky pry preeklampsï.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 46(2), 48-54. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. M., Nasibullin, B. A., Hozhenko, A. I., & Shapranov, R. A. (2002). Effects of hypogeomagnetic fields on the structural-functional activity of rat cerebral cortex. [Vplyv hipoheomahnitnoho polia na strukturno-funktisonal'ni koreliaty kory holovnoho mozku shchuriv.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 48(3), 16-21. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. N., Gozhenko, A. I., Dolomatov, S. I., Dolomatova, E. A., Topor, E. A., & Badyin, I. Y. (2004). Renal mechanisms of the osmotic homeostasis maintenance on a background of the salt test.Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 38(5), 58-59. Retrieved from www.scopus.com

Zaporozhan, V. N., Gozhenko, A. I., Korneenko, T. V., & Dubinina, V. G. (2004). Role of nitric oxide in tumor growth. [Biologicheskaia aktivnost' oksida azota v mekhanizmakh opukholevogo rosta.] Uspekhi Fiziologicheskikh Nauk, 35(1), 66-82. Retrieved from www.scopus.com

 

Napierała M References in Scopus

References


Dolomatov, S. I., Kubyshkin, A. V., Zukow, W. A., Kutia, S. A., Cieslicka, M., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2014). Prospects for the replenishment of a feed protein deficit in aquaculture. Russian Journal of Marine Biology, 40(4), 233-240. 10.1134/S106307401404004X

Dragomiretskaya, N., Izha, A., Kalinichenko, N., Szark-Eckardt, M., Klimczyk, M., Cieślicka, M., . . . Zukow, W. (2015). Use of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Open Medicine (Poland), 10(1), 209-215. 10.1515/med-2015-0032

Eksterowicz, J., & Napierała, M. (2008). Evaluation of the way of nutrition of the physical education students during summer sports camp. [Ocena sposobu zywienia studentek z kierunku wychowania fizycznego podczas letniego obozu sportowego.] Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 59(1), 75-82. Retrieved from www.scopus.com

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2016). How the kenyan runner's body structure affects sports results. Human Movement, 17(1), 8-14. 10.1515/humo-2016-0002

Napierała, M., & Nowicki, G. (2004). Recreational activities of bydgoszcz youth at the age of pubescence. [Wypoczynek młodziezy bydgoskiej w wieku pokwitania.] Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 55(3), 261-268. Retrieved from www.scopus.com

Novikov, N., Dolomatov, S., Zukow, W., Volyanskaya, A., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., . . . Skaliy, A. (2012). Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats. Central European Journal of Medicine, 7(4), 503-510. 10.2478/s11536-011-0168-0

Zukow, W., Kalisz, Z., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2011). Acupuncture for rheumatoid arthritis: A randomized, sham-controlled clinical trial. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 9(3), 168-172. 10.1007/s11726-011-0502-8


 

Zukow W References in Scopus

References

 

Babelyuk, V. Y., Gozhenko, A. I., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Kikhtan, V. V., Babelyuk, N. V., . . . Popovych, I. L. (2017). Causal relationships between the parameters of gas discharge visualization and principal neuroendocrine factors of adaptation. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 624-637. 10.7752/jpes.2017.02094

Chukhraev, N., Vladimirov, A., Zukow, W., Chukhraiyeva, O., & Levkovskaya, V. (2017). Combined physiotherapy of anxiety and depression disorders in dorsopathy patients. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 414-417. 10.7752/jpes.2017.01061

Chukhraiev, N., Zukow, W., Chukhraieva, E., & Unichenko, A. (2017). Integrative approach to reduction of excess weight. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 563-567. 10.7752/jpes.2017.02085

Dolomatov, S., Sataieva, T., Pazovsky, G., & Zukow, W. (2017). Neuroendocrine effects of helminthiases (A review). Parazitologiya, 51(2), 97-103. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S., Zukow, W., & Brudnicki, R. (2013). Role of temperature in regulation of the life cycle of temperate fish. Russian Journal of Marine Biology, 39(2), 81-91. 10.1134/S1063074013020041

Dolomatov, S., Zukow, W., Dzierzanowski, M., Mieszkowski, J., Muszkieta, R., & Klimczyk, M. (2016). Role of nitrates in the adaptation of fish to hypoxic conditions. Water Resources, 43(1), 177-183. 10.1134/S0097807816120046

Dolomatov, S. I., Gozhenko, A. I., Zhukov, V. A., Dolomatova, E. A., & Nasibullin, B. A. (2005). Characteristics of the kidney functional state after a single dose of thyroxine in white rats. Patologicheskaia Fiziologiia i Eksperimental'Naia Terapiia, (1), 16-19. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Hozhenko, A. I., Zhukov, V. A., & Dolomatova, O. O. (2003). Effect of ultraviolet irradiation of human blood on serum concentration of triiodothyronine and thyroxine. [Vplyv ul'trafioletovoho oprominennia krovi liudyny na kontsentratsiiu tryiodtyroninu ta tyroksynu v plazmi.] Fiziolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine : 1994), 49(4), 80-83. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Kubyshkin, A. V., Zukow, W. A., Kutia, S. A., Cieslicka, M., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2014). Prospects for the replenishment of a feed protein deficit in aquaculture. Russian Journal of Marine Biology, 40(4), 233-240. 10.1134/S106307401404004X

Dolomatov, S. I., Shekk, P. V., Zukow, W., & Kryukova, M. I. (2011). Features of nitrogen metabolism in fishes. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 21(4), 733-737. 10.1007/s11160-011-9212-z

Dolomatov, S. I., & Zhukov, V. A. (2008). Effect of exogenous thyroxin on renal ion-regulating and acid-secreting functions in white rats. Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina, 42(1), 62-63. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., Zukow, W., Atmazhov, I. D., Muszkieta, R., & Skaliy, A. (2012). The use of hormones indicators in human saliva in diagnosing parodontitis in pregnant women. Indian Journal of Human Genetics, 18(3), 305-309. 10.4103/0971-6866.107982

Dolomatov, S. I., Zukow, W., Novikov, N. Y., Muszkieta, R., Bulatowicz, I., Dzierzanowski, M., . . . Strojek, K. (2012). The regulation of osmotic and ionic balance in fish reproduction and in the early stages of ontogeny. Russian Journal of Marine Biology, 38(5), 365-374. 10.1134/S1063074012050057

Dragomiretskaya, N., Izha, A., Kalinichenko, N., Szark-Eckardt, M., Klimczyk, M., Cieślicka, M., . . . Zukow, W. (2015). Use of antiviral therapy in patients with chronic hepatitis C. Open Medicine (Poland), 10(1), 209-215. 10.1515/med-2015-0032

Dzierzanowski, M., Dzierzanowski, M., Maćkowiak, P., Słomko, W., Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., . . . Zukow, W. (2013). The influence of active exercise in low positions on the functional condition of the lumbar-sacral segment in patients with discopathy. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 22(3), 421-430. Retrieved from www.scopus.com

Dzierzanowski, M., Dzierzanowski, M., Wrzecion, K., Słomko, W., Radzimińska, A., Kaźmierczak, U., . . . Zukow, W. (2013). Discopathy of the lumbar-sacral segment and its influence on sexual dysfunction. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 22(1), 93-100. Retrieved from www.scopus.com

Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2016). How the kenyan runner's body structure affects sports results. Human Movement, 17(1), 8-14. 10.1515/humo-2016-0002

Gorsha, O. V., Aplevich, V. M., & Zukow, W. (2017). Efficiency of kinesiotaping application in the complex rehabilitation of children with idiopathic scoliosis. Journal of Physical Education and Sport, 17(3), 1154-1157. 10.7752/jpes.2017.03177

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M., Cieślicka, M., Zukow, W., . . . Yermakova, T. (2017). Methodological approaches to pedagogical control of the functional and motor fitness of the girls from 7-9 grades. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 254-261. 10.7752/jpes.2017.01038

Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, M. R., Cieslicka, M., Zukow, W., . . . Yermakova, T. (2016). Intra-group factorial model as the basis of pedagogical control over motor and functional fitness dynamic of 14-16 years old girls. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1190-1201. 10.7752/jpes.2016.04190

Kozina, Z., Sobko, I., Yermakova, T., Cieslicka, M., Zukow, W., Chia, M., . . . Korobeinik, V. (2016). Psycho-physiological characteristics of female basketball players with hearing problems as the basis for the technical tactic training methodic in world level teams. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1348-1359. 10.7752/jpes.2016.04213

Kul'chyns'kyi, A. B., Kyjenko, V. M., Zukow, W., & Popovych, I. L. (2017). Causal neuro-immune relationships at patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis. correlations between parameters EEG, HRV and white blood cell count. Open Medicine (Poland), 12(1), 201-213. 10.1515/med-2017-0030

Novikov, N., Dolomatov, S., Zukow, W., Volyanskaya, A., Napierala, M., Hagner-Derengowska, M., . . . Skaliy, A. (2012). Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats. Central European Journal of Medicine, 7(4), 503-510. 10.2478/s11536-011-0168-0

Podrigalo, L., Iermakov, S., Rovnaya, O., Zukow, W., & Nosko, M. (2016). Peculiar features between the studied indicators of the dynamic and interconnections of mental workability of students. Journal of Physical Education and Sport, 16(4), 1211-1216. 10.7752/jpes.2016.04193

Sataieva, T., & Zukow, W. (2014). The respective effects of ethyl alcohol and grape polyphenols upon the morphological index of rat kidneys. Central European Journal of Medicine, 9(6), 866-869. 10.2478/s11536-013-0326-7

Babelyuk, Ye.V., Dubkova, G. I., Korolyshyn, T. A., Holubinka, S. M., Dobrovol’S’Kyi, Y. G., Zukow, W., . . . Popovych, I. L. (2017). Operator of kyokushin karate via kates increases synaptic efficacy in the rat hippocampus, decreases C3-θ-rhythm SPD and HRV vagal markers, increases virtual chakras energy in healthy humans as well as luminosity of distilled water in vitro. preliminary communication. Journal of Physical Education and Sport, 17(1), 383-393. 10.7752/jpes.2017.01057

Zadnipryany, I. V., Sataieva, T. P., Tretiakova, O. S., Kubyshkin, A. V., & Zukow, W. (2017). Grape polyphenols concentrate demonstrates cardioprotection in terms of hypoxic myocardial injury. Russian Open Medical Journal, 6(4)10.15275/rusomj.2017.0404

Zadnipryany, I. V., Tretiakova, O. S., Sataieva, T. P., & Zukow, W. (2017). Experimental review of cobalt induced cardiomyopathy. Russian Open Medical Journal, 6(1)10.15275/rusomj.2017.0103

Zubkova, O., Semenova, V., Samosiuk, I., Zukow, W., Vaslovich, V., & Samosiuk, N. (2014). Analysis of ultrastructural synaptic apparatus in parietal neurocortical and midbrain neurons in animals with experimental mild craniocerebral injury prior to and following magneto-laser therapy. Central European Journal of Medicine, 9(5), 714-721. 10.2478/s11536-013-0338-3

Zukow, W., Kalisz, Z., Muszkieta, R., & Napierala, M. (2011). Acupuncture for rheumatoid arthritis: A randomized, sham-controlled clinical trial. Journal of Acupuncture and Tuina Science, 9(3), 168-172. 10.1007/s11726-011-0502-8