Leczenie zachowawcze zespołu bocznego przyparcia rzepki = Conservative treatment of excessive lateral pressure syndrome

Katarzyna Strojek, Katarzyna Kortas, Agnieszka Radzimińska, Magdalena Weber-Rajek, Hanna Styczyńska, Walery Zukow

Abstract


Strojek Katarzyna, Witkowska Agnieszka, Radzimińska Agnieszka, Kaźmierczak Urszula, Piekorz Zuzanna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona = Analysis of the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's syndrome. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):548-555. ISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.38788

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A548-555

http://pbn.nauka.gov.pl/works/685831

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 10.04.2015. Revised 15.05.2015. Accepted: 31.05.2015.

 

Analiza przyczyn i konsekwencji upadków u chorych z zespołem Parkinsona

Analysis of the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's syndrome

 

Katarzyna Strojek1, Agnieszka Witkowska1, Agnieszka Radzimińska1, Urszula Kaźmierczak1, Zuzanna Piekorz1, Irena Bułatowicz1, Aleksander Goch1,Walery Zukow2

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska

 

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Strojek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Katedra Fizjoterapii

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: katarzyna.strojek@gmail.com

 

Streszczenie

 

Choroba Parkinsona jest jednym z najczęściej występujących schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Oprócz najbardziej charakterystycznych objawów choroby Parkinsona, należy zwrócić uwagę na towarzyszący im ogromny problem, jakim są upadki.

W przypadku pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona nabierają one szczególnego znaczenia, ponieważ choroba zwiększa ryzyko upadków aż 10-krotnie. Celem pracy była analiza przyczyn i konsekwencji upadków u pacjentów z chorobą Parkinsona, należących do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Akson” w Bydgoszczy.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że główną przyczyną upadków u pacjentów z chorobą Parkinsona są czynniki środowiskowe. Natomiast najczęstszymi konsekwencjami upadków w badanej grupie są: uszkodzenie powłok skórnych, złamanie kości w obrębie nadgarstka, przedramienia, szyjki kości udowej. Na ryzyko upadków wpływa czas trwania choroby Parkinsona oraz wiek chorego.

 

Abstract

 

Parkinson's disease is one of the most common diseases of the central nervous system. In addition to most characteristic symptoms of Parkinson's disease, you should pay attention to the accompanying huge problem, which they are falling.

In patients suffering from Parkinson's disease and also important, because the disease increases the risk of falls to 10-fold. The aim of the study was to analyze the causes and consequences of falls in patients with Parkinson's disease, belonging to the Association of People with Disabilities "Axon" in Bydgoszcz.

The results showed that the main cause of falls in patients with Parkinson's disease are environmental factors. In contrast, the most common consequences of falls in the study group are: skin lacerations, fractures within the wrist, forearm, hip fractures. At the risk of falls affected by Parkinson's disease duration and age of the patient.

 

Słowa kluczowe: upadek; zespół Parkinsona.

Keywords: fall; Parkinson syndrome.


Keywords


zespół bocznego przyparcia rzepki, ZBPR Key words: excessive lateral pressure syndrome, ELPS.

Full Text:

PDF

References


Piśmiennictwo

Wziętek B. Praca doktorska. Wyniki artroskopowego bocznego uwalniania rzepki w leczeniu zespołu rzepkowo-udowego, nawykowego i nawrotnego zwichnięcia rzepki. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków 2006.

Witoński D. Badania nad etiopatogenezą zespołu bólu przedniego przedziału kolana. Akademia Medyczna w Łodzi, Łódź 1999.

Tayara S., Łapińska I. Sposoby fizykoterapii i kinezyterapii po artroskopowym leczeniu konfliktu stawu rzepkowo-udowego (zespół nadmiernego bocznego nacisku rzepki). Med Sport 1999; 1 (90): 29-30.

Wolny T., Saulicz E., Linek P. i wsp. Efektywność fizjoterapii w leczeniu bocznego przyparcia rzepki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego- doniesienie wstępne. Ortop Traumatol Rehab 2014; 16 (6): 47-55.

Getka A. Zmniejszenie ruchomości rzepki a elastyczność pasma biodrowo-piszczelowego i mięśnia czworogłowego uda. Ortop Traumatol Rehab 2005; 7 (6): 656-659.

Gawęda K., Walawski J., Węgłowski R. i wsp. Wyniki leczenia zaburzeń toru rzepki przez jednoczasową korekcje osi aparatu wyprostnego kolana i plastykę mozaikową stawu rzepkowo-udowego. Ortop Traumatol Rehab 2004; 6 (5): 638-642.

Brotzman S.B., Wilk K.E. Rehabilitacja ortopedyczna tom 2. Wyd. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2008.

Gaździk S. Ortopedia i traumatologia. Wyd. PZWL. Warszawa 2008.

Kaczmarek K., Wysokińska A., Żytkowski A. Ocena pobudliwości mięśnia obszernego przyśrodkowego w przypadku bocznej niestabilności rzepki u dzieci. Ortop Traumatol Rehab 2008; 10 (6): 583-592.

Kuczkowska A. Ból stawu rzepkowo-udowego- opis przypadku. Prakt Fizjoter Rehabil 2013; 40: 36-39.

Rosińska D., Rosiński M. Palpacja stawu kolanowego. Rehabil Prakt 2012; 5: 12-18.

Góra T. Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control. Prakt Fizjoter Rehabil 2012; 27: 4-10.

Płomiński J., Żabicka M., Kwiatkowski K. Czynnościowa ocena niezborności stawu rzepkowo-udowego w badaniu tomografii komputerowej. Ortop Traumatol Rehab 2004; 7 (3): 323-330.

Hadała M. Medoty Kinetic Control i Performance Stability- praktyczne narzędzia dla wszystkich specjalistów. Prakt Fizjoter Rehabil 2011; 21: 4-7.

Gryckiewicz Sz., Hadała M. Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Cinetic Control. Prakt Fizjoter Rehabil 2012; 34: 58-63.

Gawęda K., Walawski J., Węgłowski R. i wsp. Wyniki leczenia zaburzeń toru rzepki przez jednoczasową korekcje osi aparatu wyprostnego kolana i plastykę mozaikową stawu rzepkowo-udowego. Ortop Traumatol Rehab 2004; 6 (5): 638-642.

Muscolino J.E. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i stretchingu. Wyd. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2011.

Worobel M., Gniewek T., Hadała M. Trening kontroli motorycznej w bocznym przyparciu rzepki- opis przypadku część II. Prakt Fizjoter Rehabil 2013; 45: 6-12.

Góra T. Funkcjonalna diagnostyka i terapia pacjenta z niestabilnością stawu biodrowego w oparciu o metodę Kinetic Control. Prakt Fizjoter Rehabil 2012; 27: 4-10.

Wolska M., Wolski W., Osmólski M. i wsp. Ćwiczenia izometryczne kiedy i jak stosować? Prakt Fizjoter Rehabil 2013; 43: 43-45.

Rymer T., Kruczyński J. Ocena propriocepcjii stawu kolanowego za pomocą urządzenia pomiarowego własnej konstrukcji. Chir Narz Ruchu 2007; 72 (3): 189-192.

Słoniak R., Titinger T. Postępowanie fizjoterapeutyczne w okresie przewlekłym uszkodzeń aparatu stawowego kończyny dolnej ze szczególnym uwzględnieniem połączenia treningu propriocepcjii i aplikacji plastrowych stawu skokowego. Prakt Fizjoter Rehabil 2011; 14: 43-48.

Wolski W., Wolska M. Trening propriocepcjii stosowany u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego przy użyciu przeszczepu autogennego. Prakt Fizjoter Rehabil 2013; 41: 44-55.

Spałek J., Skarwecki M., Zawodnik P. Stretching- rozciąganie mięśni. Rehabil Prakt 2014; 1: 8-13.

Hałas I. Kinesiology Taping metoda wspomagająca terapię tkanek miękkich. Prakt Fizjoter Rehabil. 2013; 45: 22-26.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wyd. PZWL. Warszawa 2011.

Harput G., Ulusoy B., Ozer H., Baltaci G., Richards J. External supports improve knee performance in anterior cruciate ligament reconstructed individuals with higher kinesiophobia levels. Knee. 2016; 23(4): 807-12.

Ebert J.R., Joss B., Jardine B., Wood D.J. Randimized trial investigating the efficacy of manual lymphatic drainage to improve early outcome after total knee arthoplasty. Arch Phys Med Rehabil. 2013; 94(11): 2103-11.

Ciechomski J. Masaż głęboki. Założenia teoretyczne konceptu. Prakt Fizjoter Rehabil. 2014; 55: 12-19.

Riggs A. Masaż tkanek głębokich. Wizualny przewodnik po technikach. Wyd. CMT 2008.

Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G. Fizjoterapia z elementami klinicznymi.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2008.

Zagrobelny Z. Lecznicze zastosowanie zimna. Acta Bio-Optica et Informatica medica 1996; 2: 83-87.

Zimmer K., Zagrobelny Z. Zastosowanie temperatur kriogenicznych w medycynie

i fizjoterapii sportowej. Med. Sport. 1999; 94: 8-12.

Chung H., Dai T., Sharma S.K. i wsp The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy. Ann Biomed Eng. 2012; 40 (2): 516-33.

Stiglić-Rogoznica N., Stamenković D., Frlan-Vrgoc L. i wsp. Analgesic effect of high intensity laser therapy in knee osteoarthritis. Coll Antropol 2011; 35(2):183–5

Sieroń A., Mucha R., Pasek J. Magnetoterapia. Rehabilit Prakt 2006; 3: 29-32.

Robertson V., Baker K. A Review of Therapeutic Ultrasound: Effectiveness Studies. Phys. Ther. 2001; 81 (7): 1339-1350.

Mohseni-Bandpei M., Critchley J., Staunton T. i wsp.:A prospective randomised controlled trial of spinal manipulation and ultrasound in the treatment of chronic low back pain.

Physiotherapy 2006; 92: 34-42.

Fuentes J.P., Armijo Olivo S, Magee D.J. i wsp. Effectiveness of Interferential Current Therapy in the Management of Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-Analysi. Phys. Ther. 2010; 90(9): 1219-1238.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.161297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)