Оцінка токсичноγo впливу питної води з різних джерел водопостачання на показники імунної системи щурів Bістар = Assessment of toxic effects of drinking water from various sources on indicators rats Vistar immune system.

M. R. Vergolyas, I. M. Trakhtenberg, N. M. Dmytrukha

Abstract


Vergolyas M. R., Trakhtenberg I. M.,. Dmytrukha N. M. Оцінка токсичноγo впливу питної води з різних джерел водопостачання на показники імунної системи щурів Bістар = Assessment of toxic effects of drinking water from various sources on indicators rats Vistar immune system. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):855-866. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.161646

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3940

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 30.09.2016.

 

 

 

УДК 574.64:57.083.37

 

Оцінка токсичноΓO впливу питної води з рІзних джерел водопостачання на показники імунної системи ЩУРІВ ВІСТАР

 

М. Р. Верголяс1, І. М. Трахтенберг2, Н. М. Дмитруха2

 

1Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України ім. А.В. Думанського, м Київ

2ДУ «Інститут медицини праці НАМН України, м. Київ.

 

Реферат

Досліджено реакцію імунної системи щурів на вплив питної води з водогону, бювету та фасовану воду. Відбір проб води для дослідження здійснювали у відповідності з методичними рекомендаціям ДСТУ ISO 5667-2:2003, також в усіх зразках води вимірювали вмісту макро- і мікроелементів за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (Optima 2100 DV фірми Perkin Elmer, США). Контрольну воду підготовили в лабораторних умовах згідно з рекомендаціями ДСТУ 4174: 2003, яка не перевищувала нормативні показники - гранично допустиму концентрацію (ГДК) згідно з ДсанПін 2.2.4-171-10. Під час досліджень визначали відносну масу імунних органів – тимуса і селезінки контрольних та дослідних щурів. У всіх групах тварин визначали фагоцитарну активність нейтрофілів периферичної крові до полістиролового латексу, яка включала: фагоцитарний індекс – кількість фагоцитуючих нейтрофілів, та фагоцитарне число – середнє число часточок латексу, поглинутих одним нейтрофілом. У сироватці крові щурів визначали рівень циркулюючих імунних комплексів в реакції преципітації з поліетиленгліколем М=6000 (високомолекулярних – з 3,5% та низькомолекулярних – з 7,0 %). Всі дослідження на щурах проводились відповідно до конвенції Ради Європи щодо захисту хребетних тварин, яких використовують у наукових цілях.

Аналіз отриманих даних показав, що після двох місяців вживання питної води з різних джерел водопостачання відносна маса селезінки достовірно знизилась в групі тварин, що пили воду з водогону (на 24,0%) і в 4-й групі, яким давали фасовану воду (на 26,0%). Це може вказувати на дистрофічні зміни в селезінці, які формуються за несприятливого впливу цих типів води. вживання води з водогону і бювету викликало несприятливий вплив на клітинні механізми неспецифічної природної резистентності, а саме, пригнічувало фагоцитарну активність нейтрофілів крові та резервні можливості фагоцитів, що в свою чергу може відобразитись на зниженні резистентності організму до інфекцій.

В Україні та багатьох країн світу реалізації фасованої води збільшуються з кожним роком. Погіршення їх якості пов'язані зі змінами хімічного складу, мікробіологічними забрудненням, тривалістю і умовами зберігання, а також особливостями технологій водопідготовки. Для контролю якості питної води використовують фізико-хімічні методи визначення органолептичних, токсикологічних, фізіологічних показників та мікробіологічний аналіз. При цьому основними критеріями є значення концентрацій домішок, які визначені стандартами, та повноцінність складу води за макро- та мікроелементами. Вплив води на споживача може варіювати залежно, як від комбінації самих домішок, так і від їх концентрацій, навіть за умов відповідності встановленим нормам. Фізико-хімічні методи аналізу складу води не дають можливості вичерпно оцінювати якість води і прогнозувати комплексний вплив присутніх речовин у воді на біологічні об’єкти. На сучасному етапі все популярнішими стають методи біотестування, завдяки якій по реакції живої системи можна констатувати безпосереднє токсичний вплив питної води на організм.

            Ключові слова: біотестування, токсичність, якість води, гематологічні показники

 

ASSESSMENT OF TOXIC EFFECTS OF DRINKING WATER FROM VARIOUS SOURCES ON INDICATORS RATS VISTAR IMMUNE SYSTEM

 

M. R. Vergolyas1, I. M. Trakhtenberg2, N. M. Dmytrukha2

 

1Institute of colloid chemistry and water chemistry named A. V. Dumansky NAS Ukraine,

2State Institution Institute of Occupational Medicine of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv.

 

            Abstract

            Researched the reaction of the immune system of rats on the impact of drinking water from water supply, pump room and packaged water. Sampling of water for research carried out in compliance with methodological recommendations of DSTU 5667-2: 2003, as in all samples measured water content of macro- and micronutrients by the method of atomic emission spectroscopy with inductively coupled plasma (Optima 2100 DV firm Perkin Elmer, USA). Control water have prepared in the laboratory as recommended by DSTU 4174: 2003, which was less than standard rates - the maximum permissible concentration (MPC) under STATE STANDARDS 2.2.4-171-10. During the research determined the relative weight of immune organs - the thymus and spleen of control and experimental rats. All groups of animals determined the phagocytic activity of peripheral blood neutrophils to polystyrene latex, which included: phagocytic index - the number of neutrophil phagocytic and phagocytic number - the average number of latex particles absorbed by one neutrophils. In rat serum determined level of circulating immune complexes in the reaction of polyethylene glycol precipitation N = 6000 (of high - from 3.5% and low - from 7.0%). All researches on rats conducted in accordance with the Council of Europe Convention for the protection of vertebrate animals used for scientific purposes.

            Analysis of the data has shown that after two months of use drinking water from various water sources relative spleen weight was significantly reduced in the group of animals that drank water from the water supply (24.0%) and the 4th group who were given packaged water (at 26.0%). This may indicate degenerative changes in the spleen, which are formed by the adverse effects of these types of water, drinking water from the water supply and pump room caused adverse effects on the cellular mechanisms of nonspecific natural resistance, namely depressed phagocytic activity of neutrophils and spare capacity of phagocytes, which in turn all could appear decrease in resistance to infection.

            In Ukraine and many countries realization of packaged water increases every year. The deterioration of the quality associated with changes in the chemical composition, microbiological contamination, duration and conditions of storage and features water treatment technologies. For control quality of drinking water using physical and chemical methods for determining the organoleptic, toxicological, physiological parameters and microbiological analysis. However, the main criteria are the concentrations of impurities that defined by standards, and usefulness of water for macro- and micronutrients. The impact of water on the consumer can vary depending on how the combination of most contaminants, and their concentrations, even in compliance with the standards. Physico-chemical methods of analysis of water make it impossible to comprehensively assess water quality and predicting complex effect substances present in the water on biological objects. Nowadays the more and more popular methods are becoming biological testing, through which the reaction of the living system may state a direct toxic effect of drinking water on the body.

                Key words: bioassay, toxicity, water quality, hematological parameters.

Keywords


біотестування, токсичність, якість води, гематологічні показники, bioassay, toxicity, water quality, hematological parameters.

Full Text:

PDF

References


References

Trakhtenberg I.M., Prodanchuk N.G. Populjarnaja toksikologija/Pod obshh.red. I.M. Trahtenberga, N.G. Prodanchuka. – K.: VD «Avіcena», 2016. – 448 s.

Goncharuk V.V. Kompleksna ocіnka jakostі fasovanih vod / V. Goncharuk, V. Arhipchuk, G. Terlec'ka, G. Korchak // Vіsnik NAN Ukraїni. — 2005. — N 3. — S. 47-58.

Prokopov, V.O. Gіgієnіchna ocіnka centralіzovanogo gospodars'ko-pitnogo vodopostachannja Ukraїni / V.O. Prokopov, O.M. Kuz'mіnec', V.A. Sobol' // Dovkіllja ta zdorov'ja. - 2008. - № 10-12. - S. 14-18.

M. Vergolyas. Сytogenetic evaluation of the drinking water toxicity // «EUREKA: Life Sciences», 2016. – №1. – 47-54р.

Trakhtenberg I.M. Metody izuchenija hronicheskogo dejstvija himicheskih i biologicheskih zagrjaznitelej / Trahtenberg I.M. Timofievskaja L.A., Kvjatkovskaja I.Ja.// Riga, Zinatis, 1987. 172 s.

Prokopov V.O. Hlorovana pitna voda ta riziki dlja zdorov'ja naselennja / V.O. Prokopov, O.V. Zorіna, S.V. Gulenko [ta іn.] // Gіgієna naselenih mіsc'. – 2012. – Vip.60. – S. 76-86.

Klіnіchna іmunologіja ta alergologіja: Pіdruchnik/[Drannіk G. M., Priluc'kij O. S, Bazhora Ju. І. ta іn.]; za red. prof. G. M. Drannіka. –K.: Zdorov’ja, 2006. – 888 s.

DSTU ISO 5667-2:2003. Jakіst' vodi. Vіdbirannja prob. Chastina 2. Nastanovishhodo metodіv Vіdbirannja prob (ISO 5667-2:1991, IDT). – Kiїv, Derzhspozhivstandart Ukraїni, 2004.

Viznachennja 33 elementіv metodom atomno-emіsіjnoї spektrometrії z іnduktivno-zv’jazanoju plazmoju u vodі. DSTU ISO 11885:1996.-K.Derzhspozhivstandart Ukraїni, 2007-14s.

DSTU 4174:2003. Jakіst' vodi. Viznachennja hronіchnoї toksichn6ostі hіmіchnih rechovin ta vodi na Daphnia magna Straus i Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea). – Kiїv, Derzhstandart Ukraїni, 2004.

Immunologija: Praktikum / E.U. Paster, v.V. Ovod, V.K. Pozur, N.E. Vihot'. – K.: Vіshha shk. Izd-vo pri Kiev. Un-te, 1989. – 304 s.

Metodi klіnіchnih ta eksperimental'nih doslіdzhen' v medicinі / [Berkalo L.V., Bobovich O.V., Bobrova N.O. taі іn.]; za red. Kajdasheva І.P. – Poltava: Polіmet, 2003. – 320 s.

Zagal'nі etichnі principi eksperimentіv na tvarinah. Pershij nacіonal'nij kongres z bіoetiki, Kiїv, 2001 r. // Endokrinologіja. – 2003. – № 8 (1). – S. 142–145.

Antomonov M.Ju. Matematicheskaja obrabotka i analiz mediko-biologicheskih dannyh /M.Ju. Antamonov. - K. : FMD, 2006.- 558 s.

Vershigora A.Ju., Paster Є.U., Kolibo D.V. ta іn. Іmunologіja: Pіdruchnik. K.: Vishha shkola, 2005. – 599 s.

DERZhAVNІ SANІTARNІ NORMI TA PRAVILA "Gіgієnіchnі vimogi do vodi pitnoї, priznachenoї dlja spozhivannja ljudinoju" (DSanPіN 2.2.4-171-10).

Nasonov E.L., Sura V.V. Vzaimosvjaz' autoimmunnoj i immunokompleksnoj patologii: sovremennoe sostojanie problemy // Terapevticheskij arhiv. – 1984. – T. LVI, № 10. – S. 4–9.

Sistema immuniteta pri zabolevanijah vnutrennih organov [ Ganzha I.M., Mjagkaja I.P., Saharchuk V.M. i dr.]; pod red. I.M. Ganzhi. – K.: zdorov’ja, 1985. – 280 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.161646

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)