Wpływ wysiłku fizycznego wybranych dyscyplin sportowych na habitualną postawę ciała = The effect of physical exercise on selected sports on habitual posture

M. Mrozkowiak, M. Sokołowski, A. Kaiser

Abstract


Mrozkowiak M., Sokołowski M., Kaiser A. Wpływ wysiłku fizycznego wybranych dyscyplin sportowych na habitualną postawę ciała = The effect of physical exercise on selected sports on habitual posture. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(10):131-157. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.160499

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3930

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.09.2016. Revised 24.09.2016. Accepted: 12.10.2016.

 

 

 

Wpływ wysiłku fizycznego wybranych dyscyplin sportowych na habitualną postawę ciała

The effect of physical exercise on selected sports on habitual posture

 

1Mrozkowiak M., 2Sokołowski M., 3Kaiser A.

 

1Bioergonsport, Płock, Polska

2Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, Polska

3Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Polska

 

Słowa kluczowe: postawa habitualna, sport

 

Streszczenie

Wstęp. Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój osobniczy są funkcją jego intensywności i     długotrwałości. Celem podjętych badań jest wykazanie wpływu treningu sportowego właściwego danej dyscyplinie sportowej na habitualną postawę ciała sportowca

Materiał, przedmiot metoda. Pomiarów 35 przestrzennych cech habitualnej postawy ciała dokonano wśród 151 zawodników judo, zapasów, piłki siatkowej, piłki nożnej i szermierki. metodą fotogrametryczną.

Wyniki. Opisano postawę habitualną sportowca właściwą każdej dyscyplinie sportowej, określono istotność różnic z przyjętymi wielkościami cech postawy habitualnej osobników nie uprawiających sportu klasyfikowanego.

Wnioski. (1) Stan zdrowia uprawiających sport kwalifikowany może zależeć od wiedzy, umiejętności i wrażliwości prowadzącego szkolenie sportowe. Istotnym kryterium oceny stosowanych obciążeń w sportach asymetrycznych może być diagnostyka postawy ciała, umożliwiająca korektę metod treningowych i stosowanych środków w jej ramach. Wskazane jest wprowadzenie wszechstronnego szkolenia zawodników i doskonalenia funkcjonalnej równowagi poszczególnych grup mięśniowych, szczególnie w dyscyplinach asymetrycznych, (2) Należy wprowadzić właściwą selekcje w naborze młodych adeptów klubów sportowych w oparciu o systematyczne badania lekarskie, (3) Zaburzenia statyki postawy ciała w wieku dojrzałego zawodnika mogą być  konsekwencją nie stosowania zasad treningu holistycznego i błędów w początkowym etapie szkolenia, błędów w rozgrzewce i braku ćwiczeń kształtujących nawyk postawy prawidłowej w jej ramach, (4) Zrealizowane badania nie dają pełnego obrazu zmian w postawie ciała po wpływem pracy charakterystycznej dla danej dyscypliny sportowej.

 

 

Keywords: habitual posture, sport

 

Summary

 

Admission. The impact of physical exercise on the development of the individual are a function of its intensity and duration. The aim of the study is to demonstrate the influence of sports training appropriate for their sport habitual posture athlete The material object of the method. Measurements 35 spatial characteristics of habitual posture made of 151 players judo, wrestling, volleyball, football and fencing. photogrammetric method. Results. Described the attitude of habitual athlete right every sports discipline, defined the significance of differences of values accepted traits of habitual attitudes of individuals not engaged in sport classified. Conclusions. (1) The health status of athletes qualified may depend on the knowledge, skills and sensitivity leading sports training. An important criterion for evaluating the load in sports may be asymmetric diagnostics of body posture, enabling correction of training methods and means used within it. It is the introduction of comprehensive training of players and improve functional balance of individual muscle groups, especially in the disciplines of asymmetric (2) Enter the correct selections in recruiting young students of sports clubs based on regular medical examinations, (3) disorders static posture in adulthood player may be the consequence of not applying the principles of training holistic and errors in the initial training phase, errors in the warm-up and lack of exercise forming the habit of correct posture within it, (4) Realized studies do not give a complete picture of changes in body posture the influence of labor characteristic of the sport.


Keywords


postawa habitualna, sport, habitual posture, sport.

Full Text:

PDF

References


Literatura

Bouchard C, Shephard RJ. Physical activity, fitness, and health: the model and key concepts. [in:] Physical activity, fitness, and health. Bouchard C, Shephard RJ (ed). Human Kinetics, Champaign 1994: 77-88.

Dugan SA. Exercise for health and wellness at midlife and beyond: balancing benefits and risks. Phys Med Rehabil Clin N Am 2007, 18: 555-575.

Ganley KJ, Paterno MV, Miles C, et al. Health-related fitness in children and adolescents. Pediatr Phys Ther 20112, 23: 208-220.

Jethon Z., Aktywność ruchowa jako dystres, Physical activity as a distress, Hygeia Public Health 2013, 48(2): 156-161

Fenichel RM, Warren MP. Anorexia, bulimia, and the athletic triad: evaluation and management. Curr Osteoporos Rep, 2007, 5: 160-164.

Warren MP, Chua AT. Exercise-induced amenorrhea and bone health in the adolescent athlete. Ann NY Acad Sci 2008, 1135: 244-252.

Kotwicki T. i wsp., 2001, Patomechanika skolioz idiopatycznych w ujęciu trójpłaszczyznowym i jej konsekwencje dla doboru ćwiczeń korekcyjnych u dzieci ze skoliozą, Postępy Rehabilitacji, 15, 3, 47-48.

Weber M., 1985, Entwicklung und Effektivitat der krankengymnastischen Behandlung der Skoliose. Krankengymnastik, 37, 11, 743-748.

Weber M., Hirsch S., 1986, Krankengymnastik bei idiopathischer Skoliose. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 540-546

Świerc A., 2006, Komputerowa diagnostyka postawy ciała – instrukcja obsługi, Czernica Wrocławska, 21-28.

Mrozkowiak M., 2010, Uwarunkowania wybranych parametrów postawy ciała oraz ich zmienność w świetle mory projekcyjnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 242 – 243.

Mrozkowiak M., Modulacja, wpływ i związki wybranych parametrów postawy ciała dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat w świetle mory projekcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, tom I, II, 2015 r.

Mrozkowiak M, Cechy postawy habitualnej zawodnika judo w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina, Lublin, 2004, Vol. 59. Suppl. 14, N 4, s. 129-132.

Mrozkowiak M., Cechy postawy habitualnej zawodnika judo w płaszczyźnie strzałkowej. [W:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Zagórskiego, Heleny Popławskiej, Macieja Składa. Lublin: Instytutu Medycyny Wsi, 2004, s. 445 449. (Monografie Instytutu Medycyny Wsi; 35).

Mrozkowiak M, Cechy postawy habitualnej zawodnika zapasów w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. [W:] Rozwój fizyczny i sprawność ruchowa polskich dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Deckerta i Włodzimierza Samborskiego [CD-ROM]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2009, s. 233-236.

Mrozkowiak M, Cechy postawy habitualnej zawodnika zapasów w płaszczyźnie strzałkowej. [W:] Rozwój fizyczny i sprawność ruchowa polskich dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Deckerta i Włodzimierza Samborskiego [CD-ROM]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2009, s. 228-232.

Mrozkowiak M., Cechy postawy habitualnej zawodnika piłki siatkowej w płaszczyźnie strzałkowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina, Lublin, 2004, Vol. 59. Suppl. 14, N 4, s. 137 140.

Mrozkowiak M., Cechy postawy habitualnej zawodnika piłki siatkowej w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina, Lublin, 2004, Vol. 59. Suppl. 14, N 4, s. 133-136.

Mrozkowiak M., Cechy postawy habitualnej zawodnika piłki nożnej w płaszczyźnie strzałkowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D: Medicina, Lublin, 2004, Vol. 59. Suppl. 14, N 4, s. 126 128.

Mrozkowiak Mirosław: Cechy postawy habitualnej zawodnika piłki nożnej w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej. [W:] Rozwój fizyczny i sprawność ruchowa polskich dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Deckerta i Włodzimierza Samborskiego [CD-ROM]. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 2009, s. 223-227.

Mrozkowiak M., Sokołowski M., Kaiser A.: Characteristics of habitual posture in female wrestlers from the Polish National Team. Medicina dello Sport 2012, Vol. 65, n. 2, s. 235- 251.

Mrozkowiak M., Kaiser A., Sokołowski M., Postawa habitualna szermierzy reprezentujących region wielkopolski, Habitual posture of fencers representing the wielkopolska region, Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sport, 2015, v.11, s. 11-21.

Bajorek W., Czarny P., Król M., Rzepko G., Sobo A.,Litwiniuk A. (2011) Assessment of postural stability in traditional karate contestants. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2); 2: 23-29.

Barczyk-Pawelec K., Bańkosz Z., Derlich M. (2012) Body postures and asymmetries in frontal and transverse planes in the trunk area in table tennis players. Biol. Sport, 29: 129-134

Fugiel J., Sławińska T. (2012) Postawa ciała dzieci wczesnej specjalizacji sportowej. Antropomotoryka, 21(53): 79.

Grabara M. (2014) A comparison of the posture between young female handball players and non-training peers. J. Back Musculoskelet. Rehabil., 27: 85–92.

Grabara M. (2010) Postural variables in girls practicing sport gymnastic. Biomed. Hum. Kinetics, 2: 74-77.

Grabara M., Hadzik A. (2009) The Body posture in young athletes compared to their peers. Polish J. Sports Med., 25(2): 115-124.

Drzał-Grabiec J., Tryszczyńska A. Evaluation of selected postural parameters in children who practice kyokushin karate, Biomedical Human Kinetics, 6, 69–4, 2014 DOI: 10.2478/bhk-2014-0013

Grabiec M., A comparison of the posture between young female handball players and on-training peers, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 27(1):85-92, January 2014.

Jadwiga Pietraszewska, Bogdan Pietraszewski, Anna Burdukiewicz, Computer evaluation of the body posture of the young soccer players selected biomechanical parameters, Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2009, vol. 15.

Grabara M. Joga jako odpowiednia dla każdego forma ćwiczeń ruchowych, Turystyka i Rekreacja 2009; 5:92-98.

Grabara M., Hadzik A., Postawa ciała młodych lekkoatletów na tle rówieśników, Medycyna Sportowa, 2009, 2 (6), V. 25, 115-124.

Grabara M., A comparison of the posture between young female handball players and non-training peers, Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 27 (2014) 85–92

Grabara M., Postural variables in girls practicing sport gymnastics, Biomedical Human Kinetics, 2010, 2, 74 – 77.

Malina R., wykład 28.10.2008 r. AWF Poznań

Mrozkowiak M., Trening uzupełniający i odnowa biologiczna jeźdźca, Lubuska Agencja Wydawnicza Elblask, 2016, 34-76.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.160499

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)